Burens inredning

Eftersom råt­tan är ett myc­ket aktivt djur som äls­kar att klätt­ra, klänga och hop­pa så är det vik­tigt att du inre­der buren med myc­ket lek­sa­ker och annat som råt­tor­na kan sys­sel­sät­ta sig med. Du kan t.ex. inre­da buren med klät­ter­gre­nar från frukt­träd, rep, ste­gar, rör, kru­kor, fågel­hol­kar, fågel­bad­kar, kor­gar, häng­mat­tor hyll­plan m.m. Tänk bara på att inte inre­da buren med mate­ri­al som kan vara far­li­ga för råt­tor­na, t.ex. mjuk plast, plast­på­sar, impreg­ne­rat trä, fri­go­lit och saker som råt­tor­na kan ska­da sig på. Buren bör ock­så inne­hål­la ett hus som råt­tor­na kan sova i, välj gär­na ett av trä eftersom det ofta blir fuk­tigt och instängt i ett plast­hus. Mat­skål och vat­ten­flas­ka ska givet­vis all­tid ock­så fin­nas. Välj en sta­dig mat­skål som inte väl­ter så lätt.

Om du vill kan du även sät­ta in en toalå­da i buren. Det är fak­tiskt inte alls svårt att lära sina råt­tor gå på låda. Dina råt­tor kom­mer gans­ka snart väl­ja ett hörn av buren som de kom­mer använ­da som deras toa­lett. När de gjort det kan du sät­ta dit en låda med låga kan­ter t.ex. en avklippt glass­för­pack­ning. Fyll lådan med ett lämp­ligt bot­ten­ma­te­ri­al och lite av deras avfö­ring så kom­mer de säkert för­stå gans­ka snabbt att det är deras nya toa­lett. Använd inte sam­ma bot­ten­ma­te­ri­al i toalå­dan som du använ­der i buren, då kan råt­tor­na ha svårt att skil­ja på vil­ket som är vil­ket. Om du har pro­blem med att toalå­dan väl­ter om råt­tor­na sät­ter sig på kan­ten kan du sät­ta fast den med t.ex. häft­mas­sa eller läg­ga en tung sten i den. Lär du dina råt­tor gå på låda mås­te du tän­ka på att töm­ma lådan när den blir full.

Något du där­e­mot inte ska sät­ta in i råt­tor­nas bur är ett spring­hjul. Det finns ing­et hjul i djur­af­fä­rer­na som är till­räck­ligt stort för att en råt­ta ska kun­na springa rakt i det utan att böja svan­sen över ryg­gen. Det­ta sli­ter väl­digt hårt på råt­tans rygg­ko­tor och svans vil­ket kan leda till bl.a. disk­brock. Svan­sen kan även fast­na i den upp­böj­da ställ­ning­en om råt­tan använ­der hju­let för myc­ket. En annan anled­ning till var­för du inte ska sät­ta in ett spring­hjul är att råt­tan då blir tvung­en att hål­la upp huvu­det i en ona­tur­lig ställ­ning när den spring­er. Det­ta leder till spän­ning­ar i nac­ken vil­ket gör att din råt­ta lätt får huvud­värk. Det finns även en hel del råt­tor som fast­nat mel­lan pin­nar­na på hju­let och bru­tit en tass eller sin svans.

Det kan vara bra att möble­ra om lite då och då så att inte råt­tor­na trött­nar på inred­ning­en.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:09

5 kommentarer om “Burens inredning

  1. Hej jag skul­le gär­na vil­ja veta vad för lek­sa­ker någ­ra exempel,för jag ska köpa råt­tor om någ­ra dagar//skulle vara tack­sam om du svarade:).MVH Esta 11år

  2. Hej Esta! Det finns inte så jät­te­många lek­sa­ker som är anpas­sa­de för råt­tor. Men iller-lek­sa­ker fun­kar ock­så. Vid fli­ken akti­ve­ring så finns det en mas­sa tips på egna lek­sa­ker som man lätt kan göra.
    MVH Karin 13 år

  3. Hej! 🙂 Und­rar bara en sak om tex­ten. Ska skaf­fa råt­tor om ett tag så vill för­be­re­da mej rejält! 😉 Jag kanske miss­upp­fat­tar tex­ten, men det står att man inte ska ma mjuk plast i buu­ren och sedan kun­de man ha en avklippt glass­för­pack­ning :S Är det stor risk för råt­tor­na att gna­ga sön­der och äta upp plas­ten? 😀

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *