Arkiv efter månad: januari 2009

Människan kan leva tillsammans med råttan

Met­ro berät­tar idag om en ny sorts rått­fäl­la, spjut­ma­ski­ner ska instal­le­ras i Mal­mös avlopps­sy­stem.

Lika hatad som äls­kad. Foto: Johan Lun­din

Spetsas och spolas bort

När en råt­ta pase­rar i avlopps­rö­ret i Mal­mö fälls 14 vas­sa spjut ner, råt­tan spetsas över rygg och nac­ke och spo­las sedan vida­re i avlopps­vatt­net. 20 pro­cent av råt­tor­na är fort­fa­ran­de vid liv efter 45 sekun­der. Det finns många ovär­di­ga sätt man kan dö på som råt­ta, men det här tar nog pri­set av ovär­dig­het. Du spetsas av en maskin och efter det sköljs du bort i avlopps­vat­ten och för­svin­ner. Ing­en behö­ver ens tän­ka på att du har dött.

Vi kan leva tillsammans

Råt­tan har all­tid levt till­sam­mans med oss män­ni­skor. Råt­tan fanns tro­li­gen före män­ni­skan här på jor­den och kom­mer vara kvar när vi männ­si­kor inte läng­re bor här. Det kom­mer inte drö­ja länge innan spjut­ma­ski­nen över­listas av råt­tor­na. Det går inte att utro­ta råt­tor, men det går att leva till­sam­mans med dem på ett sätt som gör att både vi och dem är lyck­li­ga.

Ge råttorna en fristad

Pro­ble­men finns i områ­den där rått­stam­men växt sig stor, råt­tor­na visar sig och män­ni­skor blir räd­da. Vad som behövs är att fas­tig­hets­ä­ga­re skö­ter om sina fas­tig­he­ter bätt­re, att vi alla tar det lite lugnt med att skrä­pa ner och att vi ger råt­tor­na en plats där de får leva ostört. Stör vi inte råt­tor­na där de bor, t.ex. genom att spet­sa dem med spjut­ma­ski­ner, kom­mer inte hel­ler de stö­ra oss.

Omröst­ning: Är det rätt att döda vil­da råt­tor?

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Met­ro