Kan man ha råttor när man har katt?

Jag heter eli­da oo har länge fun­de­rat över att skaf­fa råttor.Men ja har en katt ochså,så ja ee lite tveksam.Om man kan ha råt­tor oo en katt tillsammans.Inte i sam­ma bur,men om man har de ifrån varand­ra. Eli­da

Tam­råt­tor har varit tam­djur så länge att de ofta glömt att kat­ter är deras fien­der, på gott och ont. Du behö­ver allt­så inte oroa dig över att råt­tor­na ska bli stres­sa­de eller räd­da för kat­ten.

Jag rekom­men­de­rar dig dock att ald­rig läm­na din katt ensam med dina råt­tor. Kat­ten kanske är hus snäll som helst när du är där, men vad kat­ten gör när den är ensam kan du ald­rig veta. Även genom gal­ler kan kat­tens klor ska­da råt­tor­na.   Johan Lundin 📧

2007-08-27 🕐 19:17

6 kommentarer om “Kan man ha råttor när man har katt?

 1. Jag har två råt­tor med två kat­ter! det fun­ge­rar utmärkt! Vi trod­de att kat­ter­na skul­le flip­pa ur och sit­ta utan­för dör­ren och vän­ta på att den ska öpnas så de kan smi­ta in o ploc­ka råt­tor­na. Men så blev det inte! kat­ter­na vet att det finns råt­tor i huset, men om man har utekatter,som vi, så får de sti­mu­lans av lek ute, bryr sig där­för inte så myc­ket om råt­tor­na.
  Vi kan t.om gå runt med råt­tor­na i huset.
  Om man har råt­tan på axeln mär­ker kat­ten den inte ens ^^

 2. Hej jag skul­le vil­ja kom­men­te­ra här =)
  Jag instäm­mer man kan ha katt och råt­ta..

  Och vis­sa råt­tor är inte räd­da och and­ra är räd­da, som sagt läm­na ALDRIG råt­tan ensam med kat­ten för då kan det vara kört…

  Jag hade tur när det gäl­ler min katt, min son som­na­de på sof­fan med råt­tan i fam­nen och kat­ten var instängd i sam­ma rum .… men tack och lov så kän­de nog kat­ten av att det är en tam­råt­ta eller så var det bara tur 🙂

 3. Jag hade 2 under­ba­ra råt­tor sam­ti­digt som mina 2 kat­ter. Min ena katt tyck­te att råt­ti­sar­na var hems­ka och äck­li­ga varel­ser och höll sig gär­na undan! Men min katt­poj­ke tyck­te de var jät­te­kul! De busa­de så fint till­sam­mans! Men… Ibland var jag tvung­en att säga till råt­tor­na för det blev lite för våld­samt bus KATTEN!!
  Jag var tvung­en att lug­na eller ploc­ka bort råt­tor­na för de skul­le in i öro­nen, ögonvrån och mun­nen på kat­ten!! De skul­le tvät­ta och gosa och slic­ka! Kat­ten tyck­te det blev lite myc­ket och för­sök­te vär­ja sig undan genom att put­ta bort dem med tas­sen, men då råt­tor­na inte gav sig så var jag tvung­en att räd­da kat­ten!
  Men det var ald­rig någ­ra pro­blem med att någon skul­le ska­da den and­re. Sedan hade jag ett par dvärg­hamst­rar som kat­ten ÄLSKADE att gosa med! 🙂 Så kat­ter och små­djur går ofta all­de­les ypper­ligt att ha till­sam­mans 🙂

 4. Hej jag und­rar om jag kan köpa två råt­tor. Hem­ma har jag en katt som är gans­ka bra på att jaga. Hon tar in möss och fåg­lar typ en eller två, tre gång­er i vec­kan. Kan jag köpa två råt­tor? Jag har en frå­ga till. komer råt­tor­na hop­pa ut ur vår kattöyc­ka och smi­ta ut på blac­kong­en? komer hun­den att ska­da råt­tan? Hun­den har burit ett fågel­ägg av miss­tag. Men fågel­äg­get gick inte sön­der så mam­ma latill­bac­ka ägget.

 5. Jag har någ­ra frå­gor:
  1.Äter gna­ger råt­tor på sla­dar?
  2.hur många råt­tor kan man ha till smans?
  3.hur långa timar kan en råt­ta vara hemmma?
  4.hur gam­mal blir en råt­ta?
  5.kan man bli eler­gisk mot råt­tor när man har en hem­ma?
  6.om man är eler­gisk mot katt, häst, får och kanske mer kan man då köpa råt­tor?

  Sva­ra hälst inan jul. Jag öns­kar mig tre råt­tor!

 6. Till Ano­nym:
  Ja, man kan ha råt­tor fast man har katt.
  Men man ska inte låta råt­tor­na springa lösa med kat­ten utan att man är med. Kat­ter­na lär sig snabbt att det är en famil­je­med­lem och en tam­råt­ta luk­tar ju inte som en vild.
  Men låter man råt­tan springa lös så kan kat­ten vil­ja leka med den, och ris­ken finns att kat­tens lek går i över­styr och att den bör­jar jaga den istäl­let.

  Till Ano­nym:
  1. Ja, råt­tor KAN gna­ga på slad­dar.
  Jag har 7 st råt­tor och en av dom är väl­digt för­tjust i mina hög­ta­lar­slad­dar. Gäl­ler att pas­sa dom när dom är lösa…
  2. Man kan ha gans­ka många råt­tor till­sam­mans om man vän­jer ihop dom som man ska och att dom har bra floc­ke­gen­ska­per. Många upp­fö­da­re kan ha upp emot 20 råt­tor ihop.
  Der emot får man inte ha EN, minst två allt­så, då råt­tor är flock­djur.
  3. Råt­tor kan vara ensam­ma i ett dygn, sedan behö­ver dom till­syn, att någon kol­lar att dom har mat och vat­ten och att dom mår bra.
  Att dom kan vara själ­va i ett dygn är om man tex ska åka på semes­ter. Men i van­li­ga fall, när famil­jen är bor­ta på dagar­na, på tex jobb och sko­la och så, då kla­rar dom sig utmärkt i sin bur. Oftast pas­sar dom på att sova då.
  4. Mel­lan 2 och 3 år. Ibland 4, men det är väl­digt säl­lan.
  5. Ja, man kan vara aller­gisk mot råt­tor. Har man tex annan päls­djur­sal­ler­gi mot tex katt, hund mm, så kan det vara smart att åka och hlä­sa på en upp­fö­da­re och se om man rea­ge­rar på råt­tor­na.
  6. Egent­li­gen ska man nog inte skaf­fa råt­ta om man inte är säker. Skul­le du frå­ga på en aller­gi­mot­tag­ning, så skul­le dom tro­ligt­vis säga nej.
  I mitt fall så har jag en son, och han är aller­gisk mot hund, katt och and­ra päls­djur, men med råt­tor­na går det bra. Så jag skul­le tro att det är väl­digt oli­ka på hur man rea­ge­rar.
  Det är ing­et bra att bara köpa råt­ta för att sedan inse att man inte tål dom. Bäst är att häl­sa på någon med råt­tor först, så får man se hor och om man rea­ge­rar på dom.

  Hop­pas att mina svar har varit till någon hjälp!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *