Första tiden hemma

När råt­tor­na kom­mer hem till dig ska deras bur redan stå klar och inredd så att de kan flyt­ta in direkt. Råt­tor­na kan vara lite räd­da och oro­li­ga när de läm­nar sin mam­ma, sina sys­kon och mil­jön de växt upp i. Tala lugnt och tryggt till dina nya råt­tor och för­sök att umgås så myc­ket som möj­ligt med dem den förs­ta tiden så de för­står att du är deras nya trygg­het. Först när råt­tor­na kän­ner sig tryg­ga med både dig och buren kan du låta dem springa fritt på gol­vet och under­sö­ka rum­met. Det bru­kar oftast inte ta alls lång tid att vin­na en råt­tas för­tro­en­de, snart är ni säkert bäs­ta kom­pi­sar.

Regler och uppfostran

När du lärt kän­na dina råt­tor lite bätt­re kom­mer de säkert hit­ta på en hel del bus. Då är det vik­tigt att du upp­fost­rar dem att talar om vad de får och inte får göra. Här är någ­ra för­slag på reg­ler:

- Får inte bitas
— Får slic­ka saliv från mun­nen men inte ha någ­ra klor i ansik­tet
— Får vara i föns­ter­kar­men men inte grä­va i blom­kru­kor­na
— Får vara i säng­en men inte busa runt när du ska sova
— Får inte för­stö­ra dina saker

Håll sten­hårt på des­sa reg­ler och säg all­tid till direkt när råt­tan gör fel. Ofta räc­ker det att med bestämd röst säga nej eller fy och lyf­ta bort råt­tan. Slå eller ska­da ald­rig råt­tan. Om du har en job­big råt­ta som inte lyder kan du pro­va att läg­ga råt­tan på rygg och säga fy när den är oly­dig. Det är svårt att få råt­tor att vara helt lydi­ga, men oftast kan man i alla fall få dem till att inte hit­ta på bus mer än när de tror att du inte ser.   Johan Lundin 📧

2007-06-14 🕐 19:26

66 kommentarer om “Första tiden hemma

 1. Kan råt­tor­na vara utsläpp­ta när man ska sova då? Eller kan dom va ute i rum­met, när man inte har upp­syn över dom?

  Mvh Lin­néa

 2. Det är svårt att få råt­tor att vara helt oly­di­ga…”
  ska det verk­li­gen stå oly­di­ga där? 😉
  Tack för en bra och infor­ma­tiv sida att läsa när man går i fun­de­ring­ar att skaf­fa sina förs­ta råt­tor!

 3. Johan Lun­din!?

  tyc­ker att mina råt­tor har långa klor och det har det oxå!Jag är bara 11 år och jag vågar inte att klip­pa de själv och jag har sagt till mam­ma men hon vet inte vad och hur hon sks klippa,Kan du hjäl­pa mig?//Moa

 4. Johan Lun­din!?

  jag tyc­ker att mina råt­tor har långa klor och det har det oxå!Jag är bara 11 år och jag vågar inte att klip­pa de själv och jag har sagt till mam­ma men hon vet inte vad och hur hon sks klippa,Kan du hjäl­pa mig?//Moa

 5. Hej moa, jag är inte Johan men jag tänk­te bara säga hur jag gjor­de med mina kani­ner.
  Åk till en bra vete­ri­när som kan ta hand om råt­tor och visa hur man gör. Annars kanske du har en kom­pis som vet?
  För­sök att klip­pa långt ut på klor­na så att du inte kom­mer åt pul­pan! Det ord­nar sig ska du se!

 6. Mina råt­tor “brå­kar” ock­så. Men det låter vär­re än vad det är. De mäter oftast bara kraf­ter och det kan bli ett rik­tigt stå­hej om den ena honan är bruns­tig.
  Mina råt­tor piper när de put­sar varand­ra!
  Men om de bör­jar få sår och blö­der bör du nog söka hjälp!

 7. Tack för tipset!Jag ska prö­va det!Du ver­kar veta myc­ket mer om råt­tor en vad jag kan så jag ska nog inte säja nogot mer!Tack så myc­ket!

 8. HJÄLP!!!!

  Jag vet inte vade jag ska göra.Min ena råt­ta är så dum mot den and­ra den biter och slåt och tar met i från hon så den lil­le sta­ke­ren inte får nogon mat!Hon är så mager medans den and­ra är tjock.Vad ska jag göra kan nogon hjäl­pa mig??De b¨åkar så myc­ket och jag som går i sko­lan vet ju inte vad som hen­der när jag inte är där!Jag tyc­ker att det är hemskt att hon ena inte får mat!Kan nogon ge mig ett TIPS??//Moa!

 9. Jag vet inte rik­tigt vad du ska göra.. Min ena råt­ta är ock­så stör­re än den and­ra och är ofta lite för kax­ig mot syr­ran.. Men i mitt fall är det inte lika extremt. Jag bru­kar bara ta upp hen­ne och bestämt säga: NEJ! FY!
  när hon är elak mot syr­ran. Men om det inte blir bätt­re kanske det är bra att sepa­re­ra dem en liten stund? Det är ditt val. Prö­va med att säga till på skar­pen om du mär­ker att den lil­la råt­tan tar illa vid sig.

 10. jag bru­kar ha mina råt­tor lösa över nat­ten, men ser till att de inte kom­mer ut till köket som reno­ve­ras, då skul­le de inte hit­tas mera… ibland kom­mer de upp i säng­en och jag hop­pas di all­drig blir mos… usch!

 11. Har någån erfa­ren­het av att hål­la råt­tor­na lösa i natu­ren? mina små gum­mor har på sisto­ne bli­vit väl­digt tama och till­giv­na, di söker sig stän­digt till mig, så tror inte att de ivar­je­fall vill bort 🙂 hör­de om en tjej som jick utan kop­pel i sko­gen med dom… di gick inte läng­re bort än ca 1–2 meter… sött 🙂

 12. mina råt­tor va skra­ja då di kom från djur­af­fä­ren. 3 mån gam­la, lev­de ihop med skrä­nan­de fåg­lar… hemskt! 🙁

 13. Jag vill säga att på som­ma­ren bru­ka jag vara ute med mina råt­tor och ibland får dom vara lösa medans jag går runt. jag hål­ler koll på vart dom är och dom går inte så långt bort. Vi har tyvär kat­ter som spring­er runt så jag har dom inte lösa för myc­ke men jag hål­ler på att få kat­ter­na vana och de bör­ja gå fram­åt. 2 av mina råt­tor när dom kom från djur­af­fä­ren var dom inte ett dugg rädd för kat­ter och jag vart för­vå­nad för dom jag köp­te innan var liv­rädd. men om mina 2 katt­ta­ma råt­tor rym­mer så tror jag inte dom kla­rar sig så lätt om dom ska springa glatt fram till frös­ta bäs­ta katt

 14. Hej! jag har råt­tor, men jag vågar inte att ha dem i säng­en, för att jag är så rädd för att mosa dem. Men jag har hört att om man råkar läg­ga sig på dem så slin­ker dom sig undan. Jag vet inte vad jag ska tro på, för jag vill gär­na ha dem i säng­en. Bru­kar du ha dina i säng­en?

 15. jag fick pre­cis reda på att den jag köp­te råt­tor­na av hade hit­tat en hane i hon­bu­ren där mina två råt­tor hade bott innan. jag har bara haft mina råt­tor i snart två vec­kor. men jag har märkt hur den ena har växt o växt och den and­ra är jät­te smal jäm­fört med den.
  hur se man om den ska ha ung­ar?

 16. min ena råt­ta är väl­digt för­kyld.. jag har pro­vat ge dem kof­fe­in fritt te men hon bara nyser o nyser..
  vad kan man göra?

 17. Jag vet fak­tist inte men du kanske ska gå till en vetri­när om hon inte vill dric­ka te.Men om hon vill dric­ka så är det bara bra för det tar ju tid innan man blir van­lig igen:)

 18. Jag hade ett par rått­ha­nar för ett tag sedan. Min ena råt­ta som var en brun­råt­ta var under­bar! Han äls­ka­de mig, och jag hade ing­ne aning om att det han gjor­de, som var att han kun­de slic­ka saliv från min mun eller ta mat var tec­ken på kär­lek! Han hade tas­sen i mitt ansik­te, men drog ald­rig år klor­na! min and­ra råt­ta dock bet mig på tung­an.. han var ett mån­dags exem­plar! tack för den­na under­ba­ra sida! <3

 19. Jag har ett jät­testort ter­ra­ri­um jag tänk­te flyt­ta över någ­ra av råt­tor­na till. Är det dåligt att tre av sidor­na är av glas? Om man kanske skul­le för­sö­ka sät­ta höns­nät mel­lan stom­mar­na som klät­te­ran­ord­ning?

 20. Hej alli­ho­pa! 🙂 jag ska skaf­fa råt­tor snart 🙂 men jag är liv­rädd för att dom ska bita mig! jag hade ger­bi­ler för­ut och då fick jag ha på mig van­tar för att dom bara bet mig “/ har någon någ­ra tips? hur ska jag bli av med räds­lan? <333

 21. Hej! jag har nytt skaf­fat en råt­ta, en hane på 8–9 vec­kor. Och jag und­rar ifall jag bor­de skaf­fa en kom­pis till honom?

 22. Hej och tack för en under­bar sida! Jag skaf­fa­de min råt­ta i förr­går i en zoo­af­fär. Ska köpa en till på fre­dag så den inte blir ensam, men gre­jen är att när jag tog hem Yuki (min råt­ta) och la den i säng­en så märk­te jag att den blöd­de på ena tas­sen, den har väll antag­li­gen fast­nat eller nått, men det ser rätt okej ut nu och han tvät­tar sig och så och är pigg som van­ligt. Eller ska jag gå till vetre­nä­ren? 😮

 23. Bea­ta, man mås­te ha MINST 2 råt­tor till­sam­mans! 😉 (2 hanar eller 2 honor, inte både hanar och honor i sam­ma bur..) eftersom dom är flock­djur så trivs dom abso­lut inte ensam­ma! och så mås­te dom ju ha sto­ra burar.. 😛

 24. Hej­san, jag har pre­cis skaf­fat två små rått poj­kar och jag und­rar om de sloss eller leker. De spring­er runt i buren och hop­par upp på varand­ra och biter lite på varand­ra och ibland bru­kar en ena ge ifårn sig ett litet pip. Är oro­lig att de sloss, jag är jät­te tack­sam för svar.

  /Teddie( tack för en myc­ket bra sida)

 25. Hej jag har 2 råt­tor mina sys­kon har 1 , en av mina råt­tor bet den and­ra han bör­ja­de blö­da på benet , Kan någon säga vad det är??

 26. Ted­die: Mina råt­tor gör sam­ma sak men dom leker bara men om det kom­mer sår eller blod så tror jag inte att som leker.

 27. Jag är jät­te tack­sam om någon sva­rar!!
  en av mina råt­tor bet den and­ra han bör­ja­de blö­da på benet , Kan någon säga vad det är??

 28. Hej Lin­nea!
  Jag tror inte att du ska ha dom råt­tor­na till­sam­mans läng­re men om du har 4 kan du dela på dem 🙂

 29. Hej, jag har till­sam­mans med mina sys­kon 4 råt­tor. Jag und­rar bara vad jag ska göra. Det är så att min lil­la sys­ters råt­ta är jät­te “ener­gisk” eller vad jag ska kal­la det. Jag vet att man ska för­sö­ka umgås med sin råt­ta så mkt som möj­ligt den förs­ta tiden men det är näs­tan omöj­ligt att få råt­tan still i mer än någ­ra sekun­der. jag vet inte vad jag ska göra, det är inte min förs­ta råt­ta men dom and­ra jag har haft har varit mkt lug­na­re. Det är min sys­ters förs­ta råt­ta och har ing­en aning hur hon ska han­te­ra det. Vi häm­ta­de dom igår så dom har ju inte varit här så länge men endå. Kom­mer hon lug­na sig eller kan nån ge mig nåt tips‘? Kram emma.

  P.S DEN HÄR SIDAN ÄGER!D.S

 30. Hej, jag und­rar vad man kan lära råt­tor­na för tricks och vad är det bäs­ta man kan ha i buren som bot­ten­ma­te­ri­al och lek­sa­ker. Är det bäst att ha två eller en råt­ta? Det här är det förs­ta djur för­u­tom en mus som hade fast­nat i en rått­fäl­la, jag hade den i en vec­ka.

 31. hej igen jag glöm­de att frå­ga en till sak, när jag åker till pap­pa eller till lan­det över hel­gen kan jag läm­na kvar de eller mås­te jag ta med de till lan­det eler till pap­pa?. vad är bäst att ha tjej eller kil­le? jag har all­tid velat ha ett djur så att jag har läst jät­te­myc­ket men inte fått svar på dom frå­gor­na jag vill ha svar på.

 32. Tjen­na alle­sam­mans, jag har en Hona som jag tog över för att min sys­ter­son inte tog hand om hen­ne, en ensam Råt­ta, Men jag är gra­fi­ker och job­bar myc­ket hem­ma, är näs­tan all­tid hem­ma, ger hen­ne fruk­tans­värt myc­ket upmärk­sam­het och hon har värl­dens coo­las­te bur, eget for­don har hon, en Hum­mer. Hon har bli­vit JÄTTE tam, och mina kom­pi­sar tyc­ker jag beter mej som en mam­ma som pre­cis har fått barn, allt jag pra­tar om är min råt­ta, hon sit­ter med mej när jag arbe­tar och jag tar med hen­ne över­allt jag går i min lägen­het. Och jag har lärt hen­ne något jag kal­lar för en godis­puss, jag stop­par en godis mel­lan mina läp­par och hon kom­mer och tar den och sit­ter kvar på min bröst­korg och äter den. sen bär hon iväg runt om på mit skriv­bort 😀 jag äls­kar min Råt­ta

 33. Tjo­fräsan you all! Om ca två vec­kor ska jag åka och köpa mina förs­ta två rått honor! XD Men jag behö­ver lite hjälp.. Vad ska jag göra med råt­tor­na? Jag ska häm­ta dem med tåg, så jag kom­mer sit­ta med dem på tåget i fle­ra tim­mar. Ska jag ta ut dom ur trans­port buren och gosa och kap­pa dom eller ska jag låta dom vara i buren? När de kom­mer hem vad ska jag göra med dem då? De ska ju in i buren men ska jag låta dem vara i någ­ra tim­mar och sedan klap­pa och gosa?? ^^,

 34. Hal­lelå­ja! svar till Lin­nea. jag åkte ock­så tåg när jag skul­le häm­ta mina små söt­no­sar. och jag kun­de inte hål­la mig.….. var all­de­les för nyfi­ken på dom så jag tog ut dom och kol­la­de om de vil­le lig­ga innan­för min jät­testo­ra tjock­trö­ja och mysa istäl­let för den lil­la trans­port­bu­ren och de var inga pro­blem! men de är ju oli­ka från råt­ta till råt­ta men prö­va och se!

 35. Hej jag ska nog köpa två råt­tor för att jag tyc­ker dom är sp mysi­ga men jag und­rar bara om någon vet unge­fär hur lång tid det tar att få dom tama. Ungefär:-D

 36. Tja, hur ska man göra..
  Jag kan berät­ta hur jag gör:
  När jag bli­vit intres­se­rad av något djur så läser jag på jät­te­myc­ket om dju­ret. Jag läser bara om de dju­ret var­je gång jag läser. Jag tän­ker ock­så på om jag har tid med de dju­ret. Oftast kän­ner jag att jag har tid, jag har inga akti­vi­te­ter, jag är bara intres­se­rad av djur, simm­ning och sång, och så har jag inte så myc­ket läx­or (Är 12 år). Sen frå­gar jag mam­ma snällt och vän­ligt om ett till djur. Det blir all­tid NEJ!! När jag väl fått ett NEJ bör­jar jag tja­ta, och berät­ta allt jag kan och har lärt mig om dju­ret. Jag säger oxå att jag har råd, tid och plats för dju­ret. Anting­en gil­lar inte mam­ma dju­ret eller så är det något annat. Jag bör­jar måla bil­der på dju­ret och sät­ter upp i mitt rum. Jag gör allt för att få mam­ma att veta att jag verk­li­gen vill ha dju­ret, och är redo att ta ann­svar för de. Sedan går det ett tag, mam­ma pra­tar med pap­pa om mitt öns­ke­mål. Efter ett tag blir det oftast så att jag för det djur jag öns­kar. Men om man nu vill ha två st blir det dub­bel­trub­bel…

 37. Sedan finns det djur som mam­ma ALDRIG skul­le tillå­ta mig att skaf­fa. T.ex. som orm, ödlor och sånt 😉 Men jag vill ändå inte ha de.Så det gör ingen­ting xD

 38. Jag har fun­de­rat i peri­o­der under någ­ra år nu på att skaf­fa råt­tor. En sak jag und­rar med de här hys­sen. SJälv­klart ska ju råt­tor­na få springa runt fritt i mitt rum men jag und­rar hur myc­ket jag ska behö­va änd­ra? Jag har tex någ­ra slad­dar i mitt rum som jag skul­le vara orligt för att de bet på. Lär de sig snabbt att inte göra det eller ska man iså­fall behö­va kaps­la in dem på något vis?

 39. Hej Vicky!Det är väl­digt bra om du kaps­lar in dem på något sätt för säker­hets skull,men själv har jag inte gjort det för jag bru­kar bara behö­va säga “nej” lite srtängt till mina råt­tor Mozart(trötter)och Shakespeare(prosit):)

 40. Hej­san
  Har pre­cis fått två hanar till råt­tor idag, takråt­tor.
  När och hur snart kan man bör­ja hål­la i råt­tor­na?

 41. Hej
  Jag hade tänkt skaf­fa mig två råt­tor men jag und­rar om det är bäst med två hanar eller två honor. En vän till mig sa att rått­ha­nar kan luk­ta väl­digt illa, är det sant?
  skul­le vara tack­sam för svar

 42. Hej
  jag har en råt­ta som är 1,5år gam­mal och fick honom i julas. Han är jät­te­här­lig och så men jag är lite oro­lig eftersom att han var­ken gil­lar att kelas eller leka någ­ra lekar med mig:(
  Han ver­kar inte ogil­la mig direkt eller att han är rädd för han klätt­rar på mig en hel del och kom­mer spring­an­des på gol­vet ofta.

  Jag har tes­tat de fles­ta lekar­na jag hit­ta här på rat­po­wer men ingen­ting fun­kar på honom, vad ska jag göra?

  En sak till jag mär­ker att han ver­kar and­fådd gans­ka ofta som om han har sprung­it men han spring­er näs­tan ald­rig han bara lun­kar runt som om han ägde stäl­let kort sagt. Är det bara jag som oro­ar mig i onö­dan eller bor­de jag kol­la upp det­ta?

  Tack och hop­pas på svar snart,
  Fri­da

 43. Tja, ja und­rar bara om råt­tor kan sim­ma? Och vill bara säga att den­na sidan är den bäs­ta sidan man kan hit­ta om råt­tor.

 44. Hej,
  jag har skaf­fat två rått­ho­nor gans­ka nyli­gen, har dock haft råt­tor tidi­ga­re. Idag märk­te jag att min ena hona ver­kar vara lite oba­lan­se­rad och sam­ti­digt väl­digt pigg och alert. Hon är dess­utom mer bitig än hon bru­kar vara, inte hårt men hon vill gär­na bita på allt.
  Hon ving­lar lite och känns all­mänt insta­bil.
  Någon som vet vad det kan vara eller som har varit med om något lik­nan­de?

 45. Tje­na man­nen!;)
  Hej alla goa läsa­re!
  Jag vill skaf­fa en råt­ta har ni något tips om hur jag kan få mina päron att gil­la iden med en råt­ta i huset?skulle varit väl­digt tack­sam om någon hade tid att sva­ra;)
  See ya later xoxo

 46. Svar till Ida: Hej Ida! Att rått­ha­nar luk­tar illa är inte sant! Själ­va råt­tan luk­tar inte alls myc­ket, knapt alls. Men deras urin kan fak­tiskt luk­ta, och uri­net är ju lika oav­sätt kön. Men man väng­er sig väl­digt fort, mina för­äld­rar kan kän­na en super­tyd­lig lukt i mitt rum på grund av råt­tor­na men jag kän­ner ing­et alls! Men det är fak­tiskt sant att rått­flic­kor luk­tar goda­re, men hanar lukar abso­lut inte illa! Nosar man på mina små grab­bar kän­ner man abso­lut ing­en stank. Det står lite om vil­ket kön som har vil­ka för­de­lar på den här sidan. Jag kan tyvärr inte län­ka från mobi­len men du hit­tar det nog om du letar.

 47. und­rar om det går att använ­da kri­stall­sand för kat­ter i stäl­let för strö i råt­tor­nas toa­lett­bås? har inga råt­tor men fun­de­rar på att skaf­fa men är osä­ker på deras kisslukt…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *