Alkisråttor dricker med måtta

Även råt­tor kan bli bero­en­de av alko­hol, men des­sa dric­ker sig ald­rig stup­fu­la. Även om spri­ten är till­gäng­lig hela tiden. Det­ta fram­går av en under­sök­ning gjord i sam­ar­be­te mel­lan Tam­mer­fors uni­ver­si­tet och Folk­häl­so­in­sti­tu­tet.

Expe­ri­men­tet inled­des på 90-talet eftersom fors­kar­na vil­le veta hur råt­tors åld­ran­de kan påver­kas av sprit. Man avla­de fram två stam­mar: en blev nyk­ter och en supig.

Ur båda stam­mar­na gavs en grupp vat­ten och den and­ra 12-pro­cen­tig alko­hol. Livs­läng­den visa­de sig inte påver­kas av om de drack bara vat­ten eller sprit. Råt­tor­na från alkis­stam­men lev­de dock läng­re och fris­ka­re. Fors­kar­na gis­sar att alko­ho­listråt­tor­nas gen­kom­bi­na­tio­ner inne­hål­ler någon egen­skap som gör att des­sa blir livs­kraf­ti­ga­re än den and­ra grup­pen, vil­ket allt­så inte har något att göra med att des­sa är upp­föd­da på alko­hol.

Av under­sök­ning­en fram­gick att råt­tor ald­rig dric­ker sig stup­ful­la. Även om spri­ten är till­gäng­lig hela tiden. Råt­tan nöjer sig med ett rus på under en pro­mil­le. Där­för drab­ba­des alkis­råt­tor­na ald­rig av skrump­le­ver, om de inte tving­a­des att dric­ka sprit.

Ändå kan en råt­ta bäl­ga i sig enor­ma mäng­der fri­vil­ligt. Mot­sva­ran­de mängd för en män­ni­ska skul­le vara cir­ka tre flas­kor vod­ka per dygn. Att råt­tan kla­rar det­ta beror på att råt­tans lever är myc­ket effek­ti­va­re än män­ni­skans.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: DN   Johan Lundin 📧

2004-02-04 🕐 1:04

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *