Är det rätt att ha råttor instängda i en bur?


Fri råt­ta bakom gal­ler. Foto: Johan Lun­din
Att ha någon instängd mot sin vil­ja är ald­rig lämp­ligt. Det­ta är en anled­ning till att jag själv tviv­lar på att fort­sät­ta ha råt­tor som hus­djur, eftersom mina råt­tor behö­ver vara instäng­da en läng­re tid i en bur på grund av att jag, som jag bor nu, inte har möj­lig­het att låta dem gå in och ut ur buren som de vill när jag inte är hem­ma.

Leva med råttor på ett etiskt sätt

Många kän­ner sig antag­li­gen säk­ra på att det är möj­ligt att leva till­sam­mans med hund och katt på ett etiskt sätt, men om det går att leva till­sam­mans med råt­tor på ett etiskt sätt känns inte lika själv­klart eftersom des­sa i van­li­ga fall behö­ver kun­na stäng­as in mot sin vil­ja i en bur.

Även om du lyc­kas hit­ta en lös­ning där råt­tor­na du lever till­sam­mans med är gla­da och nöj­da kan du ald­rig veta om dina råt­tor anpas­sar sig till att leva i fång­en­skap för att de mås­te och om de verk­li­gen hade valt att leva med dig om de hade haft val­möj­lig­he­ten.

Omröstning:

[poll=17]

Vad tycker du?

Är det mer okej att hål­la en ompla­ce­rings­råt­ta som annars skul­le avli­vats i fång­en­skap?

Kan du und­vi­ka att se det som att du äger råt­tan när du bestäm­mer över råt­tans liv?

Är det etiskt för­svar­bart att leva med råt­tor som hus­djur, eller hus­djur över­hu­vud­ta­get?   Johan Lundin 📧

2008-04-13 🕐 23:42

22 kommentarer om “Är det rätt att ha råttor instängda i en bur?

 1. Jag ser mina råt­tor som famil­je­med­lem­mar. Men det är klart att, ibland är de instäng­da i buren och det känns fel. Men det är på det sät­tet vi lever till­sam­mans, jag tror och hop­pas råt­tor­na är med på det.

 2. Jag kan säga att jag är sing­el och att skaf­fa råt­tor var en av de bäs­ta saker jag gjort. Jag ser mina rått­flic­kor Sel­ma och Bet­tan som mina barn.

 3. hej hej,tragiskt nog så har jag kom­mit på en med­ar­be­ta­re på Rått­hjäl­pen som gör egna hems­ka histo­ri­er om de djur som skall omplaceras.Är det för att hon skall bli av med dju­ren fortare?Får det verk­li­gen gå till så? Vän­tar på svar…

 4. Hmm… kons­tigt att mina råt­tor sit­ter och har mysigt i sin bur…jag ser dom inte som fång­na utan det är deras hem som våra hus är vårat hem, dom kän­ner sig tryg­ga där och skö­ter man dom på rätt sätt är det ing­et fel! men såklart ska dom inte sit­ta där hela tiden! Dom ska gå ut i rum­met oxå myc­ket 🙂 sen leker man ju med dom oxå! så nej … inte om man gör på rätt sätt!

 5. jag och min medä­ga­re har för när­va­ran­de 8 råttor…2 vux­na och 6 ung­ar…
  men det är bara våran mam­maråt­ta som kla­rar av att “skö­ta” sej när hon inte är i buren
  och hon får springa lös dyg­net runt…
  och de and­ra får glatt vän­ta på sin tur för att få kom­ma ut och springa…

 6. Jäm­för man utrym­met i mina rått­flic­kors bur i för­hål­lan­de till deras stor­lek så har de mer plats än vad jag har i min vil­la i för­hål­lan­de till min stor­lek, och de har mer pry­lar som akti­ve­rar dem än vad jag har (fast de har ing­en hem­bio än…). Jag tror inte att det går någon stör­re nöd på dem, spe­ci­ellt inte som de ska få kom­ma ut mer när de bli­vit lite äld­re och mer vana vid mig (de är nyli­gen inför­skaf­fa­de).

 7. eftersom mina rått­flic­kor är väl­digt även­tyr­li­ga av sig, och tyc­ker om att bita på slad­dar (har redan för­lo­rat en dator­mus) så kän­ner jag mig tryg­ga­re om de är i buren då jag inte kan ha upp­sikt över dom. Sedan så söker de sig själ­va till buren om de har möj­lig­het att kom­ma till den. Det är ju trots allt deras hem. Sen att jag äger en katt ock­så gör att jag nog vill ha dem i buren. Men just nu lig­ger dom här bred­vid mig och sover.. Min plan är dock att en dag ha ett helt rumm tilläg­nat råt­ti­sar­na.. kanske inte des­sa men näs­ta par kanske. med lek­sa­ker och sånt.. mås­te byg­ga och dona för att rått­säk­ra det.. men det är inte omöj­ligt =)

 8. Min råt­ta star nöjer sig med sin sto­ra bur.
  Hon har iaf stör­re “hus” en mitt..
  Hon är mitt lil­la “barn”
  Och äls­kar hon.

 9. hej.mina råt­tor typ brå­kar hela tiden och ibland bör­jar dom blö­da näsblod.ja tyc­ker de ä leskit!varför brå­kar dom eller leker dom?

 10. Hej moa, jag tror dom bara leker och om dom inte skri­ker och får sår.
  Sedan ”näs­blo­det” Råt­tor­nas ”snor” blir rött när det kom­mer i kon­takt med syre. Jag blev ock­så rädd när jag först såg det och inte viss­te var det var, men nu vet jag och blir dom sno­ri­ga så kanske dom har fått en liten för­kyld­ning? Om jag inte minns fel står det om det här ”sno­ret” osv på sidan 🙂

 11. Om råt­tor­na inte skul­le tyc­ka om att vara i sina burar så skul­le dem väl inte för­sö­ka nå buren på alla sätt när de är ute, vil­ket mina råt­tor fak­tiskt gör.

 12. Råt­tor­na tyc­ker om sin bur och trivs i den så nog tror jag att de ska få ha en egen bur. Men jag anser att de ska få bo i ett rum där man kan ha buren öppen så att de all­tid kan gå ut om de vill. Stänga in dem kan man göra när det verk­li­gen behövs. I det rum­met ska det fin­nas lite lek­sa­ker och annat att göra, t.ex. leta på godis som mat­te har gömt lite här och där. ^^

  Man ska ge djur i fång­en­skap så stor möj­lig­het som möj­ligt att leva ut sina natur­li­ga behov. Det är bara att tän­ka efter. Hur lever en vild råt­ta?

 13. Hejsan,har nyss fått hem 3underbara råttflickor..och som redan efter någ­ra tim­mar har vant sig vid mig och spring­er runt och busar och leker (även den rått­flic­kan som den tidi­ga­re äga­ren sa var den blygaste..nu är det hon som vill stå i cent­rum^^,) och som vis­sa redan har sagt ovan så om man bara skö­ter det på rätt sätt dvs om man studerar/jobbar och låter råt­tor­na vara i buren (om det nu inte är som så att dom skö­ter sig utan­för och kla­rar sig utan uppsikt)så är det okej att ha de instäng­da i buren..om buren är stor nog dvs, men min bur är näs­tan över 1.5meter hög med myc­ket lek­sa­ker och gömt godis som pap­pa har gömt^^, och göm­stäl­len att busa i^^,

 14. Hej!
  Trycksvär­ta inne­hål­ler ej bly läng­re så det är inte gif­tigt men om råt­tor­na kis­sar myc­ket på tid­ning­en kan fär­gen fär­ga av sig på päl­sen.
  😉
  Axel

 15. Jag tyc­ker att djur vars behov man kan till­fred­stäl­la i fång­en­skap, ja, de är det etiskt för­svar­bart att ha som hus­djur.
  Dit räk­nas inte pape­go­jor och apor, men råt­tor — det tror jag nog. De kan till skill­nad från fåg­lar få alla sina behov till­fred­ställ­da i ett van­ligt hus, bara äga­ren är kun­nig och vil­lig att ge råt­tor­na vad de behö­ver.

  Där­e­mot kom­mer jag ald­rig mer köpa djur från upp­fö­da­re, för­u­tom djurslag där jag har sto­ra krav på vad det är för sort, som hun­dar (då jag inte kan leva med vil­ken hund­ras som helst), men annars, bara ompla­ce­ring­ar för min del.

  Det är själ­viskt att ha dem i bur över­hu­vud­ta­get, så då för­sö­ker jag se till att vara så lite själ­visk som möj­ligt och inte mata upp­fö­dar­na så de kan ska­pa fler och fler liv. Då är det bätt­re att ge ett hem till djur som behö­ver det.

 16. Hej jag är bara 11 år och har råt­ta 2 måna­der gam­mal är hon och hon trivs i buren och vill gär­na ut när man kom­mer hem från sko­lan. Jag mär­ker om hon vill ut för då klät­rar hon upp till öpning­en och sit­ter där och tit­tar på mig ser jag hen­ne tar jag ut hen­ne vi har katt som tar råt­tor i den stor­le­ken uti­från men han är rädd för dom vi har här inne. Min sys­ters råt­ta bet av min datamus sladd men jag låter dom inte va där bak läng­re. Min sof­fa har en öpning på ena sidan där smi­ter dom gär­na in och leker.vi badar dom om dem luk­tar illa eller har nått på päl­sen.

 17. Hej, jag fun­de­rar på att skaf­fa råt­tor (tyc­ker att dom är under­ba­ra)
  Jag har läst på om dom och hit­tat allt jag sök­te (har även en kom­pis som haft råt­tor som kan hjäl­pa mig)utom två saker, “kan man flyt­ta råt­tor­na på vin­tern ock­så??” “Om man som jag bor på två stäl­len, ha en och sam­ma bur som man tar med sig på båda stäl­le­na elr mås­te jag skaf­fa två burar?”
  Tack­sam för svar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *