20 sätt att aktivera uttråkade råttor

Alla råt­tor blir någon gång uttrå­ka­de, här sam­lar jag tips för just des­sa till­fäl­len. Det säl­lan jag själv sys­sel­sät­ter mina råt­tor med akti­ve­rings­le­kar, vi bru­kar umgås till­sam­mans på ett mer spon­tant sätt. Det vik­ti­gas­te är att var­je råt­ta får kär­lek och ges ensam kva­li­tets­tid med sin män­ni­ska, ni kan säkert hit­ta ett natur­ligt sätt att umgås till­sam­mans som pas­sar just er.

Agility

Råt­ta­gi­li­ty är den per­fek­ta akti­ve­rings­öv­ning­en där råt­tan får använ­da sig av hela sin kropp för att ta sig över hin­der­na. Agi­li­ty är ock­så ett bra sätt att trä­na upp kon­tak­ten mel­lan dig och dina råt­tor.

Aktiveringsboll

Köp en akti­ve­rings­boll din djur­af­fär, lägg i någ­ra god­bi­tar och låt råt­tor­na rul­la bol­len tills de tril­lar ut.

Brottning

Använd en av dina hän­der för att för­sik­tigt brot­ta ner din råt­ta och kitt­la den på magen. Tänk på att inte ta i för hårt och avbryt brott­ning­en om du mär­ker att din råt­ta inte vill läng­re. Glöm inte att ock­så låta råt­tan få vin­na ibland.

Dyklådan

Leta reda på en kar­tong, pap­pers­korg eller annan bra låda och fyll den med strim­lat tid­nings­pap­per, eller pap­per från en doku­ment­för­stö­ra­re. Lägg ock­så i någ­ra glasspin­nar, vin­kor­kar, god­bi­tar och and­ra spän­nan­de saker som råt­tor­na kan dyka ner och häm­ta. Eller var­för inte låta råt­tor­na dyka ner i pap­per­så­ter­vin­ning­en om du har en sådan.

Fiska råtta

När man fis­kar råt­ta gör man ett met­spö av en pin­ne och ett snö­re. Som byte kan man använ­da ett tuggum­mi­pap­per, tepå­se, godis eller något annat som luk­tar gott. Dra bytet fram­för råt­tan och för­sök få råt­tan att jaga dig. Lätt­ro­a­de råt­tor jagar gär­na en van­lig pen­na som du drar fram­för dem.

Full rulle

Häng upp en toa­lett­rul­le med papp­ret kvar på en pin­ne i råt­tor­nas bur. Råt­tor­na kom­mer säkert använ­da papp­ret till att boa med.

Godishand

Lägg en god­bit som luk­tar gott i din hand och knyt fing­rar­na löst. Låt sedan råt­tor­na öpp­na han­den för­sik­tigt med sina tas­sar och nos.

Godispaket

Lägg någ­ra god­bi­tar i en tablettask eller annan liten ask av pap­per och låt råt­tor­na för­sö­ka öpp­na asken själv med hjälp av sina tän­der. Har du ing­en bra ask kan du ta en toa­lett­rul­le och vika till kan­ter­na. Häng­er du dess­utom upp godis­pa­ke­tet i ett snö­re i buren blir det ännu roli­ga­re.

Godisspår

Dra något som luk­tar gott efter dig ett par meter och låt det lig­ga kvar i slu­tet av spå­ret. Sätt sedan råt­tan vid spå­rets bör­jan, kla­rar den inte av att föl­ja spå­ret hela vägen fram kanske du ska göra ett kor­ta­re spår näs­ta gång.

Godissök

Göm god­bi­tar som luk­tar myc­ket och som dina råt­tor gil­lar. Du kan göm­ma dem i buren eller i ditt rum. Låt sedan råt­tor­na leta i lugn och ro.

Godissök i kläder

Pro­va att göm­ma någ­ra god­bi­tar i dina klä­der och låt dina råt­tor klätt­ra runt och för­sö­ka hit­ta dem.

Hel majskolv

Koka en majs­kolv eller köp en tor­kad majs­kolv från djur­af­fä­ren och häng upp i buren.

Hänga godis

Bind fast något gott i ett snö­re och häng upp i buren. Se bara till att råt­tor­na inte trass­lar in sig i snö­re­na och använd gär­na lite tjoc­ka­re garn så de inte ska­dar sig. Du kan även göra en gir­lang av popcorn, frukt, oska­la­de jord­nöt­ter, maka­ro­ner eller något annat och pyn­ta buren med.

Labyrint

En enkel laby­rint kan man göra genom att ta en pap­pers­kas­se eller kar­tong, fyl­la med strim­lat tid­nings­pap­per och göra någ­ra in och utgång­ar. Göm­mer man dess­utom någ­ra god­bi­tar där i kom­mer det garan­te­rat upp­skat­tas av råt­tor­na. Sam­ma laby­rint effekt kan man få fram i en jac­ka eller under täc­ket i säng­en.

Skala ägg

Ge dina råt­tor ett kokt oska­lat ägg som de själv får ska­la. Om det blir för svårt kan du kros­sa ska­let på någ­ra stäl­len.

Styra människa

Lägg dig på mage på gol­vet och res dig för­sik­tigt upp på alla fyra när en råt­ta klätt­rar upp på din rygg. Sedan ska du gå åt sam­ma håll som din råt­ta. Går råt­tan upp mot nac­ken ska du gå fram­åt, går råt­tan åt höger ska du gå åt höger och så vida­re.

Trädklättring

Om väd­ret tillå­ter är träd­klätt­ring en per­fekt akti­ve­rings­öv­ning. Välj ett träd som inte är för högt, så ris­ke­rar du inte att råt­tan klätt­rar utom räck­håll för dig. Att vara utom­hus över­hu­vud­ta­get stär­ker din råt­tas själv­för­tro­en­de och gör den van vid annorlun­da mil­jö­er.

Växthuset

Leta reda på en låda av plast eller glas, gär­na en med lock. Hit­tar du ing­en lämp­lig kan du köpa ett plas­ta­kva­ri­um med tak­luc­ka i djur­af­fä­ren. Fyll lådan med plan­te­rings­jord, utan göd­nings­me­del, och plan­te­ra gräs, kras­se och and­ra spän­nan­de ätba­ra väx­ter. När det växt upp en liten djung­el skär du hål i loc­ket, eller öpp­nar tak­luc­kan om du har ett plas­ta­kva­ri­um, och låter råt­tor­na grä­va runt i jor­den och äta av väx­ter­na och deras röt­ter. Har du ing­et lock på din låda får du räk­na med att en hel del jord ham­nar utan­för.

Ärtfiske

Ta en skål med vat­ten och lägg i ärter, majs eller annat gott och låt råt­tor­na fis­ka upp god­bi­tar­na. Bör­ja med gans­ka lite vat­ten och höj vat­ten­ni­vån efter­hand som de bli­vit vana vid att fis­ka. Det kan även fun­ge­ra med glas­ku­lor eller ste­nar istäl­let för ärtor.

Öppna nötter

Låt dina råt­tor öpp­na nöt­ter med skal på. Blir det för svårt kan du hjäl­pa dem lite på tra­ven med en nöt­knäc­ka­re. Den här övning­en är väl­digt bra för råt­tor­nas tän­der.   Johan Lundin 📧

2007-08-18 🕐 20:53

38 kommentarer om “

20 sätt att aktivera uttråkade råttor

 1. Den där ‘full rul­le’ var VERKLIGEN omtyckt, haha, dock inte av arga föreld­rar som inte vill slö­sa på toarul­lar 🙂

 2. Det är näs­tan ald­rig en bra lös­ning att slåss och mor­ra åt råt­tor som bits. Antag­li­gen bits din råt­ta för att han är rädd, då är det lämp­li­ga­re att du för­sö­ker lära råt­tan kän­na sig trygg med dig.

  Här kan du läs mer om var­för råt­tor kan bitas, och vad du kan göra åt det:
  http://www.ratpower.se/?p=133

 3. för mig ver­kar det som att din råt­ta tyc­ker att din hand “inkräk­tar” på hans områ­de (buren). För­sök att inte ta bort han­den utan håll kvar och visa att du inte bryr dig och att det inte gör ont. (bara vad jag tyc­ker och tror)

 4. hur myc­ket peng­ar är det värt att läg­ga ner på råt­tor­na, med diver­se lek­sa­ker osv? eller är det lika bra attt använ­da egen fan­ta­si?

 5. Så roli­ga akti­vi­te­ter, dem sk jag prö­va när mina råt­tor kän­ner sin hem­ma här. Ska näm­li­gen få två st idag!

 6. hej 🙂 mina råt­tor luk­tar jät­te mycket,vad ska jag göra för att dom inte ska luk­ta så myc­ket? Hela deras bur stinker.Jag stä­dar åt dom 2 gång­er i vec­kan och duschar dom 1 gång i veckan.vad ska jag göra?

 7. Fan­tas­tis­ka tips..
  _______________________
  Jag har någ­ra frå­gor.

  1. Ska man duscha råt­tor — och hur ofta?
  2. Visst ska jag klip­pa råt­tor­nas nag­lar — vil­ket är det lät­tas­te sät­tet?

 8. Mås­te bara säga att den här sidan har varit min abso­lu­ta favo­rit med häst­läng­der (eller rått­läng­der om man så vill :P) om råt­tor under fle­ra år ^^) och den­na arti­kel är bara ännu ett exem­pel på hur bra sidan är :D<3

 9. Hej ^^
  Ska få 3 råt­tor imor­gon.. kan inte vän­ta!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 10. Hej­san!
  Äls­kar verk­li­gen den­na sidan och har tip­sat om det till folk som har köpt råt­tor av mig.
  Här står verk­li­gen allt!
  Prö­va­de ärt fis­ke med råt­tor­na, och dom ÄLSKADE det!, min ena dum­bo sat­te sig i vatt­net o fis­ka så ^^ dom and­ra gil­la­de inte rik­tigt att bl blö­ta med dom vän­jer­sig!
  Dock skul­le jag vil­ja veta hur man ”trä­nar” sina råt­tor, det gör dom säkert här på akti­ve­ring men lite mer kanske eller vad som trä­nas. Mina ska få sim­ma lite i ett bad­kar men det kan dom inte göra hela tiden, vill ju vari­e­ra. Agil­li­tyn har jag ock­så hört men har inte någ­ra hinder/byggt än, vil­ka saker kan man använ­da som finns hem­ma? prö­va­de med mjölk­pa­ket, gick sådär, vis­sa hop­pa­de över men dom fles­ta gick runt om :p
  både jag o alla mina Råt­tor tac­kar för svar! 🙂

 11. hej!

  jag har en tjej råt­ta som blir 2 år 1/1. Hur länge lever en råt­ta, allt­så vad är van­li­gast. Jag är väll­digt tack­sam för svar då jag verk­li­gen inte vill att hon ska läm­na mej.

 12. Vil­ken under­bar sida! 😀 Jag har två råt­tor, men jag är lite feg av mig att pro­va vis­sa saker för att jag är rädd att göra fel. jag hade tänkt att lära dom lite agi­li­ty men jag vet inte hur jag ska bör­ja, jag har hört att det är bra med Klic­ker­trä­ning, men hur bör­jar man med det? :S Tack­sam för svar! 🙂

 13. Hej!
  En av mina råt­tor, (är nyä­ga­re inom områ­det råt­tor) hon gil­lar inte att vara i hän­der­na hur ska jag vän­ja hen­ne vid hän­der? Fun­de­rar på att ha någon slags pin­ne i deras bur för att de ska få tug­ga på något, vad ska jag ta för träslag? Finns det något träslag som råt­tor inte tål? De är väl­digt kräs­na av sig (de är honor btw) hit­tar ing­et bra godis för dem, har pro­vat katt­go­dis som de reko­men­de­ra­de i djur­af­fä­rern men de gil­lar det inte. Hur ska jag få de att lug­na ner sig lite de är över­allt!? Lite hyper av sig.

 14. Hej!
  Jag har en hane & en hona, som för unge­fär 1½ månad sedan fick en kull på 17st. Bebi­sar­na som jag än inte fått sålt är extremt lek­ful­la och spral­li­ga. Ska nu tes­ta de roli­ga tip­sen. Men till saken, min hane är född i nov — 09. Finns det någon viss ålder hos råt­tor­na då dem är extra lätt lär­da?

 15. Hej!
  Jag har köpt mina råt­tor från djur­af­fär, och med myc­ket möda tämjt dem själv, men det finns fort­fa­ran­de vis­sa saker som de har lite pro­blem med. Bland annat är de liv­räd­da för bad! Jag har läst lite av kom­men­ta­rer­na före min, och tyc­ker att det låter som om det vore hur lätt som helst att bada/ducha råt­tor. Mina två gans­ka unga honor verk­li­gen avskyr vat­ten! Jag för­sök­te bada dem i bad­ka­ret en gång, och då pep de och klam­ra­de sig fast vid min hand som bara den! Jag vill gär­na ha tips om hur man kan lära dem att inte vara räd­da för bad!
  Tack­sam för svar!

 16. hej! min råt­ta är ca ett halv­år och hon gil­lar inte att leka . vad kan man göra för att hon ska vil­ja leka ??

 17. Hej! Mina råt­tor vi inte leka när jag tar ut dom (tänk­te pro­va att ärt­fis­ke med dom)men när jag tog ner dom så bryr dom sig inte om ärtor­na utan vill bara sit­ta hos mig eller gå runt..jag har även pro­vat att lära dom snur­ra runt och sådant men dom vill verk­li­gen inte.Har även pro­vat att sät­ta en tom sytråds rul­le men den sma­ka­de dom på och lät va sedan.Men min frå­ga är vad ska jag göra för att få dom att bli sug­na på att leka med lek­sa­ken som jag ställt fram.
  MVH Lucas

 18. den suger vad e dat här för blog man skri­ver om sig själv nt om RÅTTOR deam vad löj­ligt puc­kooooo haha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­ha­h­ha­ha­hah

 19. Hebe­low. Om du nu tyc­ker att blog­gar är till för att skri­va om sig själv (som det inte endast är till för) Så var­för öds­lar du då din tid på den här?? :/ Vi alla här tyc­ker det är en top­pen­si­da med mas­sa bra tips 🙂

 20. Hej min råt­ta tiger dog för ett tag sen och nu har jag köpt nya dom är 10.v nu dom är inte deräkt tama men dom är väl­dit snäl­la jag und­rar om jag kan bada dom eller om det är för tidigt och kan dom inte göra lila sig på pap­ret.
  Hej

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *