En lämplig råttbur

Buren ska vara hög, klät­ter­vän­lig och mäta minst 50cm åt alla håll, ju stör­re desto bätt­re. Det finns inte så många rått­bu­rar att köpa i djur­af­fä­rer­na men där­e­mot finns det en hel del fågel­bu­rar som är per­fek­ta för råt­tor. Gall­ret får inte vara för glest, små råt­tor slin­ker lätt ige­nom gal­ler avsett för para­ki­ter eller kani­ner välj istäl­let en bur med undu­lat­gal­ler. Ställ buren på en plats där råt­tor­na är skyd­da­de för drag och starkt sol­ljus. Tem­pe­ra­tu­ren i rum­met ska vara mel­lan 17 och 22 gra­der. Det är ock­så bra att stäl­la buren i en del av huset där du är myc­ket exem­pel­vis i köket eller var­dags­rum­met. Man kan ock­så byg­ga om ett akva­ri­um eller en gar­de­rob till en rått­bur. Bor du i ett dra­git hus kan ett skyd­dan­de akva­ri­um vara att rekom­men­de­ra. Det dåli­ga med akva­ri­um är att de inte är sär­skilt klät­ter­vän­li­ga, eller lätt­stä­da­de och ofta blir för var­ma på som­ma­ren. Har du ett akva­ri­um eller en gar­de­rob som bur mås­te du se till att luf­ten hål­ler sig bra, råt­tans luft­vä­gar är spe­ci­ellt käns­li­ga för de ång­or som kan bil­das av urin i en smut­sig bur. Minst en av sidor­na bör vara täck­ta med gal­ler istäl­let för glas/trä.

Är du osä­ker på om din bur är till­räck­ligt stor kan du använ­da dig av Bur­räk­na­ren för att räk­na ut hur många råt­tor som ryms i din bur.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:09

13 kommentarer om “En lämplig råttbur

 1. jag vill bara veta om hur stor bur en råta ska ha för att må bra. Jag ska köpa en råta. Så jag vet hur stor buren ska vara. Hopas att ni skic­kar till­ba­ka

 2. Fan­ny, Jag hop­pas du menar att det är två råt­tor du ska köpa. Råt­tor kan ju inte leva ensam­ma.

  Buren bör vara minst 50 cm åt alla håll, men själv­klart är det bätt­re ju stör­re den är. Jag fun­de­rar själv på att byg­ga en bur som jag själv kan gå in i. Sit­ta och fika och sånt. 🙂

  Lyc­ka till, läs och lär dig om råt­tor innan du skaf­far dina förs­ta och välj då råt­tor från en upp­fö­da­re eller ompla­ce­ring.

  Mer om var­för råt­tor inte kan vara ensam­ma:
  http://www.ratpower.se/?p=130

  Mer om råt­tor­nas bur:
  http://www.ratpower.se/?cat=3

 3. TILL:Johan Lun­din!!

  Hej!Jag har en frå­ga om min råt­tas tänder.Om man stry­ker fing­ret vid munen på hen­ne så kän­ner man tän­der­na riält mycket!Och på min and­ra råt­ta kan man inte kän­na tän­der­na om man stry­ker fing­ret vi munen på henne.Så jag und­rar om jag ska åka till en vetri­nä­ren och klip­pa hen­nes tänder?//Oroliga Moa

 4. Till:Johan Lun­din!

  Hej.Jag und­rar om det är far­ligt för med tvål för råtter?Är det ok för de eller är det far­ligt?

 5. Hej! jag har en frå­ga om att ha en gar­de­rob som bur. Jag tän­ke ha en van­lig rått­bur att ha dem i när man är i t.ex. sko­lan mm. Och ha min gar­de­rob som mäter ca 200x150x90 cm när man är hem­ma. Gar­de­ro­ben är då inte så ven­ti­le­rad, så jag und­rar om de finns någ­ra tipps om att ven­ti­le­ra gar­de­ro­ben?

 6. hej!
  Jag skul­le behö­va tips på någ­ra bra sidor på nätet som säl­jer rått­bu­rar. Har kol­lar bloc­ket osv men inte hit­tat någ­ra direk­ta hem­si­dor.
  Mvh Jes­si­ca

 7. Hej!
  Jag fun­de­rar på att själv byg­ga en bur. Man får ju så myc­ket mer utrym­me för de peng­ar det skul­le kos­ta att köpa en!
  Jag har hit­tat en väl­digt bra lös­ning på Ikea; en metall­stom­me som egent­li­gen är till för plast­lå­dor som används för exem­pel­vis tvätt. Jag fun­de­rar allt­så på att ha en plast­lå­da längst ned och klä res­ten med nät. Den neders­ta plast­lå­dan drar man bara ut vid ren­gö­ring. Det­ta skul­le göra att jag skul­le få en väl­digt hög och klät­ter­vän­lig bur i övrigt!
  Men min frå­ga är: Är det trots den annars så per­fek­ta lös­ning­en ok att dju­pet på buren bara blir 44 cen­ti­me­ter? Den and­ra sidan är läng­re, omkring 50 cm tror jag, och höj­den blir mer än 1,5 meter.
  Skul­le vara tack­sam för svar!:)

 8. Hej! Jag har fun­de­rat länge på att skaf­fa råt­tor, tror att dem skul­le tri­vas bra här men jag är osä­ker på burens stor­lek. Jag bor hem­ma och har inte ett så stort rum vil­ket gör att man får ta till med smar­ta plan­lös­ning­ar. Har tänkt på att pla­ce­ra dem på en hyl­la som är i höjd med ett bord. Bred­den på den­na hyl­la är dock bara 30 cm så jag ska köpa nytt hyll­plan som är dju­pa­re. Läng­den på buren har inga begräns­ning­ar för det är en lång hyl­la samt att höj­den kan bli upp mot 70 till 80 cm. Är det­ta för litet?
  Jag har hört många som har sagt att det­ta är all­de­les för litet och att man mås­te ha en slags av volon­tär eller något, men sam­ti­digt så har jag en vän som har en råt­ta och hon har bara en van­lig kanin­bur. Råt­tor­na har möj­lig­het att vara ute i hela huset när jag är hem­ma och så, så dem kom­mer inte att sit­ta inne i buren hela tiden..

  Sedan så har jag en frå­ga till, jag har vånings­säng och har ett hyll­plan pre­cis vid den. Här har jag möj­lig­het till att ha en bur som är mot en meter hög för jag har högt i tak, men tror ni att det hade varit prak­tiskt att ha dem så högt upp? Är så rädd för att dem ska lyc­kas smi­ta och det ska hän­da olyc­kor eller lik­nan­de.

  Sor­ry för att tex­ten blev lång
  Emi­lia

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *