Kan jag avla på en råtta med klumpfot?


Att avla på en råt­ta som ser ut så här är ing­en bra idé, även om Doris är väl­digt söt. Foto: Johan Lun­din

Frågor & Svar

Mås­te frå­ga. är de inte bra att para en råt­ta som har klump­fot? Vi köp­te en råt­ta nyli­gen och äga­ren vil­le så gär­na att vi skul­le de men nu har de pro­ble­met kom­mit. Är de bra eller inte? Camil­la

Avla aldrig på en sjuk råtta

De fles­ta vete­ri­nä­rer och upp­fö­da­re är över­ens om att klumpfot/bumblefoot är en ärft­lig sjuk­dom hos råt­tor, eller i alla fall att ris­ken att sjuk­do­men bry­ter ut är ärft­lig. Det är allt­så inte bra att avla på en råt­ta med den­na sjuk­dom. Över­hu­vud­ta­get är det inte bra att avla på råt­tor som är sju­ka, även om sjuk­do­men inte är ärft­lig.

Många överblivna råttor — Tänk efter innan!

Att föda upp råt­tor är ing­et man bör göra bara för att man tyc­ker det är roligt eller är intres­se­rad, det mås­te fin­nas en stark anled­ning till var­för just dina råt­tor ska avlas på för att det ska kun­na vara moti­ve­rat. Det finns redan så många råt­tor som inte har någon­stans att ta vägen. Att föda upp råt­tor är ett väl­digt stort ansvar. Det hade varit bätt­re om det bara fanns ett fåtal rik­tigt seri­ö­sa upp­fö­da­re som kan föra råtta­veln vida­re och se till att alla råt­tor som föds upp får ett bra liv.

Mer om klump­fot   Johan Lundin 📧

2008-04-23 🕐 22:09

15 kommentarer om “Kan jag avla på en råtta med klumpfot?

 1. Hej är råt­tor så nattak­ti­va att man inte kan ha dem i sov­rum­met när man ska gå till sängs? eller kan man?

 2. Hahh jag skri­ver lite väl ofta känns de som. men den där råt­tan med klump­fot. när ja fick hem den var de en naken dum­bo råt­ta. äga­ren säger att den var ren­ra­sig? den hade krul­li­ga morr­hår och jag frå­ga­de fle­ra gång­er om de var en rex hane. men dom bara sa nej. naken­råt­tor ska väll inte ha krul­li­ga mårr­hår om dom inte är rex? jag har länge fun­de­rat!

 3. Camil­la, är råt­tan dess­utom hår­lös har du ännu en anled­ning att inte avla vida­re. Alla sor­ters naken­råt­tor bru­kar ha mer eller mind­re loc­ka­de morr­hår. Har du tur är det en dub­blerex­ad råt­ta och inte en äkta naken­råt­ta, som har all­var­li­ga gene­tis­ka defek­ter. I vil­ket fall läm­par sig inte råt­tan som naken­djur, och det är ingen­ting jag tyc­ker man bor­de avla vida­re på.

  Läs mer om naken­råt­tor och dub­belrex­a­de råt­tor här:
  http://www.ratpower.se/?p=163

 4. Hah okej. ne ja fun­de­ra på att inte göra de. han fick en infla­ma­tion. kanske tom hade de när vi fick honom men nu är han bätt­re men jag ska inte göra de iså­fall. jag vill ju pro­va att skaf­fa ung­ar en gång. jag har en jät­te fin mysig han­råt­ta. är han frisk sitt liv kanske de blir med honom i fram­ti­den och kanske en söt rex­ho­na jag köpt från upp­fö­da­re en bit bort!
  Dum­bo är söt men tyvär ensam. jag vill att han ska gå bra ihop med dom and­ra hanar­na. han vågar med honor och först vil­le jag kastre­ra honom och ha honom med honor­na men de blir nog den ela­ka råt­tan som inte gil­la honom som ska de. han är tom arg arg arg mot mig nu för tiden ;S och även sin mysi­ga bror som är snäl­la­re :] heh

 5. nu den där som skul­le kastre­ras dog när den bör­ja vak­na T__T allt annat under ope­ra­tio­nen gick bra, vi fick dedär gra­tis tyck­te vete­ri­nä­ren, de blir man ofc lite gla­da­re av men jag sak­nar honom,

 6. Det hade varit bätt­re om det bara fanns ett fåtal rik­tigt seri­ö­sa upp­fö­da­re som kan föra råtta­veln vida­re och se till att alla råt­tor som föds upp får ett bra liv.”

  på den punk­ten mås­te jag fak­tiskt tilläg­ga en sak xD
  Jag fick köpa två råt­tor av en tjej här i trak­ten som skul­le ha bli­vit orm­mat, men som hon räd­dat, med som har jag itne haft någ­ra vär­re pro­blem med, men med min tred­je råt­ta, som var fram­av­lad, hade en kom­pis som togs bort pga sned­skal­le, och hon har själv lite snett huvud så det kan vara så med hen­ne oxå.

  Vad jag vill säga att det mås­te inte vara bäst att ha fram­av­la­de råt­tor eftersom man egent­li­gen inte vet hur den­nes mor­för­äld­rar eller deras mor­för­äld­rar var. Var­je råt­ta är en överask­ning :3

 7. Hej jag har en frå­ga.

  Jag har haft 2 råt­tor, men i fre­dags dog den ena råt­tan… Jo min frå­ga är: mås­te jag skaf­fa en ny råt­ta? För råt­tor ska ju helst inte vara ensam­ma…

  Snäl­la sva­ra!

 8. Hej igen jag har en till frå­ga
  Den råt­tan som jag har kvar, nyser gans­ka ofta…
  Är den för­kyld eller är det något annat?

  Kram/ en oro­lig mat­te! Sva­ra snäl­la! =)

 9. hej­san köp­te två rått­be­bi­sar för två vec­kor sedan drygt och då ver­ka­de dom helt nor­ma­la.
  nu för två dagar sedan bör­ja­de den ena råt­tan springa runt utan som hell­st kon­troll släng­er med huvu­det bak­åt och ram­lar runt på rygg. då han äter och sover ver­kar han nor­mal men så fort någon går för­bi blir han helt yr. hjälp vad kan man göra? är det något fel på min bebis?

 10. Hej,

  en av våra tam­råt­tor upp­vi­sar sam­ma symp­tom just nu, vore intres­sant höra en kom­men­tar till vad felet är.….

 11. Hej, Min råt­ta har bör­jat hänga med huvu­det på ena sidan, eller det är rät­ta­re­sagt, vri­det som den har sträckt nac­ken eller nått. Den är lika pigg och glad som all­tid och den lider inte det mins­ta det syns på lång väg. Men just att huvu­det är vri­det? Det har varit så i ca.. 3 vec­kor. Råt­tan är endast ett halv år gam­mal.
  Det är inte tumör, min för­ra råt­ta fick sådant och det är verk­li­gen inte sam­ma bi-verk­ning­ar den här gång­en.
  Någon som vet var­för huvu­det kan vara vri­det på det­ta sätt?
  Jag vet att lejonung­ar får snett­hu­vud om den inte får till­räck­ligt med vita­mi­ner, kan det­ta stäm­ma på råt­tor med?

 12. Den bäs­ta grun­den får du som med­lem i srs. Köp dina avels­djur från en upp­fö­da­re. Jag bör­ja­de med lin­je som blev för­störd pga zooråt­tor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *