Vad tycker du: Måste råttor ha kött i sin konst?

Mås­te råt­tor ha kött i sin kost? Jag själv är vege­te­ri­an och får ju i mig all pro­te­in jag behö­ver från balj­väx­ter etc, men behö­ver råt­tor­na kött för att hål­la sig fris­ka och gla­da?

Mvh Sel­ma

Många väljer att ge kött till sina råttor

Jag tror att många vege­ta­ri­a­ner och vega­ner väl­jer att ge sina råt­tor någon typ av kött eller fisk. Men det ver­kar råda lite dela­de mening­ar om den här saken.

Någons sopor är en annans skatt

Kristi­na Aspengren, mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör i Väs­terås fun­de­rar över var­för det finns så många råt­tor i sop­tun­nor­na.

Det finns något att äta, kanske äppelskrutt eller mat­res­ter.

Foto: Kelu Rothoff/ Sve­ri­ges Radio
Käl­la: Sve­ri­ges Radio

Prata med råttorna istället

Genom Ceci­lia Hagens krö­ni­ka har uttryc­ket ”bru­na råt­tor” kom­mit att bli en meta­for för den till­ta­gan­de rasis­men och främ­lings­fi­ent­lig­he­ten i sam­häl­let. Vad har råt­tor­na gjort för att stän­digt dras in i såda­na här bråk?

Det finns en stor rått­skräck, och den har all­tid fun­nits. Råt­tan repre­sen­te­rar för oss det som inte pas­sar in. Råt­tan repre­sen­te­rar någon­ting avsky­värt och oväl­kom­met. Den hand­lar om någon­ting som sak­ta träng­er sig fram och tar över.

Genom det här språk­bru­ket använ­der vi spe­ci­e­sism, dis­kri­mi­ne­ring på grund av art, som medel för att bekäm­pa rasism.

Vi lever i olika världar

Råt­tor är inte onda. Råt­tor­na lever bara i en helt annan värld än den vi män­ni­skor lever i. De har and­ra mål och meto­der och pas­sar där­för inte in i sam­häl­let så som vi själ­va vill ha det.

Råt­tor­na har vi all­tid bemött med våld. Få är vi som fak­tiskt har stan­nat upp och lärt kän­na råt­tor­na, pra­tat med dem och frå­gat dem: ’Hur tän­ker du nu?’. Tro mig, jag är inte råt­ta själv, men jag har levt till­sam­mans med en hel del råt­tor. Det går att mötas och för­stå varand­ra, män­ni­ska och råt­ta emel­lan. Det har kun­nat vara väl­digt obe­kvämt fle­ra gång­er. En natt vak­na­de jag av att en av dem kas­ta­de en blom­kru­ka i gol­vet. Men vi kan påver­ka råt­tor­nas värs­ta vanor.

Jag tror att många råt­tor är räd­da när de möter män­ni­skor. Men de är nyfik­na och otro­ligt anpass­nings­ba­ra.

Jag vill poäng­te­ra att jag nu pra­tar om råt­tor och inte om främ­lings­fi­ent­lig­het. Råt­tor har vi ing­en anled­ning att bekäm­pa.

Foto: Marc Femenia/TT

Är mina råttor lyckliga?


Hur vet man om någon är lyck­lig? Foto: SXC

Hej! har pre­cis skaf­fat mig 2st råt­tor efter att ha velat ha det i hur många år som helst, har helt kär­rat ner mig i des­sa under­ba­ra djur! Hur vet man att en råt­ta trivs? Tack­sam för svar! MVH Nad­ja, Leia och Lex­us (ock­så en hona men hit­ta­de ing­et bra namn så det fick bli en shemale;P)

Läs mer

Kan jag använda en för liten bur tillfälligt?

Jag ska skaf­fa 2 st råt­tor och har fått tag i en bur som är 93 hög, 33 djup och 44 lång. Har kol­lat bur räk­na­ren och enligt den så är bot­ten för liten. Kanske kan jag ha den till­fäl­ligt och sedan byta när råt­tor­na bli­vit stör­re. Vad tyc­ker du?? Mvh Päi­vi

Det finns inga till­räck­ligt sto­ra burar, men det finns rått­hem där stor­le­ken inte spe­lar så stor roll. Jour­hems­råt­tan Eli­na bakom gal­ler. Foto: Johan Lun­din
Läs mer