Kan råttor döda varandra?

I ca. 1 år har jag haft 2 rått­ho­nor. Jag köp­te dem hos en tjej vars kil­le hade ett labb tror jag, det var allt­så fullt med för­söks­djur och det låg döda råt­tor näs­tan över­allt. Nu efter en tid har en av råt­tor­na dött. De har brå­kat en läng­re tid och jag vet inte om hon kanske har bli­vit dödad. Lydia

Det är väl­digt ovan­ligt och ona­tur­ligt att råt­tor dödar varand­ra, spe­ci­ellt råt­tor som redan har levt till­sam­mans en läng­re tid, men det hän­der. Fram­förallt tror jag det då hand­lar om något med­fött fel hos råt­tan, kanske på grund av dålig avel, som gör att den kan döda sin kom­pis. Jag tror där­e­mot inte det är möj­ligt för råt­tor att döda varand­ra utan att det syns tyd­li­ga bit­mär­ken och öpp­na sår.

Din råt­ta ver­kar inte ha haft den bäs­ta avels­bak­grun­den, om du inte såg någ­ra tyd­li­ga ska­dor på råt­tan kanske hon helt enkelt dog av något med­fött fel?

När du beskri­ver det att det fanns döda råt­tor näs­tan över­allt hos upp­fö­da­ren, och fram­förallt om det var ett labo­ra­to­ri­um du besök­te, skul­le du kun­na göra en anmä­lan till en djur­skydds­in­spek­tör. Djur­skydds­in­spek­tö­ren finns på Mil­jö­kon­to­ret i din kom­mun, du kan göra en ano­nym anmä­lan.   Johan Lundin 📧

2008-01-07 🕐 14:53

En kommentar om “Kan råttor döda varandra?

  1. Jag har fött upp någ­ra hund­ra råt­tor, i rejä­la sto­ra burar å så, så ing­en panik, men jag kan säga att visst, råt­tor är indi­vi­der, i övrigt from­ma indi­vi­der an få för sig att ogil­la en annan indi­vid, så till den grad att en av dom stry­ker med, det har hänt mig fle­ra gång­er, trots gott om utrym­me, mat och sti­mu­lans, många lek­sa­ker osv osv. Pre­cis som vi män­ni­skor allt­så.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *