Okategoriserade

Krav för burmått, äntligen även för privatpersoner

Med undan­tag för hun­dar och kat­ter har mini­mikra­ven för säll­skaps­djurs bur­mått endast gällt för zoo­af­fä­rer och närings­verk­sam­het. Från den förs­ta sep­tem­ber 2007 gäl­ler des­sa mini­mikrav även för pri­vat­per­so­ner. Djur­skydds­in­spek­tö­rer har nu tyd­li­ga­re rikt­lin­jer att för­hål­la sig till vid inspek­tio­ner av … Läs mer