Är alkohol farligt för råttor?

Jag und­rar hur det lig­ger till med råt­tor och alko­hol. Jag ser till att stäl­la alla dryc­ker utom räck­håll för dem ifall jag ska gå någon­stans, men ibland har man folk här och man tap­par kol­len på vad som pågår i lägen­he­ten. Är det far­ligt för en råt­ta att få i sig alko­hol? Feli­cia

Råttor dricker med måtta

Det här är verk­li­gen ingen­ting jag kan sva­ra på med säker­het, men i en under­sök­ning gjord av Tam­mer­fors uni­ver­si­tet i Fin­land slu­tar råt­tor dric­ka innan de har 1 pro­mil­le alko­hol i blo­det. De drack sig allt­så ald­rig far­ligt ful­la i under­sök­ning­en, bara lite ving­li­ga. Råt­tans lever är myc­ket effek­ti­va­re än män­ni­skans, så där­för kan de ändå dric­ka en hel del utan att bli skad­ligt beru­sa­de. Mot­sva­ran­de mängd för vad en råt­ta skul­le kun­na dric­ka utan att bli allt för full i för­hål­lan­de till en männ­si­kas stor­lek sas vara cir­ka tre flas­kor vod­ka på ett dygn.

Gör det inte till en vana

Jag vet inte hur myc­ket vi kan lita på den här under­sök­ning­en, men någon avgift­ning behö­ver du allt­så inte tän­ka på om dina råt­tor råkat sno åt sig någ­ra drop­par vin. Men jag tyc­ker inte man ska göra det till en vana att bju­da sina råt­tor på vin och sprit. Råt­tor är gal­na när de är nykt­ra, vem vet vad som kan hän­da när har lite alko­hol innan­för päl­sen?

Läs en arti­kel om under­sök­ning­en här. (DN)
Läs om när Hyss hit­ta­de en påse med vin.   Johan Lundin 📧

2007-11-21 🕐 20:19

6 kommentarer om “Är alkohol farligt för råttor?

 1. hej­san ! min råt­ta väl­digt mat glad . o inte lite ! jag läs­te att råt­tor ska ha torr­fo­der dyg­net runt men om det ska fun­ka mås­te jag ge han mat var­ja halv­tim­me . hur ska jag göra ?

 2. det beror lite på hur gam­mal din råt­ta är. om han är ett sådant mat­vrak är det nog bäst att inte mata honom jämt, det blir han bara tjock utav ^^
  det bru­kar vara mer godis än nyt­tig­he­ter i torr­fo­der man köper ändå…

 3. Våran råt­ta är tokig i öl och vin men värst var när hon full­kom­ligt dök ner i mitt whis­keyglas.. Blev oro­lig då, men kän­ner mig lug­na­re nu när jag läst det­ta..

 4. En annan sak som hän­de med dom råt­tor­na i under­sök­ning­en som bara fick alko­hol, var att när dom prö­va­de att slu­ta ge dom råt­tor­na alko­hol så svalt som ihjäl. Råt­tor har otro­ligt lätt för att bli bero­en­de av saker, och när dom här råt­tor­na inte fick dric­ka sin “sprit” så slu­ta­de dom äta och dric­ka nått annat och svalt till­slut ihjäl.

 5. Jag har en gans­ka rolig histo­ria vad det gäl­ler i det här fal­let en mus (inte tam).

  För gans­ka länge sedan hade vi helt plötts­ligt en helt vild mus som mer än gär­na kom fram och sat­te sig i bok­hyl­lar eler på soff­kan­ten när vi satt och kola­de på tv mm. Vi kun­de bju­da den på ris­sin och and­ra god­sa­ker. Vi försod inte hur den helt plötts­ligt hade kun­nat bli så tam, men efter ca 2 vec­kor var han snart bor­ta igen. Utan någon förskla­ring till var­för då hel­ler.

  Vi hade en el orgel som stod i vårat var­dags rum som på den sena­re tiden hade bör­jat spra­ka lite myc­ket osv och vi bestäm­de oss för att kas­ta ut det och vil­ken upp­täck vi fick oss…

  … för på el orgeln hade vi haft en lite låda med punsch pra­li­ner stått och när vi lyf­te på den var den alde­les tom. Även pap­per efter godi­sar­na låg utsprid­da i hela orgeln.

  Så helt enkelt hade vi haft en pac­kad vild mus på besök! Annorlun­da upp­le­vel­se haha 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *