Köp inte dina råttor från en djuraffär

Köp dina råt­tor från en pri­vat upp­fö­da­re. Många djur­af­fä­rer säl­jer råt­tor som föds upp som ormat och bryr sig inte om att avla på fris­ka djur med bra tem­pe­ra­ment. Stöd inte djur­af­fä­rer­nas för­sälj­ning som leder till impuls­köp och låg sta­tus för dju­ren som säljs.

Omröstning:

[poll=15]

Köp dina råttor från en uppfödare

Hos en upp­fö­da­re är råt­tor­na upp­föd­da i hem­ma­mil­jö och han­te­ra­de redan från det att de var nyföd­da. Köper du råt­tor från en upp­fö­da­re kan du även all­tid frå­ga den­na om råd om du får pro­blem med dina råt­tor eller om det är något du und­rar över. Hos en upp­fö­da­re har du även möj­lig­het att träf­fa råt­tor­nas för­äld­rar och för­säk­ra dig om att des­sa är fris­ka och trev­li­ga.

Dålig avel

Många djur­af­fä­rer säl­jer råt­tor som föds upp som ormat, oftast hos sto­ra före­tag som föder upp djur för att tjä­na peng­ar s.k. gros­sis­ter, och bryr sig inte om att avla på fris­ka djur med bra tem­pe­ra­ment. Om du köper av en djur­af­fär kan du inte all­tid vara helt säker på att det är råt­tor av rätt kön du får eftersom inte alla djur­af­fä­rer kan se skill­nad på honor och hanar. Har de dess­utom könen blan­da­de i sam­ma bur kan det leda till att det är en gra­vid råt­ta du får med dig hem.

Djuraffärer leder till impulsköp

Att råt­tor säljs i djur­af­fä­rer den störs­ta anled­ning­en till det över­flöd av råt­tor som inte har någon­stans att ta vägen eftersom deras äga­re har trött­nat på dem. Ett pris läg­re än vad en lek­saks­råt­ta kos­tar i en lek­saks­af­fär leder till impuls­köp och låg sta­tus för dju­ren som säljs. Genom att köpa råt­tor från en djur­af­fär stöd­jer du dålig avel och han­te­ring och bidrar till en för­säm­rad all­män sta­tus hos råt­tor. I en djur­af­fär ses råt­tan som en han­dels­va­ra, den råt­ta du köpt och räd­dat från djur­af­fä­ren ersätts snabbt av en ny. Ing­et djur bor­de behö­va utsät­tas för att bli såld till en osä­ker fram­tid genom en djur­af­fär. Gyn­na inte den­na han­del — välj istäl­let att köpa dina råt­tor från en upp­fö­da­re eller genom ompla­ce­ring.

Lämpliga uppfödare

Det säk­ras­te alter­na­ti­vet är om du kan köpa dina råt­tor av en regi­stre­rad upp­fö­da­re, des­sa är kon­trol­le­ra­de av Svens­ka Rått­säll­ska­pet kon­takt­upp­gif­ter och annon­ser finns på deras hem­si­da. Ore­gi­stre­ra­de upp­fö­da­re kan vara lika seri­ö­sa, men det är bra om du kan få det­ta bekräf­tat av någon annan. Annon­se­ring även för ore­gi­stre­ra­de upp­fö­da­re kan hit­tas under Köp & SäljRått­fo­ru­met eller Zoo­nen. Ett annat alter­na­tiv är att ta hand om ompla­ce­rings­råt­tor, anting­en pri­vat eller via ompla­ce­rings­verk­sam­he­ten Rått­hjäl­pen. Väl­jer du att ta emot råt­tor via Rått­hjäl­pen kan du kän­na dig säk­ra­re om att des­sa pas­sar just dig och du kan kän­na att du räd­dat livet på des­sa utan att ha bidra­git till fort­satt oan­sva­rig upp­föd­ning genom djur­af­fä­rer och pri­vat­per­so­ner.

Välj råttor som passar för dig

När du hit­tat en bra upp­fö­da­re med råt­tor till för­sälj­ning är det dags att väl­ja vil­ka av råt­tor­na det är du ska ta med dig hem. Råt­tor­na i kul­len har ofta väl­digt oli­ka per­son­lig­he­ter så det är vik­tigt att du tar god tid på dig och väl­jer råt­tor som pas­sar för dig. Råt­tor­na du väl­jer ska vara pig­ga, nyfik­na, oräd­da och fris­ka. De ska inte pipa när du tar i dem, ögo­nen ska vara sto­ra och kla­ra, päl­sen ska vara ren och tät, med undan­tag för rex­råt­tor som ibland kan sak­na päls på vis­sa stäl­len vid någon månads ålder. Råt­tor­na ska inte hel­ler ver­ka små eller sma­la jäm­fört med sina sys­kon. Nor­mal vikt vid 6 vec­kor är ca 100 gram. Har råt­tan upp­bur­rad päls eller kladd i ögon eller rum­pa är den sjuk. Välj en råt­ta som umgås och leker med sina sys­kon och inte en som sit­ter och tryc­ker i ett hörn eller stres­sat spring­er omkring utan att våga häl­sa på dig.
En råt­ta bör kos­ta unge­fär 150 — 300 kr hos en upp­fö­da­re. Då bru­kar råt­tan vara regi­stre­rad i Svens­ka rått­säll­ska­pet och du får med stam­tav­la och regi­stre­rings­be­vis. I jäm­fö­rel­se med hur myc­ket tid och arbe­te upp­fö­da­ren bör ha lagt ner på råt­tor­na är det inte ett dyrt pris.   Johan Lundin 📧

2008-01-02 🕐 20:55

82 kommentarer om “Köp inte dina råttor från en djuraffär

 1. Det är dåligt att de säl­jer det till ormat.Jag hatar ormar!Det är synd om råttorna.Djuraffärer är djur­plå­ga­re!!!

 2. Klart en sån kom­men­tar god­känns!

  Jag hål­ler med dig, det är helt sjukt att djur säljs i affä­rer över­hu­vud­ta­get. Det är något sånt som jag hop­pas vi kom­mer tit­ta till­ba­ka på i fram­ti­den och und­ra vad vi höll på med.

 3. har all­tid köpt mina djur i affä­rer och dom är under­ba­ra. min råt­ta äls­kar att leka med mina barn!d e bra att d finns djur­af­fä­rer var och där, man kan inte åka runt hal­va sve­ri­ge för å kol­la på ett djur man sett på en databild.Ja litar hell­re på en djur­af­fär!

 4. Jag hål­ler inte med dej Arne!
  Jag köp­te min förs­ta råt­tor i zoo­af­fär, och de var räd­da av sej och ibland bet de opro­vo­ce­rat.
  Du har bara haft tur!

 5. Arne, du har väll inte bara en råt­ta? Jag tyc­ker abso­lut man kan åka runt i hal­va Sve­ri­ge, även om det oftast inte är nöd­vän­digt, för att stöd­ja bra avel och inte bidra till en syn på djur som varor som kan köpas för peng­ar.

 6. Jag hål­ler med. Råt­tor är inga objekt!Råttor bör inte säl­jas så som de gör. där­imot tyc­ker jag att råt­tor kan säl­jas i affä­rer. Men de har väl­digt trånga burar, har fågel­bu­rar­na tätt intill gna­gar­nas (så att det låter hemskt för gna­gar­na) och så har de burar­na väl­digt dåligt ställt. Var­ge gång jag har vart i en djur­af­fär har det kom­mit små­barn som skri­ker och ban­kar på bur­gla­set till hamst­rar­na. Jag blir depe­ri­me­rad.
  Man bore inte ha “djur­rum­met” öppet för alla, utan för de som seri­öst fun­de­rar på att skaf­fa ett djur.

