Författarens arkiv: Johan Lundin

Vad tycker du: Måste råttor ha kött i sin konst?

Mås­te råt­tor ha kött i sin kost? Jag själv är vege­te­ri­an och får ju i mig all pro­te­in jag behö­ver från balj­väx­ter etc, men behö­ver råt­tor­na kött för att hål­la sig fris­ka och gla­da?

Mvh Sel­ma

Många väljer att ge kött till sina råttor

Jag tror att många vege­ta­ri­a­ner och vega­ner väl­jer att ge sina råt­tor någon typ av kött eller fisk. Men det ver­kar råda lite dela­de mening­ar om den här saken.

Någons sopor är en annans skatt

Kristi­na Aspengren, mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör i Väs­terås fun­de­rar över var­för det finns så många råt­tor i sop­tun­nor­na. Det finns något att äta, kanske äppelskrutt eller mat­res­ter. Foto: Kelu Rothoff/ Sve­ri­ges Radio Käl­la: Sve­ri­ges Radio Läs mer

Prata med råttorna istället

Genom Ceci­lia Hagens krö­ni­ka har uttryc­ket ”bru­na råt­tor” kom­mit att bli en meta­for för den till­ta­gan­de rasis­men och främ­lings­fi­ent­lig­he­ten i sam­häl­let. Vad har råt­tor­na gjort för att stän­digt dras in i såda­na här bråk? Det finns en stor rått­skräck, och … Läs mer