Hur ofta löper/brunstar råttor?

Jo det är så att jag hade tänkt skaf­fa rått­be­bi­sar. Men har någ­ra frå­gor.
1. hur ofta blir råt­tor bruns­ti­ga?
2. hur många gång­er mås­te honan para sig med hanen innan hon blir dräk­tig?
3. om man har rått-han­ne bebi­sar­na i en annan bur vid ca 5 vec­kors ålder, mås­te rått pap­pan vara med då?
4. eller behö­ver rått pap­pan vara när­va­ran­de över­hu­vud­ta­get? Isa­bel

En hon­råt­ta som inte är gra­vid löper/blir bruns­tig unge­fär var 5:e dag det­ta varar i någ­ra tim­mar. Han­råt­tor är väl­digt upp­märk­sam­ma på den doft som en löpan­de hon­råt­ta utsönd­rar. Råt­tor som löper kan få änd­rat humör, skak­ning­ar i krop­pen och vibre­ran­de öron. Hon­råt­tor som lever till­sam­mans kan ofta bli bruns­ti­ga sam­ti­digt.

Hur många par­ning­ar det krävs för att en hon­råt­ta ska bli gra­vid vari­e­rar, en enda par­ning kan räc­ka.

Rått­pap­pan bör inte vara när­va­ran­de när ung­ar­na föds, mam­man kla­rar att ta hand om ung­ar­na själv.

Jag avrå­der dig starkt från att ‘skaf­fa rått­be­bi­sar’.

Att föda upp råt­tor är ing­et man kan göra bara för att man tyc­ker det är roligt eller är intres­se­rad, det mås­te fin­nas en stark anled­ning till var­för just dina råt­tor ska avlas på för att det ska kun­na vara moti­ve­rat. Det finns redan så många råt­tor som inte har någon­stans att ta vägen. Att föda upp råt­tor är ett väl­digt stort ansvar. Det hade varit bätt­re om det bara fanns ett fåtal rik­tigt seri­ö­sa upp­fö­da­re som kan föra råtta­veln vida­re och se till att alla råt­tor som föds upp får ett bra liv.   Johan Lundin 📧

2007-10-09 🕐 17:35

7 kommentarer om “Hur ofta löper/brunstar råttor?

 1. Tack för sva­ret.
  Det är ¨så att jag har änd­rat mig helt för att avla på mina råt­tor! för det
  förs­ta så vet jag näs­tan ingen­ting om avel och för det and­ra så tyc­ker jag
  inte att det är så bra att avla på just mina råt­tor, för så ‘per­fec­ta” är
  dom inte..

 2. Hej­san! jag har hållt på och läst om råt­tor under åter­kom­man­de gång­er, och har även två råt­tor själv. jag har lärt mig myc­ket av mina råt­tor och ger dom myc­ket kär­lek och upp­märk­sam­het, jag kan knappt hål­la räk­ning­en i hur myc­ke och hur många gång­er jag läst om just tam­råt­tan, jag är säker i min kun­skap om tam­råt­tan, och fun­de­rar nu mot som­ma­ren att para ett par nya råt­tor som jag ska köpa nu. Jag har läst noga i era artik­lar och för övrigt and­ra som har tam­råt­tor ock­så, och själv­klart på mas­sa oli­ka sidor på nätet om övrig info. jag har 3st anpas­sa­de burar för mina råt­tor, men det enda jag ännu inte hit­tat något svar på är om ung­ar­na har någon spe­ci­ell mat under tiden dom är små fram till det att dom är drygt 5 vec­kor? eller skö­ter “mam­man” det helt? Som sagt är jag väl­digt påläst och vet vad det är jag ger mig in på. och jag kom­mer hela tiden fort­sät­ta läsa om mer fak­ta. Tack på för hand.

 3. Hej­san Jes­si­ca! Som du säkert har märkt går det inte att hit­ta myc­ket om avel av tam­råt­tor på den här hem­si­dan. Anled­ning­en till att jag inte ger någ­ra råd om avel är att jag tyc­ker det föds upp för många onö­di­ga kul­lar.

  Du näm­ner ing­en anled­ning till var­för du vill para dina råt­tor. Att det är spän­nan­de och roligt tyc­ker inte jag är en till­räck­ligt bra anled­ning när det redan finns många råt­tor som inte har någon som tar hand om dem.

  Är du seri­öst intres­se­rad av avel och har ett syf­te eller mål tyc­ker jag att du ska föda upp din förs­ta kull till­sam­mans med en erfa­ren upp­fö­da­re som kan hjäl­pa dig med såna här frå­gor.

  På den här hem­si­dan kan du läsa mer om avel:
  http://www.r-at.net/avel/

 4. anled­ning­en till var­för jag vill bör­ja med avel är för att jag är så grymt less på att behö­va se folk som köper sina råt­tor på djur­af­fä­rer, och sedan efter ett par dagar så dör råt­tan, eller att den är för ils­ken osv .. Jag vill kun­na ge folk som är intres­se­ra­de av tam­råt­tor en frisk, pigg och glad liten råt­ta. Jag har köpt råt­tor på djur­af­fär 1 gång, och när jag fick hem dom upp­täck­te jag att om var sju­ka. jag åkte med dom till vete­ri­när, men han kun­de inte annat göra än att avli­va dom, och det vill jag att and­ra ska få slip­pa. Så du kanske för­står mitt syf­te bätt­re nu? Tack för ditt tidi­ga­re svar för­res­ten 🙂

 5. Jes­si­ca, jag mås­te fli­ka in här. Visst är det trist att folk köper sina råt­tor från djur­af­fä­rer och att det blir miss­lyc­kat, men folk köper från djur­af­fä­rer av lätt­ja och okun­skap, inte för att det inte redan finns pri­va­ta kul­lar. Jag ser jämt och stän­digt kul­lar som annon­se­ras ut av seri­ö­sa pri­vat­per­so­ner, och det blir hur fina och trev­li­ga råt­tor som helst, men oav­sett hur bra de blir är ris­ken stor att de av en eller annan anled­ning mås­te ompla­ce­ras och då står vi med ännu fler råt­tor utan någon­stans att ta vägen. Om du har tid och råd att skaf­fa en kull, tyc­ker jag du istäl­let ska spen­de­ra de resur­ser­na på att ge hem åt ett par råt­tor som behö­ver det istäl­let. Ifall just dina råt­tor inte har väl­digt uni­ka teck­ning­ar finns det ingen­ting som säger att de kom­mer få hem fram­för någon annan kull. Många som tar ung­ar får behål­la typ hal­va kul­len själ­va och det är inte det smi­di­gas­te.
  Jag tyc­ker du ska tän­ka över det­där 😉

 6. Hej! Jag som Jes­si­ca har oxå läst VÄÄÄLDIGT myc­ket om råt­tor och tänk­te ta en kull på en av mina råt­tor som fyl­ler sju måna­der i augusti, hon är den snäl­las­te råt­ta jag nån­sin stött på och vis­ser­li­gen så är hon köpt i en zoo­af­fär men har bli­vit upp­föd hos en upp­fö­da­re och eftersom jag litar på per­so­na­len som oxå är ett par bra vän­ner så har jag läst på väl­digt myc­ket om just avel och sköt­sel­råd. Jag ska bara hit­ta en till ‘´bebis­bur‘´ och en han­ne med bra tem­pe­ra­ment så kom­mer det för­hopp­nings­vis små råt­tung­ar i agusti/november månad. Jag bryr mig inte så myc­ket om färgen/täckningarna på hanen/bebbarna det enda jag bryr mig om är deras häl­sa och tem­pe­ra­ment, Mvh från en r8lover <33

 7. Und­rar om någon har tips på var man köper en råt­ta från upp­fö­da­re. Har letat annon­ser ett tag men inte lyc­kats hit­ta någon råt­tis till salu norr om daläl­ven!! Vill inte köpa på djur­af­fär, helst. Tips?? Någon?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *