Karantän

För att för­hind­ra att sjuk­do­mar sprids är det van­ligt att man sät­ter nya råt­tor i karan­tän, om inte upp­fö­da­ren råt­tor­na kom­mer ifrån redan haft sina rått­be­bi­sar i karan­tän.

När du har råt­tor i karan­tän har du dem i en bur på ett avskilt stäl­le i 40 dagar för att kon­trol­le­ra om de bär på någ­ra smitt­sam­ma sjuk­do­mar, många nöjer sig dock med någon vec­kas karan­täns­tid för nya råt­tor. Hur nog­grann karan­tän du har beror på hur all­var­lig smit­to­ris­ken är, köper du tex. råt­tor från utlan­det bör du vara extra för­sik­tig. Ha gär­na engångs­gre­jer i buren så du kan slänga des­sa när karan­täns­ti­den är slut. Tit­ta all­tid till karan­täns­råt­tor­na sist och tvät­ta hän­der­na både före och efter du umgåtts med dem. Ha ock­så gär­na spe­ci­el­la klä­der som du tar på dig när du ska tit­ta till dem. Allt för att inte spri­da vida­re sjuk­do­mar till dina råt­tor.

Bara för att råt­tor­na sit­ter i karan­tän bety­der inte det att de ska behand­las säm­re än dina and­ra råt­tor. Des­sa mås­te ock­så få kom­ma ut ur buren och röra på sig och upp­täc­ka nya saker. Tänk på att und­vi­ka att en råt­ta sit­ter ensam i karan­tän. Om du hade tänkt att köpa bara en ny råt­ta så kanske du kan gå ihop med någon annan som köper från sam­ma stäl­le så de kan sit­ta i karan­tän till­sam­mans.   Johan Lundin 📧

2007-07-12 🕐 21:13

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *