Inskickade frågor

Fun­de­rar du på att skic­ka in en frå­ga? Det finns mas­sor av tidi­ga­re inskic­ka­de frå­gor, för­hopp­nings­vis har någon redan ställt en lik­nan­de frå­ga och du behö­ver inte skic­ka in sam­ma frå­ga igen.

Använd dig av sök­funk­tio­nen, eller tit­ta ige­nom frå­gor­na här.

Se alla pub­li­ce­ra­de inlägg i kate­go­rin frå­gor och svar här.

Skaffa råttor

Kan jag använ­da en för liten bur till­fäl­ligt?
Kan jag ha råt­tor om jag är alle­ri­gisk mot katt?
Blir det för varmt för råt­tor­na på som­ma­ren?
Kan råt­tor döda varand­ra?
Hur ofta löper/brunstar råt­tor?
Var hit­tar jag böc­ker om råt­tor?
Hur anmä­ler man sig till råt­tut­stäln­ning­ar?
Är råt­tor myc­ket aller­gi­fram­kal­lan­de?
Vad är naken­råt­tor och dub­belrex­a­de råt­tor?
Vad hän­der när man parar två rex­råt­tor?
Kan man regi­stre­ra råt­tor från djur­af­fär?
Min råt­ta ska­kar och knap­rar med tän­der­na?
Vad har min råt­ta för färg och teck­ning?
Hur skil­jer man han- från hon­råt­tor?
Ska jag väl­ja han- eller hon­råt­tor?
Var­för gna­ger min råt­ta på gall­ret?
När är råt­tor full­vux­na?
Är råt­tor hygi­e­nis­ka?
Kan man ha råt­tor och små barn sam­ti­digt?
Min mam­ma äck­las av råt­tor, vad ska jag göra?
Var­för brå­kar mina råt­tor?
Kan jag tvät­ta råt­tor­na med hund­scham­po?
Var­för bits min råt­ta?
Kan man ha en ensam råt­ta?
Är det far­ligt att bli biten av en råt­ta?
Vad är dräk­tig­hets­ti­den för en råt­ta?
Kan man ha råt­tor när man har katt?
Hur kom­mer jag i kon­takt med en råt­tupp­fö­da­re?
Vad bety­der det när en råt­ta kis­sar på mig?
Hur får man sina råt­tor tama?
Är min råt­ta för gam­mal för att få en kom­pis?
Finns det oli­ka sor­ters tam­råt­tor? Vad är takråt­tor?

Råttornas mat

Är alko­hol far­ligt för råt­tor?
Äter råt­tor upp pep­par­kaks­hus?
Mås­te man koka grön­sa­ker­na?
Är cho­klad och meje­ri­pro­duk­ter gif­tigt för råt­tor?

Råttornas bur

Är kut­ter­spån ett bra eller dåligt bot­ten­ma­te­ri­al?
Kan man låta råt­tor­na bo i ett ter­ra­ri­um?
Kan man ha en kaf­fe­kar­tong som det står Max­well House på som hus?

Sjukdomar

Kan jag avla på en råt­ta med klump­fot?
Är pric­kar på öro­nen far­li­ga?
Hur ser man till att råt­tans tän­der inte blir för långa?
Min råt­ta låter kons­tigt, som ett marsvin?
Kan sjuk­do­mar spri­das via djur­af­fä­rer?
Mås­te jag ta min råt­ta till en vete­ri­när?
Vad ska jag göra när min råt­ta har fått en knöl?
Har mina råt­tor salt­brist?
Är min råt­ta för­kyld?
Har min råt­ta skabb?

Aktivering

Finns det kur­ser och träf­far för agi­li­ty­trä­ning?
Kan man ha en kaf­fe­kar­tong som det står Max­well House på som hus?
Hur länge kan man läm­na sina råt­tor ensam­ma?
Ska man ha kop­pel när man är ute med sina råt­tor?
Var köper man sladdskydd?
Var­för ska råt­tor inte ha spring­hjul?

Övrigt om råttor

Trä­na råt­tor att döda

Om Ratpower

Hur är Ratpower.se upp­byggt?
Är du en upp­fö­da­re?
Kan din näs­ta råt­ta heta Rat­teRu­be?
Hur många råt­tor har du?
Var­för får jag ing­et svar?   Johan Lundin 📧

2008-01-01 🕐 18:00