Råttliv

20 sätt att aktivera uttråkade råttor

Alla råt­tor blir någon gång uttrå­ka­de, här sam­lar jag tips för just des­sa till­fäl­len. Det säl­lan jag själv sys­sel­sät­ter mina råt­tor med akti­ve­rings­le­kar, vi bru­kar umgås till­sam­mans på ett mer spon­tant sätt. Det vik­ti­gas­te är att var­je råt­ta får kär­lek och ges ensam kva­li­tets­tid med sin män­ni­ska, ni kan säkert hit­ta ett natur­ligt sätt att umgås till­sam­mans som pas­sar just er.

Läs mer

Mer frånRåttliv

Vanliga sjukdomar

Tyvärr drab­bas våra tam­råt­tor sär­skilt ofta av vis­sa sjuk­do­mar. Dålig avel, och att tam­råt­tan använts myc­ket inom forsk­ning, kan vara en anled­ning till det­ta. Här pre­sen­te­ras någ­ra av de van­li­gas­te sjuk­do­mar­na och annat som dina råt­tor kan råka ut för. … Läs mer

Gå till veterinären

Att hit­ta en bra vete­ri­när till sina råt­tor är inte all­tid helt lätt. Det bäs­ta är att frå­ga sin upp­fö­da­re eller en annan rått­kun­nig per­son som kan tän­kas kän­na till någon. Det är ock­så bra om du för­sö­ker ta reda … Läs mer

Torrfoder

Råt­tor­na ska ha till­gång till torr­fo­der dyg­net runt. Det finns en hel del fär­di­ga bland­ning­ar att köpa i djur­af­fä­ren. Hit­tar du ing­en spe­ci­ell bland­ning för råt­tor kan det även gå bra med en hams­ter­bland­ning. Om du vill kan du även … Läs mer