Arkiv efter månad: februari 2009

Protestera mot att råttor hängs upp i svansen

Foto: Johan Lun­din

Med hjälp av Can­vas­fa­bri­ken kan du hänga upp tav­lor av råt­tor på väg­gen, tip­sa­de jag tidi­ga­re om. Lind­kö­pings uni­ver­si­tet går ste­get läng­re när de i ett djur­för­sök häng­er upp levan­de råt­tor i svan­sen.

14 dagar upphängd i svansen

Den 4 decem­ber god­kän­des ett djur­för­sök av Lind­kö­pings uni­ver­si­tet där häl­se­nan skärs av på ett av råt­tans bak­ben, där­ef­ter hängs råt­tan upp i svan­sen så att den bara kan stöd­ja sig med hjälp av fram­tas­sar­na. I den ställ­ning­en låter man råt­tan hänga i 14 dagar innan den dödas.

Protestera

På Dju­rens Rätts hem­si­da kan du skri­va på en pro­test­lis­ta mot just det­ta djur­för­sök.

Skriv på pro­test­lis­tan mot att råt­tor hängs upp i svan­sen.
Häng upp Can­vas­fa­bri­kens tav­lor med råt­tor istäl­let.

Hopp för Malmös råttor

Det finns hopp för Mal­mös råt­tor, den nya grym­ma spjut­fäl­lan gil­las inte av Jord­bruks­ver­ket. Jord­bruks­ver­ket 3 råt­tor­na Jord­bruks­ver­ket har nu rea­ge­rat och avrått Natur­vårds­ver­ket att god­kän­na den nya sor­tens grym­ma rått­fäl­la, spjut­ma­ski­nen, som ska instal­le­ras i Mal­mös avlopps­sy­stem. Natur­vårds­ver­kets har … Läs mer