Träna och tävla agility med råttor

Pre­cis som för hun­dar kan man trä­na och tom. täv­la med råt­tor i agi­li­ty. Råt­ta­gi­li­ty är den per­fek­ta akti­ve­rings­öv­ning­en där råt­tan får använ­da sig av hela sin kropp för att ta sig över hin­der­na. Det är ett jät­te­bra sätt att umgås och stär­ka kon­tak­ten mel­lan dig och din råt­ta.

Paus efter en hård agilityträning?
Paus efter en hård agi­li­ty­trä­ning? Foto: Johan Lun­din

Att träna råttagility

Du behö­ver abso­lut ing­en egen bana för att kun­na täv­la i råt­ta­gi­li­ty. Det vik­ti­gas­te är att byg­ga upp råt­tans själv­för­tro­en­de och kon­tak­ten mel­lan dig och din råt­ta. Låt råt­tan klätt­ra i bok­hyl­lan, klätt­ra ner från en stol eller kanske klätt­ra utom­hus i ett träd. Bara fan­ta­sin sät­ter grän­ser för vad ni kan hit­ta på till­sam­mans. Att trä­na utom­hus är bra för att vän­ja råt­tan vid oli­ka mil­jö­er. Det är inte helt ovan­ligt med råt­tor som kla­rar banan per­fekt där hem­ma men sedan blir ner­vö­sa på täv­ling­en bara för att mil­jön är ovan.

Väl­jer du ändå att byg­ga eller köpa en egen bana, om inte för råt­tans skull så för att du själv ska få pro­va på hur det går till, så kan det vara bra om du gör den lite lät­ta­re än banan som kom­mer använ­das på täv­ling­en. Då blir råt­tan mer kon­cen­tre­rad och lyss­nar till dig istäl­let för att köra hela banan själv.

Var­je hin­der i banan ska läras in var för sig. Först när råt­tan bekan­tat sig med alla hin­der kan den få pro­va på hela banan. När du lär in ett nytt hin­der sät­ter du först råt­tan halv­vägs genom hind­ret eller uppe på hind­ret, om det är ett hopp­hin­der, och beröm­mer råt­tan så fort den gör rätt. Jäm­för inte råt­tan med and­ra duk­ti­ga­re råt­tor utan beröm var­je fram­steg som den gör. Beröm som belö­ning är bätt­re än godis eftersom råt­tan annars blir för foku­se­rad på godi­set och där­för inte kla­rar av att göra ett bra jobb. Dess­utom behö­ver du ha båda dina hän­der fria för att visa råt­tan hur den ska ta sig över hin­der­na.

Ett van­ligt fel som många gör är att de böjer sig för myc­ket över råt­tan. Råt­tan kom­mer då sät­ta sig ner för att vän­ta på att bli upploc­kad eller stäl­la sig på bak­be­nen för att tit­ta på dig. Istäl­let ska du för­sö­ka befin­na dig fram­för råt­tan hela tiden, så den går mot dig över hin­der­na. Sätt dig gär­na ner på huk så att du får ögon­kon­takt med råt­tan.

Det kan kän­nas bra att slu­ta när det går som bäst både för dig och råt­tan. Men det är ändå de tota­la lyc­ka­de för­sö­ken som räk­nas. Tänk på att inte hål­la på för länge, då har råt­tan lät­ta­re för att lära sig och det finns ing­en risk för att den ska tap­pa intres­set. Trä­na hell­re i fler kor­ta pass än ett enda långt.

Att tävla i råttagility

Det finns två klas­ser för att täv­la i agi­li­ty i Sve­ri­ge, klass A är till för nybör­ja­re och klass B är till för lite mer vana eki­page.

En agi­li­ty A täv­ling består av två delar, hin­der­hopp­ning och inkall­ning. Råt­tan har 5 minu­ter på sig att ta sig över alla hin­der från rätt håll och på rätt sätt, tid­tag­ning­en bör­jar när råt­tan är över förs­ta hind­ret. Hin­der­na behö­ver inte tas i rätt ord­ning, om råt­tan mis­sar ett hin­der och går till­ba­ka och tar det sena­re ger det inte så bra intryck men man får inga minuspo­äng. Tiden är inte hel­ler så vik­tig eftersom agi­li­ty är en bedöm­nings­sport där det är vad man åstad­kom­mer som räk­nas. Så ta det lugnt och stres­sa inte råt­tan, det är bätt­re att vän­ta ut sin råt­ta än att ge den en knuff i baken, 5 minu­ter är en myc­ket läng­re tid än man tror.

Det är tillå­tet att ta i råt­tan, klap­pa den, lug­na den och fram­förallt visa var den ska gå men det är inte tillå­tet att lyf­ta upp råt­tan. Det ger där­e­mot ett bätt­re intryck om man tar i råt­tan så lite som möj­ligt.

Alla täv­lan­de som kla­rat av hin­der­hopp­ning­en fel­fritt och fått stil­po­äng går vida­re till inkall­ning­en där råt­tan pla­ce­ras på ena kort­si­dan av ett bord och du på and­ra. Sedan har du 2 minu­ter på dig att kal­la till dig din råt­ta, inte hel­ler här spe­lar tiden så stor roll utan det vik­ti­ga är att råt­tan lyst­rar så fort som möj­ligt och sedan går så rakt och mål­med­ve­tet som möj­ligt mot dig utan att stan­na upp eller tit­ta på något annat. Det är bra om du sit­ter ner på huk vid bor­det så du får ögon­kon­takt med råt­tan. Hjälp­me­del som piplek­sa­ker och att skram­la med mat­bur­ken är tillåt­na.

I agi­li­ty B är max­ti­den för hin­der­hopp­ning­en 3 minu­ter och moment 2 består av ett trick istäl­let för inkall­ning.

Aktu­el­la reg­ler och infor­ma­tion om täv­ling­ar hit­tar du på Svens­ka Rått­säll­ska­pets hem­si­da.

Omröstning:

[poll=10]   Johan Lundin 📧

2007-08-18 🕐 20:00

7 kommentarer om “Träna och tävla agility med råttor

 1. hej­san , jag und­rar­hur man kan köpa agi­li­ty banor till råt­tor­na? , det ver­ka­de väligt inressant:D, om ni kan ge min mer tips om hur jag kan akti­ve­ra min råt­ta så berät­ta 😀 har rätt så många slad­dar på mitt rum så jag vågar inte släp­pa dom lösa där 🙂

 2. Hej!
  jag har två rått­ho­nor och en är jät­te duk­tig på agi­li­ty och den and­ra är lite feg men hon litar på mig vad ska jag göra!

 3. Hej!
  Jag har två hon­råt­tor!
  Jag ska kanske köpa en råt­ta till och jag tror att den nya i så fall kom­mer att bli utan­för och jag und­rar om det fins något sätt att trä­na bort så att dom inte ska vara så kazi­ga och jag und­rar hur?

 4. Jag bru­kar byg­ga hin­der­ba­na över hela rum­met. Genom den vid­ri­ga kläd­kor­gen, över det hems­ka (ooo lite dis­tra­he­ran­de) skriv­bor­det,
  genom den (obäd­da­de) veder­vär­di­ga sängen,över den ras­fär­di­ga häng bron(en mat­ta hängd från säng­en till.…..) den mounte­ve­rest höga hyl­lan. sen orkar jag inte skri­va mer.
  /Lollo, Hil­dur och hed­wig

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *