Har du hört talas om Bum­ble­foot, Mykoplas­ma och Sned­skal­le tidi­ga­re? Det­ta är tre av många sjuk­do­mar som du bör kän­na till som är van­li­ga hos råt­tor. Regel­bund­na häl­so­kon­trol­ler och karan­tän för nya råt­tor är två lät­ta sätt att skyd­da dina råt­tor från sjuk­do­mar, allt kan du läsa om här. vvv Här kan du även lära dig hur man tar hand om en gam­mal råt­ta, och vad man gör när den sista stun­den har kom­mit.

Vanliga sjukdomar

Tyvärr drab­bas våra tam­råt­tor sär­skilt ofta av vis­sa sjuk­do­mar. Dålig avel, och att tam­råt­tan använts myc­ket inom forsk­ning, kan vara en anled­ning till det­ta. Här pre­sen­te­ras någ­ra av de van­li­gas­te sjuk­do­mar­na och annat som dina råt­tor kan råka ut för. Kon­tak­ta all­tid en vete­ri­när om du kän­ner dig osä­ker på någon­ting.

Tjocka, felväxta klor är en av många åkommor råttor kan råka ut för.
Tjoc­ka, fel­väx­ta klor är en av många åkom­mor råt­tor kan råka ut för. Foto: Johan Lun­din

Läs mer

Mer frånSjukdomar

Gå till veterinären

Att hit­ta en bra vete­ri­när till sina råt­tor är inte all­tid helt lätt. Det bäs­ta är att frå­ga sin upp­fö­da­re eller en annan rått­kun­nig per­son som kan tän­kas kän­na till någon. Det är ock­så bra om du för­sö­ker ta reda … Läs mer