Även råttor kan skratta

Fle­ra expe­ri­ment har visat att lekan­de råt­tor, eller råt­tor som blir kitt­la­de på ett vän­ligt sätt, piper eller kvitt­rar på ett spe­ci­ellt sätt, som bara ytt­rar sig vid des­sa till­fäl­len. Lätet kan jäm­fö­ras med män­ni­skans skratt.

Det finns ing­en annan rim­lig tolk­ning än att det här är en mot­sva­rig­het till män­ni­skans skratt, häv­dar fors­kar­na Jaak Pank­sepp och Jeff­rey Burg­dorf vid Bow­ling Green Sta­te Uni­ver­si­ty i Ohio. Både män­ni­skans och råt­tans skratt sam­man­fal­ler med en akti­ve­ring av sam­ma spe­ci­fi­ka nerv­ba­nor i hjär­nan.

Skrat­tet lig­ger på en fre­kvens av 50 kilo­hertz (kHz) och kan där­för inte upp­fat­tas av män­ni­skan utan hjälp av spe­ci­ell utrust­ning.

Läs hela arti­keln.. 

Käl­la: Afton­bla­det   Johan Lundin 📧

2005-04-05 🕐 23:42

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *