Okategoriserade

Miljoner försöksråttor räddas

Ett sjut­ti­o­tal fors­ka­re från 13 län­der sam­las idag i Stock­holm för att star­ta ett pro­jekt som kom­mer kun­na räd­da mil­jon­tals för­söks­råt­tor. Målet är att det ökän­da så kal­la­de LD50-testet ska ersät­tas av för­söks­djurs­fria, bätt­re och säk­ra­re tes­ter. I ett LD50-test … Läs mer

Råttor räddar offer vid naturkatastrofer

Tam­råt­tor kan kom­ma att använ­das för att leta efter över­le­van­de vid natur­ka­ta­stro­fer som tex. jord­bäv­ning­ar. Det är råt­tans skar­pa lukt­sin­ne och smi­dig­het i kom­bi­na­tion med inlär­nings­för­må­gan som gör den över­läg­sen för upp­gif­ten. Ett pro­jek­tet, som finan­sie­ras av Pen­ta­gon, går ut … Läs mer