Introducera råttor för varandra

Om du köper dina råt­tor från oli­ka upp­fö­da­re eller om du redan har två råt­tor och köper en till finns det en del saker du bör tän­ka på för att allt ska gå risk­fritt till när du låter dem träf­fas. Först och främst mås­te du för­säk­ra dig om att den nya råt­tan inte har någ­ra sjuk­do­mar. Köp­te du den nya från en upp­fö­da­re som inte själv har haft sina råt­tor i karan­tän mås­te du själv skö­ta det­ta.

Håll råttorna under noggrann uppsikt

När du ska låta råt­tor­na träf­fas för förs­ta gång­en kan det upp­stå en del pro­blem. Det är ovan­ligt, men inte helt omöj­ligt, att det hän­der någ­ra stör­re olyc­kor när råt­tor som ald­rig träf­fats tidi­ga­re sätt ihop. Låt råt­tor­na träf­fas på en plats där ing­en av dem varit för­ut, det är vik­tigt att du hål­ler dem under nog­grann upp­sikt. Först när råt­tor­na häl­sat på varand­ra och du är säker på att de kom­mer bra över­ens kan du flyt­ta dem till buren de ska bo i, du kan gär­na vän­ta med det­ta i någ­ra dagar om du kän­ner dig osä­ker. Om någon av råt­tor­na redan bod­de i buren ska den vara nystä­dad och ommö­ble­rad när den nya råt­tan släpps in. Annars finns det risk att råt­tan som bod­de först i buren ser den nya råt­tan som en inkräk­ta­re och bör­jar för­sva­ra sitt hem. Du får räk­na med att det blir lite bråk i bör­jan. Blir det för våld­samt kan du låta den nya råt­tan bo i en bur pre­cis bred­vid den and­ra råt­tans bur ett tag. Fun­ge­rar inte det kan du för­sö­ka med låta dem byta bur med varand­ra eller bada båda råt­tor­na så att de båda luk­tar lika­dant.   Johan Lundin 📧

2007-06-14 🕐 19:23

35 kommentarer om “Introducera råttor för varandra

 1. Hej!
  Jo, det är såhär att jag har två söta rått­ho­nor, alde­less under­ba­ra. Dom är ca. 3–4 måna­der nu, och min frå­ga är: Spe­lar det någon roll hur gam­la dom är om jag skul­le vil­ja itro­du­ce­ra en ny råt­ta?

 2. Det spe­lar antag­li­gen ing­en stör­re roll hur gam­la dina råt­tor är när du skaf­far en tred­je råt­ta, så länge råt­tor­na inte bor själ­va bor­de det inte vara någ­ra pro­blem med en intro­du­ce­ring. Men om den nya råt­tan är väl­digt ung tror jag det kan vara roli­ga­re för den om de and­ra två råt­tor­na inte är väl­digt gam­la, så gam­la att de inte orkar hit­ta på bus och roli­ga saker.

 3. Hej! Jag hade en rått­ho­na sen innan på c.a 8 måna­der å igår köp­te jag en till hona på c.a 3 måna­der kanske om inte mind­re. Jag vil­le ju så klart att min förs­ta råt­ta inte skul­le vara ensam, men nu e jag rädd att det inte ska gå att sät­ta ihop dem, att den sto­ra ska vara tas­kig mot den lil­la os.v. Jag lät dem häl­sa på varand­ra å dom nosa på varand­ra å sånt men sen bör­ja­de min förs­ta bita hen­ne i svan­sen å jag blev juh såklart lite rädd för att låta dom va tsm ännu. Nu har dom två oli­ka burar å den lil­la är modi­ga­re å pig­ga­re å såna gre­jer. Gjor­de jag fel som köp­te en till? Hur kan jag göra för att det­ta ska gå bra till? Äls­kar juh båda mina älsk­ling­ar. Mvh Ceci­lia

 4. Det kan bli lite pro­blem när en råt­ta har bott ensam länge. Ett alter­na­tiv hade kun­nat vara att du köppt två nya råt­tor och har des­sa i en bur bre­vid så länge det behövs, det är ju inte snällt mot den nya råt­tan att låta hen­ne bo ensam för länge. För­sök föl­ja tip­sen här ovan­för och håll dem under upp­sikt när de träf­fas.

 5. Hej hade 2 råt­tor fram tills nyli­gen då en av dem dog(lunginflammation). Så nu är min frå­gan kan jag köpa 2st ny ungråt­ter och anpas­sa in till min gam­la (1,5år) råt­ta. Han är väl­digt snäll och tror att hn kom­mer vis­sa att han är äldst.

 6. Det låter som en bra idé att skaf­fa två nya unga råt­tor! Det bru­kar inte bli någ­ra pro­blem, men skul­le det bli det kan du låta de nya råt­tor­na bo för sig ett tag till­sam­mans i alla fall.

  Välj gär­na råt­tor från upp­fö­da­re eller ompla­ce­ring.

 7. Hej, jag hade först 2 råt­tor och sedan köp­te jag 2 styc­ken till fast dom är väl­digt mkt stör­re dessvär­re vågar de inte kom­ma och häl­sa på mig eller kom­ma ur buren. jag har ställt buren med de mins­re råt­tor­na bred­vid den stör­re buren med de nya råt­tor­na i. Vad kan jag mer göra för att de ska kun­na leva i sam­ma bur ?

 8. Min hane är nu ensam i sin bur, går inte ihop med en annan som är liv rädd, men hans bror iaf dog när han höll på vak­na efter kastre­ring­en, vi fick som tur var inte beta­la, de va ju snällt men nu är jag både led­sen för honom, fast jag viss­te att de fanns chans att han inte kla­ra de, men sen hans bror som jag inte vill ha ensam i 2 måna­der som de blir eftersom att då KANSKE jag ska skaf­fa rått­be­bi­sar, men jag vill ju själv­klart köpa en rått­kom­pis åt honom, han går ju inte ihop med vux­na, sen tror jag de kan gå med ung­ar, men vart ifrån isf? jag vill ändå inte från djur­af­fär. för­sö­ker kol­la runt om jag fin­ner en kom­pis i när­he­ten så han inte är själv!

 9. Hej!Jag ska skaf­fa två tamråttor:)Är det sant att man all­tid ska köpa hanar och inte honor för att dem bits?

 10. hej­san!! jag hade tänkt skaf­fa två råt­tor men jag har ald­rig häl­sat på någ­ra än… Jag bor nära fal­kö­ping och skul­le vil­ja få möj­lig­het att få umgås med en råt­ta en liten stund…Finns det någon som kan hjäl­pa mig med det?? Mvh San­na.

 11. NE!! MAN FÅR INTE BADA ROTTOR FÖR DRUNKNAR DOM OM MAN BADAR DOM I POLARR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VIKTIGT!!!!!!!!!!!!!!!!

 12. hej 🙂 jag har en råt­ta sen tidi­ga­re till­ba­ka ett halv­år en hona och nu köpt en hane han är dyrgt ett halv­åroch dom har träf­fats 5 gång­er på gol­vet med mig och min lil­le bror som kol­lar til dom och det fun­kar jät­te bra för­u­tom att dom för­sö­ker göra ung­ar .. men jag är rädd hur jag ska göra när det gäl­ler buren .han har en egne bur nu men vill släp­pa in han i hän­nes bur e är det smart? eller ska hon till hans bur först snäl­la hjälp mig ..!! hon fick en kom­pis för­ut på en helt ste­ril­plats ing­en av dom vart på men 2sek så var den lila ungen död.. är rädd att det­ta ska hän­da igen:(

 13. hej, jag har en råt­ta till lil­le­bror, han häng­er mig i röven 24 / 7. hur ska jag göra för att han ska bör­ja dric­ka beer? SNÄLLA hjälp mig, jag har sto­ra pro­blem, SVARA ÄRLIGT JAG ELLER NEJ ! hehe

 14. Allt­så bru­no; råt­tor kan fak­tiskt sim­ma! dom drun­kar inte, men du ska först lära dom att gå i lite vat­ten (med lek­sa­ker i såklart) och ngt dom kan gå upp på om dom inte vill va i vatt­net.

  Men iaf. min sak; Jag har två hanar på 6månader och häm­ta­de en ny i fre­dags (sön­dag idag) och tog hem han först idag till min egna lägenhet(va hos min mor över hel­gen) och sit­ter å klu­rar på hur jag ska göra för å se om dom går ihop, jag har läst om en mas­sa tips men de ser ut som dom fles­ta har honor och inte hanar, är de någon stor skill­nad?
  annars så hop­pas jag på de bäs­ta om jag inte får nå svar.. 😀 Men mina är inge aggre­si­va, var­ken mot mig lr ett par hon­råt­tor som bod­de här för­ut, dom ver­kar mest nyfik­na över vad de är som luk­tar om sin “mam­ma” . haha. Ngn som tror de kan bli pro­blem? Och ja, den nya bod­de ihop med en mas­sa sys­kon och kom­pi­sar, han är 4månader den nya allt­så, så dom är ju näs­tan jämn­gam­la. bor­de väl va lät­ta­re då? eller ‘? Någon som är kun­nig skul­le såklart upp­skat­tas som sva­rar. 😀

 15. jo du johan, har du msn eller något ? jag tänk­te skaf­fa råt­tor men har så myc­ket frå­gor hade varit lät­ta­re att bara stäl­la dom direkt och få svar direkt.. jag und­rar lite om man mås­te ha koll på hur varmt ell­re kallt man har det i rum­met, eller om dom tål blixt på kame­ra, ljud och såda­na saker? Tack så myc­ket för svar!

 16. Rebec­ka: Har du tänkt para råt­tor­na eller låta dem bo till­sam­mans? Honor och hanar får näm­li­gen INTE bo till­sam­mans. Det skul­le resul­te­ra i att honan skul­le bli dräk­tig gång på gång, vil­ket hon inte alls mår bra av. Låt dem hel­ler INTE träf­fas på gol­vet även om ni har upp­sikt över dem. Det drö­jer två sekun­der för råt­tor att para sig, så ni har inte en chans att hind­ra det om ni låter dem gå lösa på gol­vet till­sam­mans. (Om hanen inte är en kast­rat vill säga. Allt­så kastre­rad. Är han kastre­rad kan du ha dem till­sam­mans, annars ska du abso­lut inte sät­ta dem i sam­ma bur annat än för par­ning, allt­så inte alls länge. De ska inte BO ihop) Köp en hona och en hane till istäl­let så ing­en av dem behö­ver sit­ta själv. Det är näm­li­gen lag på att råt­tor mås­te vara fler än en av sam­ma kön. Du mås­te allt­så skaf­fa en till hona och en till hane för att du ska hål­la dina djur lag­ligt. För att vara tyd­lig: Du får INTE sät­ta ihop honan och hanen eller låta dem springa lösa till­sam­mans. Du MÅSTE ha minst två råt­tor av sam­ma kön till­sam­mans. En till hane till hanen du har, och en till hona till honan du har. Honor­na i en bur, hanar­na i en bur.

 17. Sara 14 år: Du får inte ha för kallt i rum­met där rått­bu­ren ska stå. Om jag inte minns fel får det inte vara kal­la­re än 17 gra­der, men gär­na kring 20. Van­lig rumstem­pe­ra­tur allt­så. Det får hel­ler inte vara dra­gigt där råt­tor­na bor. Allt­så inga öpp­na föns­ter eller dör­rar då råt­tor har väl­digt lätt för att bli för­kyl­da. Blixt på kame­ra tål de säkert, det har jag inte rik­tigt tänkt på, men det är ju all­tid bäst att und­vi­ka blix­tar då det kan vara irri­te­ran­de för ögo­nen på vis­sa män­ni­skor ock­så. Att ta ett kort med blixt någon gång ibland ska nog inte ska­da. Inga djur får utsät­tas för höga ljud annat än till­fäl­ligt. Det­ta gäl­ler även råt­tor. Det är allt­så tillå­tet att dju­ren utsätts för höga ljud under en myc­ket kort stund (men det rekom­men­de­ras inte) men inte under läng­re tid. Det­ta finns att läsa om i L80 där du även hit­tar and­ra vik­ti­ga lagar som rör djur. 🙂

 18. Hej­san.. Idag har jag köpt 2 kil­lar som ald­rig har träf­fats innan. Det bör­ja­de bra men sedan bör­ja­de de brå­ka. Så jag ser­pe­re­ra­de de i 1 kanske men sedan när jag la till­ba­ka­de den ena råt­tan så bör­ja­de det igen. ( nosa på den and­re oc seden bör­jan till bråk) som jag upp­täck­te i god tid och sepe­re­ra­de igen. Ska man göra så eller ska man ha de till­sammman? jag är lite oro­lig om de ska brå­ka på nat­ten.

 19. Ngn mer som är emot Naken­råt­tor?
  Jag föder upp Naken­råt­tor av den enda fris­ka o star­ka lin­je i sve­ri­ge, de är råt­tor som här­stam­mar från Hål­land

 20. Hej­san, jag är en tjej på 15 år och fick en råt­ta som ‘är c-1 år nu för någ­ra måna­der sedan, hon är min ögon­sten och har varit själv sen hon var lite. Vi har så länge tyckt synd om hen­ne och jag har änt­li­gen över­ta­lat min mam­ma att vi skul­le köpa en ny. Så igår köp­te jag och min mam­ma en liten, liten rått-unge som ska heta Pump­kin, MEN. Hans sys­kon hade bitit av hal­va hans svans, och jag vet inte vad jag ska göra för han är så otro­ligt rädd. Jag kan klap­pa honom och så men han är väl­digt rädd av sig över huvud­ta­get. Så jag und­rar om jag ska för­sö­ka få honom tam innan jag sät­ter ihop mina råt­tor? Och kan det hän­da olyc­kor med tan­ke på att han bara är en bäbis och har halv svans? Han köp­tes på en djur­af­fär på här på got­land. Och jag skul­le bli otro­ligt glad om jag kun­de få svar och råd om det­ta.
  Jag vågar näm­li­gen inte sät­ta ihop dem fall ifall min älds­ta råt­ta blir agre­siv mot den nya… Snäl­la, jag är behov av någon som är rått-expert!

  Mvh // Dome­ni­que

 21. Jag har haft råt­tor nu i ca 5 år, men jag har en liten fun­de­ring ang att intro­du­ce­ra okän­da för varand­ra.
  Jag har 2st honor som nu är ca 18 vec­kor. Jag har bli­vit väl­digt för­tjust i en hona som är äld­re än de två jag redan har.
  Fun­ge­rar det att sät­ta ihop 1 äld­re med 2 yng­re? Har hört lite oli­ka saker om det­ta så jag är väl­digt osä­ker.

  Tack­sam för svar // Johan­na

 22. Hej! Jag har en liten rått­ho­na och hon har varit med en annan hona innan men som dog , och nu är hon unge­fär 9 måna­der och jag ska köpa en till liten rått­ho­na fast som e kanske 1–2 måna­der gam­mal? Tror du att det kom­mer gå bra , vi ska köpa en stör­re bur till båda två som ing­en annan har varit i . men om det inte går bra och jag är tvung­en att bada de vil­ket scham­po ska jag ha då??:)

 23. Hej­san!
  Jag skul­le behö­va lite tips, har en kris­si­tu­a­tion här hem­ma. Jag är själv en gans­ka van rått­ä­ga­re, har haft många råt­tor genom åren. Stan­dar­den för mig bru­kar vara att ha två råt­tor, och sen köpa två ung­ar när en av de gam­la dör. Det har all­tid fun­ge­rat. Nu fal­ler det sig dock så, att jag har två flic­kor på ett år, och på min ena älsk­ling, Doris, fann jag en bula på hal­sen för två måna­der sedan. Hon har levt med den i två måna­der utan pro­blem, och min för­hopp­ning är att den står still ett bra tag till. Pro­ble­met är dock att så fort den bör­jar växa går det fort, och där­för har jag köpt en ny råt­ta redan innan Doris har gått bort, så att Doris kom­pis, Fre­ja, inte ska behö­va vara ensam medan jag letar efter en ny råt­ta. Den lil­la plut­ten anlän­de i ons­dags, hon heter Peg­gy och hon är helt fan­tas­tisk. Pro­ble­met är att Fre­ja och Doris rea­ge­rar på ett skräm­man­de sätt. De blir sjö­to­ki­ga så fort de kän­ner dof­ten av hen­ne, och jag vågar inte sät­ta ihop dem. Jag har låtit dem häl­sa, men jag har då hål­lit ett fast grepp om de gam­la, för att de inte ska kun­na bita Peg­gy. Jag har även bytt burar någ­ra gång­er, så att de ska vän­ja sig vid varand­ras dof­ter. Jag har pro­vat att låta dem träf­fas på neu­tral mark, men de kas­tar sig efter Peg­gy och jag blir jät­te­rädd. En gång höll jag Peg­gy ovan­för Fre­ja så att Fre­ja skul­le kun­na få luk­ta Peg­gy i skre­vet (tänk­te att hon kanske lug­nar sig om hon får göra det). Då snif­fa­de hon grund­ligt en stund, stan­na­de sedan upp ett tag, och sedan högg hon Peg­gy i foten. Foten är ju sin sak, men jag vågar inte släp­pa dem till­sam­mans, tänk om de hug­ger hen­ne i hal­sen? Jag kom­mer ju ald­rig att hin­na stop­pa dem. Men jag är ock­så oro­lig att jag för­vär­rar det hela när de ald­rig får häl­sa ordent­ligt, de vill kanske bara sät­ta hen­ne på plats lite, och så gör jag Peg­gy till ett hot när de ald­rig kom­mer åt hen­ne? Jag vill inte kas­ta mig in i att köpa en ny råt­ta åt Peg­gy hel­ler (men löser inte det­ta sig får jag ju göra det), för att det är ändå ett ansvar man tar på sig och jag kan inte ha hur många som helst. Min frå­ga är allt­så, bor­de jag släp­pa dem till­sam­mans och ta ris­ken att de hug­ger hen­ne? Hur stor är egent­li­gen ris­ken att de går in för att döda direkt?

 24. hej 🙁
  min ena råt­ta har dött.. tror han var sjuk för han har inte velat äta eller dric­ka.
  jag har för­sökt med att mata honom & leka med honom, men han vil­le bara lig­ga där & idag¨när jag skul­le ge dem mat så låg han död 🙁 antag­li­gen svält ihjäl sig själv.
  & nu und­rar jag vad jag ska göra med den and­ra råt­tan för nu väg­rar han äta 🙁 vill gär­na ha svar så snabbt som möj­ligt.. tack på för­hand!

 25. Hej! Jag har två råt­tor (honor), och jag skul­le vil­ja ha en till! Skul­le jag måstas ha en annan bur för säker­hets skull, om de bör­jar brå­ka?? Är det någon skill­nad hur gam­mal den nya är?? Mina gam­la råt­tor är över 8 måna­der. Bru­kar de brå­ka ofta, kan man ha dem att träf­fas i mitt sov­rum där mina gam­la råt­tor bru­kar vara?? Tack för svar!! 🙂

 26. Hej, jag har pre­cis skaf­fat en till råt­ta, men är lite osä­ker på hur jag ska göra med dem, den gam­la bod­de själv ett tag på grund av att vi vart tvug­na att fly i från mam­mas x, så han fick bo hos en kom­pis till mej.. så han är snart ett år, han är lite osä­ker emot män­ni­skor då mam­mas x drog honom i svan­sen m.m.. men han är inte rädd för mej.. men.. den nya råt­tan, den är inte jät­te gamal fort­fa­ran­de gans­ka liten, så tror ni det kom­mer gå bra? för Oshi­ro som den and­re heter är inte direkt våld­sam mer blyg men lite krä­sen av sig ^^’ men den nya, Neru, han är lite små skygg men ver­kar gil­la att sit­ta i fam­nen och grot­tor.. men vad är bäs­ta sät­tet att göra för att dem inte ska bli ovän­ner?

 27. Jag äls­kar råt­tor!! Jag vill skaf­fa en råt­ta men min låt­sas mam­ma är päl­sal­ler­gi­ker… Finns det aller­gi­vän­li­ga råt­tor?? Vill ha svar fort! =)

 28. hej jag har en råt­ta (hona) som har varit ensam ett tag och nu har jag köpt en till hona (bebis) dom har träf­fats någ­ra gång­er och nu skul­le jag för­sö­ka få dom att vara i sam­ma bur, det gick bra men jag är fort­fa­ran­de lite osä­ker, finns de mer tips på hur jag kan göra för att dom ska lära kän­na varand­ra bätt­re ? 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *