Kontakt

Du får gär­na skic­ka in saker till hem­si­dan, ge tips eller stäl­la frå­gor. Använd dig av for­mu­lä­ret för att skic­ka ett e-post.

Är din råt­ta sjuk eller ska­dad?
Har du frå­gor om sju­ka råt­tor ber jag dig att kon­tak­ta en vete­ri­när istäl­let.

Fun­de­rar du på att skic­ka in en frå­ga? Det finns mas­sor av tidi­ga­re inskic­ka­de frå­gor, för­hopp­nings­vis har någon redan ställt en lik­nan­de frå­ga och du behö­ver inte skic­ka in sam­ma frå­ga igen. Använd dig av sök­funk­tio­nen, eller tit­ta ige­nom frå­gor­na här.

Ett tips om du tyc­ker att jag är för seg på att sva­ra är att besö­ka R8forum, där kan du få svar på dina frå­gor om råt­tor direkt.

Använd kom­men­tar­funk­tio­nen. Det är stör­re chans att du får ett snabbt svar från mig eller någon annan om du stäl­ler din frå­ga via kom­men­tar­funk­tio­nen för en arti­kel som pub­li­ce­rats i ämnet som din frå­ga hand­lar om.

Inskic­ka­de frå­gor om råt­tor kan kom­ma att pub­li­ce­ras med ditt för­namn på hem­si­dan.

E-post: johan@ratpower.se