Författarens arkiv: Johan Lundin

Råttor räddar offer vid naturkatastrofer

Tam­råt­tor kan kom­ma att använ­das för att leta efter över­le­van­de vid natur­ka­ta­stro­fer som tex. jord­bäv­ning­ar. Det är råt­tans skar­pa lukt­sin­ne och smi­dig­het i kom­bi­na­tion med inlär­nings­för­må­gan som gör den över­läg­sen för upp­gif­ten. Ett pro­jek­tet, som finan­sie­ras av Pen­ta­gon, går ut … Läs mer

Rått våld mot hjälmförsedda råttor stoppas

Två fors­ka­re har under ett par år sla­git hjälm­för­sed­da råt­tor i huvu­det.NFL, den ame­ri­kans­ka fot­bolls­li­gan, har beta­lat forsk­ning­en.Djur­för­sökse­tis­ka nämn­den säger nu nej till fort­satt forsk­ning. Råt­tor­na för­sågs med hjäl­mar och gavs smäl­lar mot huvu­det med hjälp av en tryck­lufts­dri­ven pistong. … Läs mer

Råtta blir laboratorieassistent

Jät­te­pås­råt­tor (Cri­ce­tomys), en släk­ting till den van­li­ga råt­tan, har upp­gra­de­rats från att vara för­söks­djur till att själ­va utfö­ra ana­ly­ser i labo­ra­to­ri­um. Det är tbc-pro­­ver som under­söks med hjälp av råt­tans lukt­sin­ne. Jät­te­pås­råt­tor dres­se­ras till att upp­täc­ka luk­ten av tuber­kel­ba­cil­ler i … Läs mer

Försäljning av råttkött ökar

Kon­su­men­ter­na har skrämts av fågel­in­flu­en­san vil­ket har lett till att för­säl­ning­en av fågel­kött i Asi­en mins­kar för att istäl­let ersät­tas av rått­kött. Rått­hand­lers­kan Van Vath säl­jer över 200 kilo rått­kött per dag. Som stekt eller gril­lad med vit­lök och grön­sa­ker … Läs mer

Alkisråttor dricker med måtta

Även råt­tor kan bli bero­en­de av alko­hol, men des­sa dric­ker sig ald­rig stup­fu­la. Även om spri­ten är till­gäng­lig hela tiden. Det­ta fram­går av en under­sök­ning gjord i sam­ar­be­te mel­lan Tam­mer­fors uni­ver­si­tet och Folk­häl­so­in­sti­tu­tet. Expe­ri­men­tet inled­des på 90-talet eftersom fors­kar­na vil­le … Läs mer