Arkiv efter månad: februari 2004

Försäljning av råttkött ökar

Kon­su­men­ter­na har skrämts av fågel­in­flu­en­san vil­ket har lett till att för­säl­ning­en av fågel­kött i Asi­en mins­kar för att istäl­let ersät­tas av rått­kött.

Rått­hand­lers­kan Van Vath säl­jer över 200 kilo rått­kött per dag. Som stekt eller gril­lad med vit­lök och grön­sa­ker är rått­köt­tet myc­ket upp­skat­tat i Kam­bod­ja. Bil­ligt är det ock­så, cir­ka tre kro­nor kilot.

- Jag har en kon­stant ström av kun­der, säger Van Vath, rått­slak­ta­re i Bat­tam­bang i väst­ra Kam­bod­ja

Om råt­tor­na fång­as vil­da eller föds upp fram­går inte av arti­keln, vid en even­tu­ell upp­föd­ning kan vi före­stäl­la oss usla för­hål­lan­de för des­sa råt­tor.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: SvD

Alkisråttor dricker med måtta

Även råt­tor kan bli bero­en­de av alko­hol, men des­sa dric­ker sig ald­rig stup­fu­la. Även om spri­ten är till­gäng­lig hela tiden. Det­ta fram­går av en under­sök­ning gjord i sam­ar­be­te mel­lan Tam­mer­fors uni­ver­si­tet och Folk­häl­so­in­sti­tu­tet. Expe­ri­men­tet inled­des på 90-talet eftersom fors­kar­na vil­le … Läs mer