Hur är Ratpower.se uppbyggt?

Jag und­rar vart du gjor­de din hem­si­da. Jag har två han råt­tor och ska kanske star­ta upp­föd­ning. Så jag skul­le gär­na vil­ja veta vart man kan fixa sin egen hem­si­da. 😀 Ida

Publiceras med WordPress

Rat­po­wer pub­li­ce­ras med hjälp av Word­Press, jag har gjort lay­out själv och hem­si­dan lig­ger på en ser­ver­plats som jag har köpt. Jag har även köpt en domän till hem­si­dan.

Vill du ha en enkel hem­si­da skul­le du kun­na använ­da någon gra­tis blogg­tjänst, det finns mas­sor att väl­ja mel­lan.

Jag mås­te råda dig att tän­ka efter innan du star­tar din upp­föd­ning. Att föda upp råt­tor är ing­et man kan göra bara för att man tyc­ker det är roligt eller är intres­se­rad, det mås­te fin­nas en stark anled­ning till var­för just dina råt­tor ska avlas på för att det ska kun­na vara moti­ve­rat. Det finns redan så många råt­tor som inte har någon­stans att ta vägen. Att föda upp råt­tor är ett väl­digt stort ansvar. Det hade varit bätt­re om det bara fanns ett fåtal rik­tigt seri­ö­sa upp­fö­da­re som kan föra råtta­veln vida­re och se till att alla råt­tor som föds upp får ett bra liv.

Är du seri­öst intres­se­rad av avel och har ett syf­te eller mål tyc­ker jag att du ska föda upp din förs­ta kull till­sam­mans med en erfa­ren upp­fö­da­re som kan ge dig råd.   Johan Lundin 📧

2008-03-16 🕐 17:59

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *