Hälsokontroll

Många av råt­tans sjuk­do­mar som mås­te behand­las fort för att de ska kun­na botas. Eftersom råt­tor ofta inte visar att de är sju­ka kan det vara en bra idé att kon­trol­le­ra sina råt­tor lite då och då. Det kan vara bra att ha en spe­ci­ell dag i vec­kan då du under­sö­ker dina råt­tor extra noga. Här har jag sam­lat lite tips på saker som du kan kon­trol­le­ra.

Helhetsintrycket

Kon­trol­le­ra om råt­tan är lika glad, pigg, aktiv och har sam­ma aptit som van­ligt. Om inte kan det­ta vara ett förs­ta tec­ken på sjuk­dom. Under­sök hur råt­tan ser ut när den går. En råt­ta som går i cirk­lar kan ha drab­bats av sned­skal­le.

Råttans vikt

Det kan vara bra att väga sina råt­tor lite då och då, så man ser om de plöts­ligt ökar eller mins­kar i vikt. Att en råt­ta plöts­ligt mins­kar i vikt kan bero på en inre tumör, inälv­spa­ra­si­ter eller and­ra sjuk­do­mar. Eller så har råt­tan helt enkelt fått för lite eller för dålig mat. Även plöts­li­ga vik­tök­ning­ar kan vara tec­ken på sjuk­dom. Använd gär­na en digi­tal våg när du väger dina råt­tor.

Uttorkning

Det är lätt att kon­trol­le­ra om råt­tan är uttor­kad. Dra upp skin­net i nac­ken och se hur snabbt det gli­der till­ba­ka. Om råt­tan inte är uttor­kad ska skin­net gli­da till­ba­ka direkt när du släp­per det. Uttork­ning kan vara ett tec­ken på sjuk­dom. Eller så har råt­tan helt enkelt druc­kit för lite. Pro­va med att skaf­fa någ­ra extra dric­ka­flas­kor och sätt upp i buren.

Knölar, bölder och tumörer

När du klap­par dina råt­tor kan du pas­sa på och kän­na efter om de har någ­ra knö­lar eller för­änd­ring­ar i huden. Hit­tar du en knöl kan det­ta vara en tumör eller en var­böld. Sit­ter knö­len på fram­be­nen kan det vara en svul­len lymf­kör­tel. Har din råt­ta svull­na lymf­kört­lar bety­der det att den har en infek­tion. Pas­sa även på att kän­na efter om råt­tan har någ­ra inre tumö­rer. Det gör du genom kän­na efter och kläm­ma för­sik­tigt på råt­tans mage.

Råttans päls och hud

Päl­sen ska vara glan­sig och lig­ga slät mot råt­tans kropp. Står päl­sen upp kän­ner sig råt­tan fru­sen och kall. Blås i päl­sen för att se råt­tans hud ordent­ligt. Huden ska var­ken vara torr eller fet och själv­klart fri från ohy­ra och skabb. Kon­trol­le­ra ock­så att råt­tan inte kli­ar sig ovan­ligt myc­ket.

Råttans svans och fötter

Kon­trol­le­ra att råt­tans svans inte har någ­ra kons­ti­ga vår­tor eller är torr och narig. En torr svans kan smör­jas in med en par­fym­fri hud­kräm. Anled­ning­en till tor­ra svan­sar är ofta fel bot­ten­ma­te­ri­al i buren. Även föt­ter­na ska kon­trol­le­ras. Föt­ter­na ska inte vara såri­ga, svull­na eller ha för långa klor. En svul­len eller öm fot kan vara bör­jan till klump­fot. Klor­na ska inte ha spric­kor eller vara skö­ra. Det­ta tyder på mine­ral­brist.

Råttans andning

Lägg ditt öra mot råt­tans bröst­korg för att kon­trol­le­ra råt­tans and­ning. And­ning­en ska vara jämn och utan kons­ti­ga biljud. Lyss­na för säker­hets­skull på båda sidor om råt­tans bröst­korg. Låter råt­tans and­ning onor­mal kan din råt­ta ha drab­bats av mykoplas­ma.

Råttans nos, ögon, öron och tänder

Råt­tans nos ska vara lätt fuk­tig och sval men utan rött sekret eller rin­nan­de väts­ka. Ögo­nen ska vara rena, vak­na och blan­ka. Kon­trol­le­ra så att öro­nen inte är illa­luk­tan­de eller har någ­ra kons­ti­ga utväx­ter. Tän­der­na ska vara gula eller oran­gea och inte för långa. Kon­trol­le­ra sam­ti­digt så att råt­tans tand­kött inte är svul­let, miss­fär­gat eller illa­luk­tan­de.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:14

40 kommentarer om “Hälsokontroll

 1. Hej jag har råt­tor som nyss fick bäbi­sar, de andas ljud­ligt, och jag tror jag märk­te ett knöl på mam­mas hals eller sidan av hal­sen. Jag und­rar om det är nåt sei­öst och vad de kos­tar att gå till vete­ri­nä­ren?

 2. Hej jag är 12 år och har en råt­ta som heter Doris hon går jät­te kons­tigt och ving­lar helt groggy..Och hen­nes päls står upp,det rin­ner nått rött-orang från hen­nes nos,hon fäl­ler typ cel­ler från svansen,hennes föt­ter är tår­ra och hon kan inte klätt­ra på gal­ret..
  Jag fick hen­ne i janu­a­ri eller febu­a­ri hon var bara någon månad då.Jag är jät­te oro­lig för henne.Vi hade tänkt att kon­tak­ta vetri­när men du har ju skri­vit att man kan pra­ta med en som kan oli­ka sjukdommar.Och du ver­kar kun­na det.Vad är det för fel på min råt­ta??!

  Rebec­ka Blomqvist 018363721 snäl­la behö­ver hjälp ring!Jag min mam­ma ewa och pap­pa kjell är hem­ma vid 15.00 på var­da­gar.

 3. Behö­ver akut hjälp nu!
  Min råt­ta Mim­mi låter kons­tigt ibland, hon typ gna­gar på tän­der­na, hon kniss­lar inte tän­der och det är inte ros­sel det har jag kol­lat upp, vad kan det vara flr nått?
  Hon gör det all­tid när man sit­ter och klap­par på hen­ne, är det alvar­ligt?
  Sva­ra på min mejl: Cajjoh_forever@hotmail.com

 4. Rebec­ka: Ta din rat­ta till en vete­ri­nar. Nar du srki­ver att hon har dalig bal­lans tan­ker jag pa sed­skal­le, men det kan ock­sa bety­da att hon ar all­mant sjuk och mar daligt av nagon annan orsak.

  Car­ro: Tandg­niss­lan­de bety­der att din rat­ta myser, hon trivs och har det bra. Da gor hon sa. Ing­et far­ligt.

 5. Hej jag und­rar vad det är för fel på min råt­ta. Hon har bara slu­tat äta och har gått ner i vikt jät­te myc­ket, för­sök­te ge hen­ne tomat men hon åt bara lite. Hon tril­lar när hon för­sö­ker gå i buren när man kal­lar på hen­ne. hon vill knappt göra nåt läng­re. Kan det­ta bero på åldern?

 6. Hej
  Min ena råt­ta bör­ja­de luta huvet lite åt ena hål­let och nu är det mera. Och hon kli­ar sig i bland i örat. Kan de få skabb eller nåt? Eller är det­ta sned­skal­le? När jag för­sö­ker hål­la fast hen­ne och tit­ta i örat så snur­rar hon runt ver­kar kons­tig i hur hon beter sig. Snäl­la svar sna­rast jag bör­jar bli oro­lig för hen­ne. När vet jag om jag mås­te ta hen­ne till en vete­ri­när?

 7. Min råt­ta Sel­ma är två år gam­mal. HOn har en jät­tes­tor knöl i ena ljums­ken, ca 3 cm i dia­me­ter. Hon har även en liten mind­re knöl i sen ena “arm­hå­la”. Fun­de­rar på om det är en svul­len lynfkör­tel? Hon ver­kar inte ha ont av det­ta dock och hon äter och mår bra som van­ligt. Hon har all­tid haft pro­blem med röd­ak­tig väts­ka ur nosen och ögo­nen, men fick ögon­drop­par hos vet som hjälp­te bra. Nu är det bara nosen kvar som rin­ner lite. Sel­ma ver­kar frisk och fin i övrigt, men ibland när hon myser och gniss­lar så ser det ut som om ögo­nen ska pop­pa ur huvu­det på hen­ne, de likosm bubb­lar fram o till­ba­ka. Vad tror du om det­ta? Tack­sam för svar sna­rast!

 8. Hej Hen­ny!
  Min råt­ta blev ock­så sådär, och jag vet att det är mykoplas­ma, jag vill inte alls skräm­ma upp dej nu, bara var­na! Jag tror att om du går till vetri­nä­ren sna­rast så kan du frå­ga de, för jag är inte helt säker..Men det ska nog hjäl­pa om de ger din råt­ta anti­bi­o­ti­ka. Tyvärr gick vi ald­rig till vetri­nä­ren med min råt­ta så hon dog…Hon hade oxå snett huvud, men jag vet att vete­ri­nä­rer­na skul­le kun­nat bota hen­ne om vi gick dit..Men jag ger dej tip­set att gå till en vete­ri­när med din råt­ta. Kram!

 9. Hej! Jag bör­jar bli väl­digt oro­lig för våran­tvåå­ri­ga råt­ta Bel­la! När hon står still eller lig­ger ner andas hon jät­te­tungt, hon vär­kar pigg och så men hon är gans­ka small vid höf­ter­na så att man ser höft­be­nen, jag anser inte att just DET är ett pro­blem, jag är mest oro­lig över att hon andas så tungt, det ser ut som om hon inte får till­räck­ligt med luft! Våra and­ra två råt­tor har vi fött upp själ­va och de mår aldel­les utmäkt, men Bel­la ser inte så kry ut som sagt. Snäl­la nån som kan hjäl­pa mej?! Jag vill inte för­lo­ra hen­ne hon är en sån fin tös! :‘S

 10. hej­san.. min rått­han­ne är ett halv­år och har helt­plöts­ligt fått en knöl under magen, ser ut som ett sår men de är som en knöl.. och den har blö­digt. såg den inte igår men upp­täck­te den idag 🙁 vad ska ja göra?

 11. Hej !
  Jag skul­le vil­ja veta va som är fel på min nya råt­ta :’( . Jag köp­te hen­ne idag & när hon sit­ter i buren så gung­ar hon fram & tbx , jät­te kons­tigt tyc­ker jag. Jag har haft många råt­tor i mitt liv , men ald­rig sett nån som gör som hon . Jag är VÄLDIGT oro­lig för jag är helt för­äls­kad i hen­ne fast jag bara har haft hen­ne i någ­ra tim­mar. & jag har en annan råt­ta nu oxå men hon har ald­rig gjort nå sånt & jag vågar inte släp­pa ihop dom förns jag vet om de är nå fel på den nya. Snäl­la , jag vill veta va de är 🙁 . Hop­pas du har nå svar på de ? Mvh Caro­li­ne

 12. Caro­li­ne, gung­ar hon bara själ­va huvu­det i sid­led och har hon röda eller lju­sa ögon? Iså­fall är det helt nor­malt. Det är så röd­ög­da råt­tor bru­kar göra för att kun­na se bätt­re.

 13. Hej­san!
  Jag und­rar en liten sak.
  min ena hon råt­ta som jag nu haft i ca en månad. När jag först köp­te hen­ne så bru­ka­de hon göra ifrån sig ett fny­san­de läte. Jag har haft råt­tor innan och ing­en av dom har någon­sin gjort så. Sam­ti­digt som hon fny­ser kom­mer det lite små pipi­ga ljud. Men det­ta hän­der bara mer och mer säl­lan. Vad kan det vara för nåt ?

 14. Hej­san!
  Jag har en råt­ta som är ca 2 år, han är väl­digt aktiv och det ver­kar inte alls vara något fel på honom.
  Men runt hans ögon så är det som väts­ka, och rött. Så jag und­rar vad som kan vara felet.Kan det bero på att han är gam­mal?
  sen så har han bör­jat klia sig jät­te myc­ket och jag såg som djur i hans päls! Kan det vara löss ?
  Och i så fall vad är bäs­ta alter­na­ti­vet ?
  Tack­sam för svar 🙂

 15. Jag tyc­ker att ni har bra tips men mina råt­tor vill hela tiden rym­ma så jag kan inte släp­pa mina råt­tor och dom är så svå­ra att få på kop­pel så det går inte… kan ni skri­va in era tips tack (l)

 16. Hej­san! jag har två råt­tor hem­ma var av ena nyser väl­digt myc­ket, hon har all­tid gjort det­ta men blir oro­lig.. först när jag köp­te råt­tor­na så viss­te jag inte så myc­ket så jag köp­te spån o hö till dom men de böt jag illa kvickt, nu är de endast pap­per­spel­lets som gäl­ler, dom har ett litet fågel­bo med toa pap­per i som dom väl­digt ofta befin­ner sig i, igår var dock mina små söno­sar ute o lek­te men inte alls lika myc­ket som förr, dom hål­ler sig endast i fågel­do­et..
  Oro­lig mat­te!!!

 17. Hej!
  Idag så tog jag ut min råt­ta utom­hus eftersom det var väl­digt vart och skönt ute. Och efter ett tag svull­na­de ögo­nen upp väl­digt myc­ke, först var det bara ena ögat men efter en stund var båda svull­na och det kom­mer väl­digt myc­ke väts­ka ur dem och med svull­na menar jag att även under ögo­nen är det svul­let, jag und­rar vad det är som kan ha hänt?
  Råt­tan är en albi­no och jag har hört att dom är väl­digt känn­s­li­ga men det skul­le ju vara bra att veta vad hon får sån­na svull­na­der av så man kan und­vi­ka det i fram­ti­den.

 18. (jag som skic­ka­de frå­gan innan)
  Råt­tan har sut­tit i solen hela dagen men har även haft skug­ga som den kan gå in i om den hade velat och den har haft vat­ten att dric­ka.
  Men den har nog legat i solen mest hela dagen, vi tänk­te att det kanske var sol­sting eller något lik­nan­de så vi ställ­de in hen­ne i ett mörkt rum.

 19. Hej, jag lade mär­ke till att det stod: “Råt­tans nos ska vara lätt fuk­tig och sval men utan rött sekret eller rin­nan­de väts­ka”
  Jag blev lite oro­lig för att min råt­ta kun­de få näs­blod (som det såg ut)lite närsom­helst innan. Det finns fak­tiskt lite orange/röda fläc­kar runt om nosen..
  Är det någon­ting jag bor­de oroa mig över? för­u­tom det ver­kar det som om min råt­ta är helt frisk och nöjd.

 20. hej! min han råt­ta har lite skår­por på sin svans kan det va för att han har klor som han kli­ar sig med,hans svans e lite skår­pig och jag vet inte om det e nårt far­ligt.

 21. Hej.

  Vi har två små kil­lar som är lite drygt 6mån. Igår visa­de det sig att den ena har ett blo­digt och lite sårigt väns­ter öga. Vi tror att han kan ha fått det när de har brå­kat lite. När båda kil­lar­na kis­sar så kom­mer det vitt skum el vit liten geg­ga ut! Vad kan det vara?

  Tack­sam för svar!

  Net­tan

 22. AKUT
  min Mus­se nyser, blö­der ur näsan, svul­let nospar­ti och när han andas så “susar” det. Han kli­ar sig hela tiden om nosen så nu har han bör­ja blö­da vid sidan av ögat. Senas­te tiden har det bara bli­vit vär­re. Va ska jag göra? Kan man göra något åt det? Tack­sam för svar.
  Mvh Feli­cia

 23. jag har ett tips. köp en hink med lock. fyll den med ben­sin släpp i fan­skapt och tänd på. så pro­ble­met löst. eller annars fun­kar det om du tar den i svan­sen och dräm­mer in den i väg­gen så kom­mer han att slu­ta blö­da.

 24. Feli­cia du måst­te åka med din råt­ta till vete­ri­nä­ren. Var inte rädd att det ska kos­ta en för­mö­gen­het. Jag var med mina råt­tor hoss vetri­nä­ren när dom var sju­ka och med mede­ci­nen kos­ta­de det typ 480 kr.

 25. Du Ste­fan släng dig i väg­gen eller var­för inte hop­pa i en hink med ben­sin och glöm inte stänga loc­ket efter dig.

 26. ÅK TILL VETERINÄREN VAD ÄR DET FÖR FEL ER MÄNNISKOR BLIR FÖRBANNAD. Stac­kars djur säger jag bara de kom­mer lida som fan innan de slip­per er så kal­la­de djur­vän­ner.

 27. jag har två råt­tor på ca. 1 år, dom har varit jät­te gosi­ga och helt under­ba­ra! men jag läm­na dom till en rått­vakt som jag hit­ta på nån sida på inter­net han ver­ka seri­ös och snäll träf­fa honom ett tag innan jag skul­le på semes­ter.. men sen jag har kom­mit hem ver­kar de som råt­tor­na fått ont i krop­pen och blö­der väl­digt lätt ur både näsa och munn:( det har varit så ett tag nu und­rar om det är något han kan ha gjort?? ska ringa vete­ri­nä­ren i mor­gon..

 28. Hej, jag har en råt­ta, Bru­ce, och jag köp­te honom i janu­a­ri. Efter ca två vec­kor bör­ja­de han nysa jät­te myc­ket. Jag tänk­te att de va för­kyl­ning och att de skul­le gå över. Det gjor­de inte det och nu har han torr nos, tor­ra tas­sar och torr svans. Hans ädlas­te “del” är ute och jät­te svul­len. Han orkar näs­tan inte lyf­ta på huvu­det. Håret på krop­pen står näs­tan rakt upp. När han för­sö­ker lyf­ta på huvu­det så ving­lar han gans­ka myc­ket. Vad ska jag göra?! Är de för sent att åka till vete­ri­nä­ren!?
  Tack­sam för ett svar från någon som kan!

 29. Du Stefan,.jävla jube­li­di­ot!!!
  Hop­pas ngn drän­ner dig rik­tigt iväggen,.Har inte på såda­na här forum göra

 30. Jag respek­te­rar råt­tor i all­ra högs­ta grad. Lik­som alla levan­de o kän­nan­de djur. I viss mån har jag en slags respekt för djur som jag inte har för mäniskan,för den har jag tap­pat på vägen när man ser hur mänis­kan beter sig mot dju­ren.

 31. Hej­san. Fick mina råt­tor igår och en av de nyser rätt så ofta vet någon va kan det bero på? Själv tror jag att han är lite för­skild pga trans­por­ten från djur affä­ren hem.

  arif-269@hotmail.com
  Skic­ka med­de­lan­det på pos­ten så är ni snäl­la.
  Mvh Arif

 32. Hej Arif! Att din råt­ta hål­ler huvu­det snett kan bero på sned­skal­le som är en av dem van­li­gas­te sjuk­dommar­na som råt­tor kan få. Mitt tips är att du kon­tak­tar en vetre­när innan det blir vär­re.
  För­res­ten, alla rått äls­ka­re där ute läs gär­na min blogg http://www.ratroom.blogg

 33. Hej, min ena råt­ta som är två år bör­ja­de andas med munen och det ross­la­de. Det kom­mer oxå bublor ur nosen på hen­ne. Men just nu lig­ger hon still och det låter inte så myc­ket om hen­ne, har för­sök mata hen­ne, men vat­ten har hon fått i sig i alla fall. Hon är ju gam­mal så det är imte kons­tigt i fall hon har säm­re inun­för­svar, är det­nå­got jag kan göra? Mvh mar­ti­na

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *