Farliga bottenmaterial: Kutterspån?


Är kut­ter­spån bra eller dåligt? Det finns dela­de mening­ar. Foto: Johan Lun­din, SXC

På Svens­ka rått­säll­ska­pets hem­si­da står det att kut­ter­spån är ett van­ligt och såle­des lämp­ligt bot­ten­ma­te­ri­al. Vem har egent­li­gen rätt i den­na frå­gan? Hur kan en offi­ci­ell för­e­ning veta mind­re än en pri­vat­per­son? Myc­ket oro­an­de om du har rätt, vet inte om man kan lita på deras råd läng­re 🙁 Mvh Lise­lott.

Kutterspån dammar i råttnosar

Enligt min åsikt är kut­ter­spån inte bra för råt­tor eftersom det dam­mar myc­ket och jag tän­ker mig att råt­tor­na inte mår bra av det­ta.

Cancerrisken är väldigt liten

En annan anled­ning är att spå­net kan vara gjort av barr­träd och där­för kan inne­hål­la det can­cer­fram­kal­lan­de ämnet ter­pen­tin. Ris­ken att kut­ter­spå­net är can­cer­fram­kal­lan­de tror jag dock är väl­digt liten. Ter­pen­tin är flyk­tigt, vil­ket bety­der att det avduns­tar från spå­net och för­svin­ner efter ett tag. Bara direkt när barr­trä­det sågas till spån inne­hål­ler det ter­pen­tin.

Förtjänar det allra bästa

Eftersom råt­tor­na går runt i och är så nära deras bot­ten­ma­te­ri­al vill inte jag ris­ke­ra att bot­ten­ma­te­ri­a­let kan vara skad­ligt för dem och där­för väl­jer jag and­ra mate­ri­al, som t.ex. tid­nings­pap­per, pap­per­spel­lets och hand­du­kar.

Vist kan du lita på Svens­ka Rått­säll­ska­pets råd, det finns många klo­ka per­so­ner där.

Läs mer om burens bot­ten­ma­te­ri­al

      Johan Lundin 📧

  2010-08-09 🕐 8:00

  3 kommentarer om “Farliga bottenmaterial: Kutterspån?

  1. Hej.

   Man ska inte använ­da tid­nings­pap­per, eftersom att bläc­ket på tid­nings­papp­ret är gif­tigt för dina råt­tor. Så det bäs­ta du kan använ­da är nog spån, men välj mju­ka­re spån som är med väl­digt små bitar. Helst inte Kut­ter­spån.

   MVH,
   Michel­le B.

  2. Jag anser att var­ken spån eller tid­nings­pap­per är lämp­ligt.
   Spån — eftersom det kan ge tam­råt­tan lung­in­flam­ma­tion.
   Tid­nings­pap­per — eftersom de gär­na biter i det och kan få i sig olämp­li­ga ämnen i krop­pen.
   Mitt tips är att köpa klump­bildan­de katt­sand, vis­ser­li­gen lite dyra­re, men det är för råt­tans bäs­ta.

  3. Min djur­af­fär rekom­men­de­ra­de alspån i stäl­let för cut­ter­spån. Det är något dyra­re men dam­mar inte lika myc­ket och det luk­tar inte så myc­ket hel­ler. Är lätt att hål­la rent.

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *