Buren ska vara hög, klät­ter­vän­lig och mäta minst 50 cm åt alla håll. Själv­klart ska den inre­das fan­ta­si­fullt och stä­das nogrannt. En smut­sig bur ökar kraf­tigt ris­ken för sjuk­do­mar hos dina råt­tor. Ett spring­hjul hör abso­lut inte hem­ma i en rått­bur. Spring­hju­let kan leda till bl.a. disk­brock, spän­ning­ar och huvud­värk hos råt­tan. Vis­te du att van­ligt kut­ter­spån, som säljs i djur­af­fä­rer­na, kan inne­hål­la ter­pen­tin som är irri­te­ran­de för råt­tans luft­vä­gar? Att det är bil­ligt och lätt att få tag på hjäl­per inte när det är direkt skad­ligt för dina råt­tor. Pap­per­spel­lets och tid­nings­pap­per är två exem­pel på bätt­re bot­ten­ma­te­ri­al.

Mer frånRåttornas bur