Kan man ha en ensam råtta?

Jag äls­kar råttor!och jag vill ha en..men dom är ju flock­djur och vill vara till­sam­mans med en anna råtta..hur tyc­ker du att jag ska göra?kan man få tag på en “enstöring”?tacksam för svar Jen­ny

Nej, en ensam råtta är en ledsen råtta

Var­för vill du bara ha en råt­ta? Pre­cis som du skri­ver mår inte råt­tor bra av att bo ensam­ma, det finns enstö­rings­råt­tor men des­sa är ofta även aggres­si­va mot män­ni­skor eller depri­me­ra­de. En sådan råt­ta är myc­ket mer krä­van­de än en van­lig.

Jag ser ing­en anled­ning till att skaf­fa bara en råt­ta. En ensam råt­ta kom­mer abso­lut inte bli tama­re bara för att den är ensam och du slip­per att stän­digt ha dåligt sam­ve­te för att din råt­ta sit­ter ensam hem­ma när du är i sko­lan. Tyvärr mår råt­tor som lever ensam­ma ofta så pass dåligt att de utveck­lar aggres­si­vi­tet eller and­ra bete­en­de­stör­ning­ar.

När du ser hur bra råt­tor trivs till­sam­mans, hur bra de mår, och hur stor använd­ning de har för varand­ra kom­mer du und­ra hur du en gång kun­de tän­ka tan­ken att ha bara en råt­ta.

Vist är det roligt att leva till­sam­mans med råt­tor? Men skul­le det inte ändå kän­nas lite tomt om du ald­rig fick träf­fa and­ra män­ni­skor?

Är anled­ning­en är att du bara får ha ett djur tyc­ker jag du ska sat­sa på en.. guld­hams­ter? Eller helst ing­et djur över­hu­vud­ta­get.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 23:16

26 kommentarer om “Kan man ha en ensam råtta?

 1. Johan min råt­ta vill inte ha en annan råt­ta som säl­skap vad ska jag göra för hon vill bara brå­ka med dom råt­tor som vill bli kom­pis med hen­ne och jag vet inte vad jag ska göra!D:

 2. jag blir galen för min kusin var här med sin råt­ta och när hon skul­le häl­sa så vil­le hon bita hen­nes råt­ta men hon han inte tur men jag vill ha en kom­pis till min råt­ta men hon hatar typ and­ra råt­tor:(

 3. Pal­lis, Det kan bli lite pro­blem när en råt­ta har bott ensam länge. Men små bråk är natur­ligt när man intro­du­ce­rar råt­tor för varand­ra.

  Här hit­tar du någ­ra tips som kan under­lät­ta:
  http://www.ratpower.se/?p=9

  Ett alter­na­tiv kan vara att du köp­per två nya hon­råt­tor och har des­sa i en bur bre­vid så länge det behövs, tills alla tre kan bo till­sam­mans, det är ju inte snällt mot en nya råt­ta att låta hen­ne bo ensam för länge.

  Hop­pas det fix­ar sig!

 4. I vår familj har vi haft två råt­tor. Nu har den ena dött av ålder och läm­nat den and­ra ensam. Kan den fort­sät­ta att leva ensam­men eller mås­te man skaf­fa en ny kom­pis ?? den som är kvar är ca.2 år gam­mal nu.

 5. Jag skaf­fa­de bara en pga att upp­fö­da­ren baa hade nanar nu. Han sa jag skul­le åter­ko­mam sena­re för att få en hona, jo jag ska ge de åtkom­mors om komemr till han sen, men hur länge är max att vän­ta ?

 6. Min råt­ta är 3 år gam­mal unge­fär, en hona. Hen­nes sys­ter dog för någ­ra vec­kor sen. Plöts­ligt blev hon helt slö, orkar inte ens äta själv, man får mata hen­ne. Vi har många våning­ar i buren, och hon har inte ork att gå upp till maten. Jag la en mat­skål vid hen­nes “hus” och där kun­de hon äta.

  Att hon blev slö när hen­nes sys­ter dog, beror det på att hon är depri­me­rad eller att hon inte har någon livs­lust kvar? Hon kan bara ram­la ner från ens axel eller soff­kan­ten.

 7. hej
  jag ahr köpt en han­råt­ta och und­rar då om man kan köpa en till och sät­ta in den i sam­ma bur om det oxå är en hane lr om de kom­mer slåss. ska jag då köpa en hona och kastre­ra honom? lr kan han kla­ra sig sj för jag tyc­ker han ver­kar må bra och är väl­digt glad och soci­al.
  glad för svar 🙂

 8. Hej 🙂
  Fun­de­rar på arr köpa råt­ta igen efter många år. Har sam­man­lagt haft sex styc­ken. Förs­ta gång­en köp­te jag bara en som var ensam. För­sök­te ge han säll­skap men då hade han ska­pat sitt revir och väg­ra­de släp­pa in någon ny och dem rök ihop direkt.
  Men trots att han var ensam hela sin lev­nad var han den bäs­ta av alla jag haft. En rik­tigt äng­el som fick hänga med över­allt. Efter honom köp­te jag två honor i par och efter dem två hanar. Men ing­en blev så under­bar som den förs­ta.
  Var det bara en lyc­ko­träff?

 9. hej, jag und­rar om man skul­le kun­na ha en kanin som säll­skap till en råt­ta, i sam­ma bur och så?? (buren är stor och rym­lig för 2–3 kani­ner)

 10. Svar till Ron­ja: Det tyc­ker jag inte att man ska göra! Antag­li­gen skul­le dom inte kom­ma över­äns och brå­ka om de. Din kanin trivs nog bäst som de är nu. Råt­tor­na skul­le kun­na få en egen rym­lig bur. Ha de så bra!!!!!!!!!!!!!!! 😀 😛 🙂 :O 😛 😀

 11. Jag mås­te säga att det­ta är indi­vi­du­ellt. Jag har haft en ensam råt­ta i mer än två år. Hon satt i ett litet hörn i djur­af­fä­ren medan hen­nes sys­kon sprang runt och nosa­de.
  Jag såg till att ha hen­ne nära mig, lära hen­ne vän­ja sig vid mig.
  Hon blev fort mam­mig och blev väl­digt pigg och nyfi­ken. Märks verk­li­gen att hon är glad. Hon är väl­digt tam. “piper” jag med mun­nen vet hon att hon är för långt bor­ta från mig och kom­mer spring­an­de och hop­par upp på min axel. Hon har kla­rat sig all­de­les utmärkt hem­ma, när jag varit bor­ta. Hon har ald­rig varit sjuk. För ett år sen skaf­fa­de jag katt. Råt­tan hål­ler ställ­ning­ar­na och dom­de­rar i huset. Sät­ter kat­ten på plats.
  Nu har jag fått adop­te­ra två råt­tor av en vän som haft råt­tor länge, ock­så. Och litar på mig, vet att jag tar bra hand om mina djur. Intro­du­ce­ra­de råt­tor­na för varand­ra.
  Min förs­ta råt­ta, Alice, var skep­tisk. men jag lät dom umgås lite och snart blev Alice och Maja bäs­ta kom­pi­sar. Men dom bor i oli­ka burar. Ing­en kom­mer in i Alice bur.
  Skaf­fa­de även en liten råt­ta för någ­ra måna­der sen. Hon var ensam i djur­af­fä­ren och jag tyck­te synd om hen­ne. Hon var där­e­mot väl­digt agres­siv och hade svårt att gå ihop med både mig och dom and­ra råt­tor­na.
  Men jag anser, och jag vet, att om man bara job­bar med råt­tor­na från att dom är små, så kan dom bli väl­digt till­giv­na, pig­ga och lydi­ga, som ensam­råt­ta.
  Jag ser ing­et som helst tabu i att bara ha en råt­ta. Kän­ner fle­ra som har helt fris­ka och nyfik­na små ensam­ma råt­tor, som levt 2–3 år utan någ­ra som helst sjuk­do­mar eller depres­sion.

 12. Det ing­en ver­kar näm­na är att det är MOT LAGEN att ha en ensam råt­ta om det inte är så att råt­tan lider av extre­ma bete­en­de stör­ning­ar eller lik­nan­de som gör att den inte kan umgås med and­ra råt­tor! Innan man skaf­far ett djur kanske man ska läsa vad lagen säger!

 13. Jag hade nyli­gen 2 fina råt­tor, härom­da­gen så var jag tvung­en att avli­va den ena råt­tan pga can­cer. Nu har hen­nes sys­ter slu­tat att äta och ver­kar stres­sad. ska jag skaf­fa en ny kom­pis till hen­ne?

 14. Hej! Jag har någ­ra frå­gor 🙂 1. Är de inte bra att köpa råt­tor på zoo­af­fär? 2. Jag pla­ne­rar att köpa min förs­ta råt­ta eller råt­tor då, men kan man inte bara köpa en? Jag har sökt svar på des­sa frå­gor på inter­net men alla säger oli­ka, jag är lite osä­ker :/ Men mem, jag skul­le va jät­te tack­sam om ni kun­de sva­ra på dom­ma frå­gor­na! ;D

 15. Svar till Victi­o­ria

  Jag köp­te min förs­ta råt­ta i en djur affär, men man ska egent­li­gen inte det, men kun­de inte låta bli han vart själv där UwU’
  Men men, åter till frå­gan
  råt­tor ska man hällst köpa av upp­fö­da­re då de är rela­tivt fris­ka­re och tama­re då.
  Man ska egent­li­gen hällst ha minst två då de är flock djur och trivs med en vän de kan umgås med. Man kan ha bara en, men de fles­ta är emot det ^^’ För råt­tans eget bäs­ta, men en del för­äld­rar kan vara emot att man får ha fler än en och då kan det vara besvär­ligt ^^”

 16. fasst om man ska ha råt­tor ska man ju inte tänk på vad för­äld­ra­ra­na tyc­ker utan råt­tan! om du bryr dig om din råt­ta måss­te de vara minst två st! får du bara ha en tyc­ker jag att du inte bor­de skaf­fa råt­tor, kanske en guld­hams­ter?

 17. Hej, jag mås­te få veta en sak. Min lil­la ¨ååråt­ta Nyx har s.k sned­skal­le men hon mår inte dåligt ave det. hon äter, dric­ker or är all­mänt pigg. jag har gett hen­ne anti­bi­o­ti­ka i snart 13 dagar men hen­nes huvud blir inte rakt. är det­ta nor­malt? snäl­la ge mig hjälp. vill inte att hon ska lida D:

 18. Hej!
  Jag hade ompla­ce­rings­råt­tor varav den ena blev sne efter någon vec­ka. Hon bör­ja­de göra illa sig, fast­na­de med foten i buren och släng­de sig ner från saker istäl­let för att klätt­ra. Jag gav hen­ne peni­cil­lin i två vec­kor och det blev lite bätt­re men hon gick ner i vikt och fick ock­så cystor så vete­ri­nä­ren tog bort hen­ne. Jag tror inte att dom lider så länge dom äter och hål­ler vik­ten. Hur har det gått för din Nyx?

 19. Hej och tack 😀 jo då det är bätt­re hon är lite lite sned men hon är glad ochh klätt­rig. tyvärr har hon bör­jat gna­ga som tusan på gall­ret i buren när jag har släckt lam­pan och ska sova på kväl­len, vil­ket gör mig lite sur. Behö­ver lite tips på akti­ve­rings­lek­sa­ker man kan ha hem­ma. Tar ju ut båda var­je dag och låter dem springa runt. sess­utom får dom gnag­pin­nar och sånt.

 20. Hej Myzan! det finns ju fak­tiskt agi­le­ty för råt­tor ock­så, du skul­le ju kun­na tes­ta det. jag ska skaf­fa mig råt­tor om 2 vec­kor, 2 honom som ska heta Wem­bi och Wips och jag ska pro­va agi­le­ty med dem. hop­pas att nyx tyc­ker att det ska bli kul! 🙂

 21. Jag tror det^^ är dock oro­lig för min ena råt­ta. som jag har skri­vit tidi­ga­re så gnage hon på gall­ret på nät­ter­na ch jag har gjort allt för att för­hing­ra det­ta men hon har inte slu­tat så nu har hon tap­pat ena fram­tan­den och den and­ra har bli­vit kor­ta­re. vad ska jag göra?‘allt blir fel med hen­ne. hon får sned­skal­le och nu det­ta. hon är ju väl­digt inav­lad, kan det ha med det att göra? :O

 22. nu har jag änt­li­gen fått mina efter­läng­ta­de tam­råt­tor, de är hur söta som helst och äls­kar redan att sit­ta på axeln och mysa. MEN… den ena råt­tan är verk­li­gen pyt­te liten medans den and­ra är gans­ka stor och tung redan (de är 5 vec­kor nu ) är det för att den äter för lite eller? jusst nu så sit­ter de och myser i min famn. GOD JUL FRÅN: Johan­na, Wem­bi och Wips <3

 23. Hej;)
  jag har någ­ra frå­gor 1 min råt­ta har sneskal­la men hon vär­kar må bra är det far­ligt?
  2 jag har 2 råt­tor jag köp­te dom i en djur­af­fär men dom nyser hela tiden. min sys­ter köp­te på sam­ma stäl­le som mig men hon köp­te sina lit­te innan men hen­nes har slu­tat nysa men en av hen­nes råt­tor har ock­så fåt sneskal­le. Är det nor­malt att råt­tor­na nyser hela tiden? 3 min sys­ters råt­ta har fått ung­ar för ett tag sen dom är jät­te räd­da för ljud hur kan dom vara så räd­da för det? hels­ning­ar från johan­na saga och liv

 24. Hej jag har en frå­ga. Jag fick mina råt­tor för typ 2 vec­kor sen och dem är fort­fa­ran­de lite räd­da. Dem är jät­te gosi­ga men ibland när jag tar ut dem ur buren så spratt­lar dem och vill inte kom­ma ut. Ska jag bara låta dem vara kvar i buren då eller ska jag ta ut dem ändå så att dem vän­jer sig?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *