Burens bottenmaterial

Det finns mas­sor av mer eller mind­re bra bot­ten­ma­te­ri­al som du kan använ­da till buren. Fel bot­ten­ma­te­ri­al, tex.vanligt kut­ter­spån som finns att köpa i djur­af­fä­rer­na, kan ge dina råt­tor and­nings­pro­blem. Vil­ket av de många oli­ka bra alter­na­ti­ven du väl­jer beror myc­ket på om dina råt­tor går på låda eller inte. Om dina råt­tor är duk­ti­ga på lådan behö­ver du i prin­cip inte ha något bot­ten­ma­te­ri­al över­hu­vud­ta­get då kan du t.ex. läg­ga en hel­täck­nings­mat­ta i buren. Här är pre­sen­te­rar jag någ­ra oli­ka bot­ten­ma­te­ri­al.

Är kut­ter­spån bra eller dåligt? Det finns dela­de mening­ar. Foto: Johan Lun­din, SXC

Bra bottenmaterial

Aspflis:
Ett väl­digt bra bot­ten­ma­te­ri­al som har bra upp­sug­nings­för­må­ga och är damm­fritt. Det dåli­ga är att det kan vara lite svårt att få tag på. Vis­sa zoo­af­fä­rer kan bestäl­la hem aspflis men det bru­kar löna sig att ta kon­takt med ett lab­bo­ra­to­rie som ibland säl­jer aspflis till ett bil­li­ga­re pris.

Hand­du­kar, hel­täck­nings­mat­tor:
Har man råt­tor som är duk­ti­ga på att gå på låda kan man använ­da sig av hand­du­kar eller t.o.m. hel­täck­nings­mat­tor som bot­ten­ma­te­ri­al. Hand­du­kar­na kan lätt tvät­tas i tvätt­ma­ski­nen när de blir smut­si­ga.

Pap­per­spel­lets:
Ett väl­digt bra bot­ten­ma­te­ri­al som har bra upp­sug­nings­för­må­ga och är damm­fritt. Pap­per­spel­lets är ock­så mil­jö­vän­ligt och lätt att få tag på. Någ­ra exem­pel på bra mär­ken är Toa-Lätt och Maj­san Remiss. Det ända dåli­ga är att det ibland kan vara lite för hårt att ha som bot­ten­ma­te­ri­al i hela buren.

Tid­nings­pap­per:
Tid­nings­pap­per är bil­ligt och lätt att få tag på. Eftersom tid­nings­pap­per inte har någon upp­sug­nings­för­må­ga pas­sar det bara till råt­tor som går på låda. Extra roligt blir det om du river tid­nings­papp­ret i rem­sor som dina råt­tor kan leka med, byg­ga gång­ar av och använ­da som bädd­ma­te­ri­al. Trycksvär­tan som tid­ning­en är tryckt av är helt ofar­lig.

Dåliga bottenmaterial

Halm:
Halm är ing­et bra bot­ten­ma­te­ri­al. Det har ing­en upp­sug­nings­för­må­ga, bru­kar ofta vara dam­migt och kan inne­hål­la ohy­ra.

Jord, torv:
Jord och torv dam­mar väl­digt myc­ket när det tor­kar och är där­för ing­et bra bot­ten­ma­te­ri­al. Dess­utom inne­hål­ler jor­den ofta ohy­ra.

Katt­sand:
De fles­ta sor­ters katt­sand är uttor­kan­de för råt­tor­nas tas­sar och svans och pas­sar där­för inte som bot­ten­ma­te­ri­al. Där­e­mot kan du använ­da katt­sand i råt­tor­nas toalå­da. Se bara till så du får tag i en par­fym och dammfri sort.

Kut­ter­spån:
Kut­ter­spån dam­mar så pass myc­ket att dina råt­tor kan få pro­blem med luft­vä­gar­na. Eftersom kut­ter­spån ofta är gjort av barr­träd kan det inne­hål­la ter­pen­tin som är can­cer­fram­kal­lan­de och även det irri­te­ran­de för luft­vä­gar­na. Att det är bil­ligt och lätt att få tag på hjäl­per inte när det är direkt skad­ligt för dina råt­tor.

Omröstning:

[poll=11]   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:08

13 kommentarer om “Burens bottenmaterial

 1. Har pre­cis varit i kon­takt med en vete­ri­när pga att min dot­ters råt­tor är sju­ka. För­mod­li­gen för­kyl­ning och/eller mykoplas­ma. Enligt hen­ne ska man abso­lut inte ha tid­nings­pap­per i buren. Trycksvär­tan är inte bra att andas in utan vi ska bör­ja med att ta bort det för att se om råt­tor­na blir bätt­re. (Plus lite annat.)

 2. Gif­tig trycksvär­ta är inte tillå­ten i Sve­ri­ge, och det ver­kar inte rim­ligt att trycksvär­tan skul­le vara far­lig att andas in.

  Där­e­mot kan ned­kis­sat tid­nings­pap­per ge and­nings­pro­blem, eftersom tid­nings­pap­per näs­tan inte har upp­sug­nings­för­må­ga. Råt­tans luft­vä­gar är käns­li­ga för de ång­or som kan bil­das av urin. Tid­nings­pap­per pas­sar allt­så pas­sar bara till råt­tor som går på låda.

  Har dina råt­tor mykoplas­ma är det vik­tigt att de behand­las för det­ta.

 3. Hej hur stor blir en råt­ta unge­fär 1 dm elr nåt?
  VAr­frö ska man ha tid­nings­pap­per i buren? Finns det nåt annat mat­re­al man man ha i buren?

 4. Här ovan­för kan du se vil­ka bot­ten­ma­te­ri­al som är bra för råt­tor.

  20cm lång är nog mer rim­ligt för en råt­ta, om inte svan­sen räk­nas med som är näs­tan lika lång.

 5. Jag hade både kut­ter­spån & halm till Muff­lo, & han vart ald­rig sjuk på sådant sätt.. Fak­tum var att han inte tål­de annat, då fick han eksem eller gick & nös hela tiden. Inte kul alls. Så jag tror mer att vad man har som under­lägg, lig­ger gans­ka myc­ket i vad råt­tan själv tål & inte tål…& vad den trivs i.

 6. Jag fick höra att hö inte var bra av en per­son. men mina råt­tor har ald­rig haft pro­blem med de och dom gil­lar att lig­ga i hö. dom äls­kar de t o m. Jag har inte haft de på ett tag men allt­så kan råt­tor ha de? Mina gil­lar de myc­ke!

 7. Jag läs­te pre­cis att man kun­de använ­da tid­nings­pap­per, vil­ket jag oxå ser and­ra ha rea­ge­rat på. Det är gif­tigt. Små mäng­der dock, pro­ble­met med papp­ret är att det kan fast­na små pap­pers­fib­rer i magen där dem sedan stel­nar och råt­tan blir för­stop­pad. (dödligt)Det är en utav anled­ning­ar till att man abso­lut inte ska använ­da tid­nings­pap­per!

 8. Hej „ jag vill så gär­na ha råt­tor
  låter så him­la kuli­ga djur ,
  Jag har hit­tat en sida där dom avlar
  Dom har 20 års erfa­ren­het så var det många som reko­men­de­ra­de sidan 🙂
  Tyc­ker ni jag ska lita på dem ?

 9. Jag använ­der van­ligt pap­per till mina råt­tor, såda­na där sto­ra rul­lar man köper på typ lant­män­nen. Allt­så inte rit­pap­per utan stort toa­pap­per, typ 😛
  Sen läg­ger jag långa rem­sor utav van­ligt toa­pap­per över så får råt­tor­na boa med det, de tyc­ker att det är jät­te­ro­ligt! 😀

 10. jag kör Toa-lätt och länge gjort
  men de är dam­mit
  de ver­ka inte stö­ra råt­tor­na men jag är damm­käns­lig så de är job­bigt för mig för den luk­tar
  inte myc­ke men de luk­tar iaf av dam­met

  men maj­san remiss ha jag pro­vat en gång, äls­ka de
  men de är lite dyra­re
  men ska nog bör­ja med de (=

 11. Hej!

  Jag har läst på gans­ka många sidor om tam­råt­tor och på många sidor står det att de gär­na “boar” med toa­pap­per. Så jag har gett mina råt­tor lite pap­pers­rem­sor och så, men dom river bara papp­ret i små­bi­tar och tug­gar i sig det. Är det­ta far­ligt? Det bor­de det inte vara eftersom många and­ra använ­der det, men jag blir ändå oro­lig.
  Dom är ju ändå mina bäbi­sar 🙂

 12. Hej!
  Jag har fått hem mina råt­tor för unge­fär två vec­kor sedan och jag för­sö­ker vän­ja dom att gå på låda men dom baj­sar och kis­sar över­allt i buren, först använ­de jag sam­ma mate­ri­al som dom hade som bot­ten mate­ri­al, men nu byt­te jag till katt­sand. Hur får jag dom att gå på låda??

 13. Hej! Jag har hö här i en för­pack­ning… Jag und­rar om man kan ha lite hö i buren som råt­tor­na kan få pyss­la med? Det står ing­et i arti­keln om hö. När jag ändå hål­ler på så und­rar jag ska man ha sådant som man läg­ger i hams­terns hus i råt­tor­nas hus ock­så?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *