Burräknaren

Ange måt­ten för en bur för att för att kon­trol­le­ra hur många råt­tor som får plats. Du kan väl­ja att räk­na ut det­ta i kubik­de­ci­me­ter eller kvadrat­de­ci­me­ter. Jag rekom­men­de­rar att var­je råt­ta ges minst 60 dm3, enligt lagen skall buren föl­ja Jord­bruks­ver­kets före­skrif­ter.

Hur sto­ra är burar­na i din loka­la djur­af­fär? Kol­la upp om djur­af­fä­ren föl­jer djur­skydds­la­gen!