Kan man låta råttorna bo i ett terrarium?

Mås­te bör­ja med att säga att du har en myc­ket intres­sant och bra sida 🙂 Kan man inre­da ett stort ter­ra­ri­um och låta råt­tor­na bo i det? Jag har ing­en aning allt­så. Fri­da

Viktigt med ventialtion

Bor du i ett dra­git hus kan ett skyd­dan­de akvarium/terrarium vara att rekom­men­de­ra. Det dåli­ga med akva­ri­um är att de inte är sär­skilt klät­ter­vän­li­ga, eller lätt­stä­da­de och ofta blir för var­ma på som­ma­ren. Har du ett akva­ri­um eller en gar­de­rob som bur mås­te du se till att luf­ten hål­ler sig bra, råt­tans luft­vä­gar är spe­ci­ellt käns­li­ga för de ång­or som kan bil­das av urin i en smut­sig bur. Minst en av sidor­na bör vara täck­ta med gal­ler istäl­let för glas/trä.

Roligt att du upp­skat­tar hem­si­dan!

Mer om en lämp­lig rått­bur.   Johan Lundin 📧

2008-03-16 🕐 13:53

3 kommentarer om “Kan man låta råttorna bo i ett terrarium?

  1. Jag har en råt­ta som är kraf­tigt över­vik­tig, jag har fått sära på mina råt­tor för ena har fått för myc­ket mat och den and­ra för lite.
    Vad är det bäs­ta man kan göra för­u­tom låta råt­tor­na sim­ma eller springa i hjul när dom är över­vik­ti­ga.
    Eller är det bäst att avli­va hen­ne?

  2. En sak..du skrev för­u­tom att låta dom sim­ma eller springa i bur…låter du dina springa i bur? det är far­ligt för råt­tor dom kan få fel på ryg­gen och tiloch­med dö… men simm­ning är bra..men det bör man inte göra för ofta…träna agil­li­ty? låt dom spri­ga upp för trappan.…hitta på nåt:)

  3. Emma, råt­tor blir över­vik­ti­ga om de får fel sorts kost och för lite motion. Vad ger du hen­ne för mat? Pre­cis som My skri­ver mår råt­tor inte bra av att springa i hjul. Akti­ve­ra hen­ne utan­för buren och låt hen­ne röra på sig fritt på gol­vet.

    På vil­ket sätt mär­ker du att hon är över­vik­tig? Avliv­ning är inte en lös­ning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *