Innan du bestämmer dig

Pre­cis som för alla djur finns det mas­sor av saker du mås­te tän­ka ige­nom innan du bestäm­mer dig för att skaf­fa råt­tor. Råt­tor lever i ca. 2–3 år, en väl­digt kort tid men du mås­te kun­na garan­te­ra att des­sa blir ett par under­ba­ra år, både för dig och råt­tor­na, innan du bestäm­mer dig. Råt­tor krä­ver myc­ket arbe­te och upp­märk­sam­het. Du kan inte bara köpa två rått­be­bi­sar för att efter någ­ra måna­der trött­na på dem och låta dem kla­ra sig själ­va.

Råt­tan vill ha soci­al kon­takt och mås­te kom­ma ut ur buren minst en tim­me var­je dag för att akti­ve­ras och röra på sig. Du bör redan från bör­jan stäl­la in dig på att inte tän­ka på råt­tor­nas bur som deras hem, utan som stäl­let där de är när du inte är hem­ma.

Råttor mår inte bra av att leva ensamma

En vik­tig sak är att du mås­te köpa minst två råt­tor. Det kvit­tar hur myc­ket tid du läg­ger ner på din råt­ta. Råt­tan är ett flock­djur och mår där­för inte bra av att leva utan and­ra råt­tor. Läs mer om var­för råt­tor inte mår bra av att leva ensam­ma.

Läs och lär dig om råttor

Innan du köper dina förs­ta råt­tor finns det en hel del du mås­te lära dig. Du kan låna böc­ker på bib­li­o­te­ket, läsa om råt­tor på Inter­net och pra­ta med and­ra män­ni­skor som har råt­tor. Ett bra sätt att träf­fa and­ra som har råt­tor är att bli med­lem i Rått­fo­rum och Svens­ka rått­säll­ska­pet eller besö­ka någon råt­tut­ställ­ning. Det räc­ker inte med att bara läsa en bok eller pra­ta med någon från en djur­af­fär, som ofta kan lära ut fel­ak­tig infor­ma­tion om råt­tor, det är vik­tigt att du lär dig från många oli­ka käl­lor så du blir säker på att det du läser och hör verk­li­gen stäm­mer.

Hon- och hanråttor kan inte leva tillsammans

Nu är det dags att väl­ja om du ska skaf­fa hon- eller han­råt­tor, för hanar och honor kan inte leva till­sam­mans. Är inte någon av dem kastrerad/steriliserad kom­mer honan då få fler ung­ar än både hon och du själv kla­rar av, och att föda upp råt­tor är någon­ting endast seri­ö­sa upp­fö­da­re med lång erfa­ren­het bör göra. Egent­li­gen spe­lar det inte så stor roll vad du väl­jer, båda könen blir pre­cis lika tama. Men det finns ändå vis­sa skill­na­der.

- Hanar är lug­na­re
— Honor är mer akti­va och rör­li­ga
— Hanar blir stör­re och tyng­re än honor
— Honor luk­tar ofta goda­re
— Hanar är ren­li­ga­re
— Honor kan få barn
— Hanar får en stor och syn­lig pung och revir­mar­ke­rar mer än honor
— Honor har ofta mju­ka­re päls   Johan Lundin 📧

2007-06-14 🕐 19:28

31 kommentarer om “Innan du bestämmer dig

 1. hej­hej jag tyc­ker att du har en jät­te­bra sida och det har verk­li­gen fått mig att tän­ka till när det gäl­ler råt­tor. jag har bestämt mig för att skaf­fa råt­tor och jag tänk­te att du kanske har någ­ra tips?
  ha det bra / nel­la

 2. Hur länge lever en råt­ta? Är råt­tor aler­gi vän­li­ga? Är det ett stort arbe­te att ha tam­råt­tor?

 3. Hej kan man ha en hane & en hona om man kast­rer hanen? Kan man ha två honor elr två han­nar till­sam­mans? Mvh Han­na tack­sam för svar:)

 4. En han- och en hon­råt­ta kan leva till­sam­mans om hanen är kastre­rad. Men att kastre­ra en råt­ta är ett gans­ka stort ingrepp som för­änd­rar råt­tans hela per­son­lig­het, och det finns risk att råt­tan inte över­le­ver. Där­för är det bätt­re att du väl­jer att ha bara han­råt­tor eller bara hon­råt­tor.

 5. Hej, Läs­te din sida för förs­ta gång­en och blev impo­ne­rad, men en sak som var ny för mej är att du säger att råt­tor inte får vara själ­va. Har haft både hon- och han­råt­tor ensam­ma och inte upp­levt att det har varit någ­ra pro­blem om man bara sys­sel­sät­ter dom myc­ket samt ser till att de får vis­tas utan­för buren dag­li­gen och vara med över­allt, de har varit myc­ket tama, intel­li­gen­ta, lär­ak­ti­ga och soci­a­la djur myc­ket bätt­re än både hund och katt vil­ket jag ock­så har.

 6. Gia: När du ser hur bra råt­tor trivs till­sam­mans, hur bra de mår, och hur stor använd­ning de har för varand­ra kom­mer du und­ra hur du en gång kun­de tän­ka tan­ken att ha bara en råt­ta.

  Vist är det roligt att leva till­sam­mans med råt­tor? Men skul­le det inte ändå kän­nas lite tomt om du ald­rig fick träf­fa and­ra män­ni­skor?

  Läs mer om var­för råt­tor inte mår bra av att leva ensam­ma:
  http://www.ratpower.se/?p=130

 7. Hej­hej! jag har en frå­ga. Jag har i fle­ra år fun­de­rat på att skaf­fa råt­tor. läst så ögo­nen blö­der om dom ^^ har all­tid haft myc­ket djur. men nu är de så att jag inte ens har hållt i en råt­ta. och jag kan ju inte bara skaf­fa dom om jag inte rik­tigt vet. Vill inte direkt frå­ga i en djur­af­fär. vill inte gå in i såda­na. Så, min frå­ga är om de finns någon med råt­tor i upp­sa­la områ­det som man kanske skull få häl­sa på? 🙂

  mvh Pao

 8. Hej! Jag har tänkt tan­ken att skaf­fa råt­tor ett tag nu, och nu så kän­ner min syr­ra en som föder upp råt­tor och just nu ska en ha ung­ar så jag ska nog köpa 2 av hen­ne. Men jag har lite fun­de­ring­ar som jag gär­na vill ha svar på:
  1. Upp­fö­da­ren säger att man mås­te vara otro­ligt myc­ket med råt­tor, och det vet jag. Men jag und­rar om man kan ha dom typ med sig när man gör läx­or? För dom spring­er ju iväg rätt lätt, och hur hit­tar man dom då? Kan man ropa på dom?
  2. Hur kan man få dom att inte bita sön­der allt?
  3. Mitt rum är en otro­lig röra med mas­sa gre­jer över­allt och saker råt­tan kan kry­pa bakom. Så jag und­rar om det­ta blir job­bigt när råt­tan spring­er fritt i rum­met? Eller mås­te jag ren­sa ur mitt rum för att det ska bli bätt­re?
  4. Var kan man köpa det där teet som du skrev om till råt­tor? 😛 lol
  5. Råt­tor blir väl rätt ofta sju­ka om jag har rätt? Vad kan man göra för att för­hind­ra det­ta?

  Det­ta var någ­ra frå­gor bara som jag vill ha svar på. Hej­då! San­na 🙂

 9. hej.jg har två tåttor.den ena råt­tan baj­sar hela tiden och i bland baj­sar den lös­bajs. vad kan det vara?snälla hjelp!!!!!

 10. JAG SKA SKAFFA RÅTTOR OCH DOM E FINA DJUR TYCKER JAG MAN KAN GÖRA MYCKET MED RÅTTOR OCH DOM ÄR UNDERBARA DJUR MAN MÅSTE MATA DOM OCH GE DEM VATTEN SEN KAN MAN TRÄNA DOM RÅTTTOALETT MIN FARFAR HADE 10 RÅTTER HEMMA FÖRUT MEN NU HAR TYP 3 DÖTT HAN HAR INTE MÅNGA KVAR NU OCH DET ÄR RIKTIGT TRÅKIGT FAKTISKT JAG HAR ALLTID VELAT HA FLER RÅTTOR FÖR JAG HAR BARA 2 MEN JAG VILL HA 4 RÅTTOR! HAHAHAHAHA JA OCH MIN MORMOR SKA EN KATT OCKSÅ MEN DEN SKA INTE ÄTA RÅTTOR FÖR DEN ÄR AVMASKAD OCH GILLAR INTE BÖNOR DOM BRUKAR HA VÄLDIGT BRA LUKT SINE OM MAN INTE SPARKAR BOLLEN HÅRT DEN FLYGER IVÄG MÅSTE MAN PUTTA OCH DET BRUKAR GANSKA BRA DÄRFÖR BORDE ALLA ANDVÄNDA REKLAM SOM UNDERLAG MEN AKTA FINGRARNA FÖR DET FINNS VATTEN KLÄMMOR DÄR UNDER SOM MAN KAN RÖTT OCH DET ÄR INTE BRA SÄGER FARFAR FÖR HAN HAR EN KYCKLING OCKSÅ MEN DEN ÄR SNÄLL OCH DEN GILLAR SåNT RÖTT MEN MAN FÅR INTE MATA HANS RÅTTOR MED PELLETS DOM ÄTER BARA SÅNA ORANGA OCH DET ÄR JU BRA FÖR RÅTTANS EMUNFÖRSWAR OCH DERFÖR SKA ALA GILA MINA BRUNA SOM JAG GAV TILL DEN STÖRSTA, DET ÄR FINT SOM OM MAN INTE GETT DEN TILL HONOM HADE HAN NOG DÖTTA AV FÖRTVIVLANDES HET MEN NU ÄR KLOCKAN TIDIGT JAG MÅSTE GE DOM MAT OCH VAR FÖRSIKTIG MED VATTENFLASKAN DET INTE GÅR RIKTIGT ILLA TILL HA DET BRA HÄLSLINGAR BRUNO

 11. hej jag vill värk­li­gen skaf­fa råt­ta om jag får men jag vet inte en. Min gran­ne säger att honor kan vara agres­si­va mot varann och det är inte hanar! Är det sant?!

 12. Hej!
  Jag har bara en enkel frå­ga som jag inte kan hit­ta svar på någon­stans.
  Hur länge kan råt­tor vara ensam­ma?
  Jag går i sko­lan från 08–16 och kom­mer hem vid fem-tiden. Jag vill såfall ha 2–3 styc­ken (om det är möj­ligt med tre?) Minst två helt klart iaf.
  Men tänk­te att om det är för lång tid för dem att vara ensam­ma strun­tar jag hell­re i det.
  Tack­sam för svar!

  Ha en trev­lig som­mar!!
  — Mil­li

 13. Hej!
  Jag vill gär­na ha en råt­ta och har läst ige­nom lite oli­ka saker på din hem­si­da. Jag har två marsvin som behö­ver upp­märk­sam­het. Jag vet inte om jag skul­le kla­ra av både och, jag und­rar om det kanske är bätt­re att vän­ta någ­ra år och istäl­let foku­se­ra på mina marsvin. Då kan jag ju sat­sa allt på råt­tor­na efter mina marsvin?
  Tack­sam för svar 😀

 14. Hej!
  Jag fun­de­rar på att skaf­fa råt­tor men jag und­rar om det går bra om man har två hanar eller om dom brå­kar mer än honor? Eller är det tvärt om?

  Tyc­ker att din sida är jät­te bra föres­ten 😀

  Tack­sam för svar 😀

 15. Annix. hanar är gene­rellt lug­na­re än honor, jag har haft båda två och det är en r’tt stor skill­nad på dem rent per­son­lig­hets­mäs­sigt och tem­pe­ra­ments­mäs­sigt. När de är små busar alla råt­tor oav­sett kön men hanar lug­nar ner sig när de blir stör­re. Sen är det ju en frå­ga om vil­ka råt­tor du köper, vis­sa är mer flock­djur än and­ra och köper du två råt­tor från sam­ma kull som vux­it upp till­sam­mans är det lät­ta­re att få dem att sam­sas.

 16. Hej, jag har fun­de­rat på att skaf­fa Råt­ta:), för jag tyc­ker att det ver­kar vara ett trev­ligt djur! men jag har någ­ra frå­gor:
  1. Jag har ald­rig hållt en råt­ta, har du någ­ra tips om hur man gör, spe­ci­elt ibör­jan??

  2.Jag åker till min Mor­far kanske i en helg var­je månad, kan en råt­ta resa så??

  3. Hur stor ska en bur vara??

  4.Jag har uppleft att Råt­tor lätt blir sju­ka, är det så? Kan man göra nåt så att det för­hind­ras?

  Tack på för­hand!!:)
  //Sofia

 17. Hej!
  Jag fun­de­rar på att kanske prö­va att ha råt­tor som hus­djur. Jag har en kom­pis som har och jag föll direkt för dom!! Men jag kan typ ingen­ting om dom, jag har haft ger­bi­ler. (ökenråttor)Är ger­bi­ler och råt­tor unge­fär sam­ma eller är det stor skill­nad? mås­te jag ta reda på mer om råt­tor?
  Tack på för­hand!!

 18. Jag vet inte rik­tigt om det är skill­nad eller ej. Själv har jag ger­bi­ler nu och fun­de­rar på att skaf­fa råt­ter efter de. Men råt­tor är ju stör­re oxå så det bor­de ju vara mer jobb.
  Mitt råd är att du lånar böc­ker från bib­li­o­te­ket om råt­tor eller köper böc­ker. Då kan du läsa om det och få mer erfa­ren­het.
  Jag själv vän­tar på en rått­bok jag nyss har beställt. Lyc­ka till!!

 19. Hej Johan!
  Jag har lite pro­blem med min ena råt­ta. (Han är tyvärr blind) När han är ute och spring­er i säng­en, så kan han gär­na kom­ma fram och luk­ta lite (ing­et fel med det) men helt plöts­ligt biter/tuggar han på tex. mina byx­or, strum­por m.m.
  Han har fått veta åta­li­ga gång­er att så gör man inte. Men han ver­kar inte fat­ta. E han dum eller har det med att han har bli­vit blind? Han biter på allt. Det kvit­tar hur många gång­er jag säger till honom 2 min sena­re är han där igen. Vad kan jag göra?

 20. Hejj 🙂 Jag fun­de­rar på att skaf­fa råt­tor:) Eller jag ska:) Men pro­ble­met är att jag ald­rig hållt i en råt­ta:) Bits dom hårt? :s Och bru­kar dom bitas? Hört att hanar kan bitas ibland… Är det så med Honor med? Och hur ska man isf göra för att inte bli biten? :s Vill helst ha två keli­ga men busi­ga råt­tor:) Men hanar ver­kar ju keli­gas­te… Men honor ver­kar vara mind­re risk för att inte bli biten xD Vet inte rik­tigt va jag ska väl­ja:) Någon som har tips?:) Tack­sam för svar:) // Eli­in

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *