Nyhe­ter i rått­värl­den och rått­ny­he­ter från mass­me­dia.

Mer frånRåttnytt

Hopp för Malmös råttor

Det finns hopp för Mal­mös råt­tor, den nya grym­ma spjut­fäl­lan gil­las inte av Jord­bruks­ver­ket. Jord­bruks­ver­ket 3 råt­tor­na Jord­bruks­ver­ket har nu rea­ge­rat och avrått Natur­vårds­ver­ket att god­kän­na den nya sor­tens grym­ma rått­fäl­la, spjut­ma­ski­nen, som ska instal­le­ras i Mal­mös avlopps­sy­stem. Natur­vårds­ver­kets har … Läs mer

Råttatouille kan leda till impulsköp av råttor

Foto: Bue­na Vis­ta Inför pre­miä­ren av fil­men Råt­ta­touil­le vän­tas för­sälj­ning­en och impulskö­pen av råt­tor öka kraf­tigt. Den dataa­ni­me­ra­de fil­men Råt­ta­touil­le har bli­vit en stor suc­cé med publik­re­kord i både USA och Frank­ri­ke. Fil­men hand­lar om den frans­ka råt­tan Remy, som … Vad är det med fil­men som loc­kar till rått­köp?

Krav för burmått, äntligen även för privatpersoner

Med undan­tag för hun­dar och kat­ter har mini­mikra­ven för säll­skaps­djurs bur­mått endast gällt för zoo­af­fä­rer och närings­verk­sam­het. Från den förs­ta sep­tem­ber 2007 gäl­ler des­sa mini­mikrav även för pri­vat­per­so­ner. Djur­skydds­in­spek­tö­rer har nu tyd­li­ga­re rikt­lin­jer att för­hål­la sig till vid inspek­tio­ner av … Läs mer

Miljoner försöksråttor räddas

Ett sjut­ti­o­tal fors­ka­re från 13 län­der sam­las idag i Stock­holm för att star­ta ett pro­jekt som kom­mer kun­na räd­da mil­jon­tals för­söks­råt­tor. Målet är att det ökän­da så kal­la­de LD50-testet ska ersät­tas av för­söks­djurs­fria, bätt­re och säk­ra­re tes­ter. I ett LD50-test … Läs mer