 7. ÅÅÅ,Nu har jag fått råttor.Gud,nu har jag hit­tat det djur som pas­sar mig.Jag har prö­vat mas­sor av oli­ka djur men ing­et som pas­sar mig,men råt­tor åååå,Jag äls­kar mina i vart­fall.:):)

 8. Men Arne!
  Dju­ren från en djur­af­fär kan ju vara sjuka!Det är ju tryg­ga­re med att köpa från en privat,som jag gjorde.Jag är på den säk­ra sidan!Jag tänk­te köpa från en djur­af­fär men sen så läs­re jag här och tyck­te det var tryg­ga­re att köpa från en privat!Så jag tyc­ker i vart­fall du kan köpa från en dju­raff­fär näs­ta gång.Fast du gör ju som du vill förstors!//Moa

 9. Moa, jag tyc­ker inte att det är något fel att köpa från en djur­af­fär, om de är sju­ka kan man bara säga till i affä­ren. Man beta­lar inte för ett sjukt djur. Då har affä­ren en skyl­dig­het att beta­la för vår­den för sjuk­do­men! Det är kanske tryg­ga­re att köpa råt­tor­na pri­vat men säl­ja­ren kan ju ock­så lju­ga… Jag tyc­ker ialla­fall att det låter som att vi pra­tar om kva­li­ten på varor!
  Alla råt­tor är likamyc­ket vär­da! PUNKT.
  Haha, nej men ärligt talat…
  ha det bra// ornel­la

 10. Men ornella,Jag sa bara det jag tycker!Och om man köper från en pri­vat så köper man ju bara från en som man tyc­ker vär­ka vara säriös!Man kan ju mär­ka på per­so­nen om den vär­kar vara säriös.Och på en djur­af­fär kan kil­lar och tje­jer gå i sam­ma bur och kan para sig,man vill vell inte he en gra­vid råt­ta hem.Och det kan ju inte dom i affä­ren göra nogot åt!

 11. Ja,Såklar att alla råt­tor är lika myc­ket värda!Men det är vell bara en djur­plå­ga­re som bytar bort en råt­ta när den är sjuk.Man får ju STÅ för det man har köpt.Men man kan ju i alla fall säja till affä­ren och sen få penga­ran till­ba­ka fast man behö­ver ju inte läm­na till baka råt­tan om man kan få den frisk!//Moa

 12. Tyc­ker ock­så att man helst ska köpa från en upp­fö­da­re för att stöd­ja seri­ös avel och för att öka sta­tu­sen hos råt­tor. Sam­ti­digt så kan jag för­stå de som köper djur från djur­af­fä­rer, om inte annat för att räd­da dem från den allt annat än ulti­ma­ta mil­jön som råder för dju­ren där.

 13. men moa,Jag gör ju detsamma.I djur­af­fä­rer får inte dju­ren vara blan­da­de kil­lar och tje­jer. man sepa­re­rar dem efter 4–5 vec­kor.
  (bara för att upp­ly­sa dig om det.)
  Men jag säger INTE att det är något som heldst fel att köpa från en upp­fö­da­re. men jag tyc­ker inte hel­ler att det är något fel med att köpa sina råt­tor från en djur­af­fär. (när det gäl­ler sjuk­dom eller dräk­tig­het) Själv har jag två råt­tor som är köp­ta från djur­af­fär och det är där­för jag tar år mig av vad du skri­ver.

  moa, jag säger inte att JAG skul­le byta ut råt­tan. Men man är väl ing­en djur­plå­ga­re om man gör det! Tyc­ker du verk­li­gen det?? Djur­plå­ge­ri är ett starkt ord. Djur­plå­ge­ri är att sät­ta en ring i råt­tans öra,att inte mata den eller att låta den gå med en sjuk­dom som den lider av tills den dör. Det är inte djur­plå­ge­ri att säga till en affär att man inte vill ha ett sjukt djur. Då kan man ISÅFALL byta den mot en frisk råt­ta och då får djur­af­fä­ren vår­da råt­tan. JAG SÄGER INTE ATT JAG SKULLE GÖRA DET. Jag skul­le själv­klart behål­la råt­tan och krä­va peng­ar för vår­den.
  Tag inte mina ord per­son­ligt, vi tyc­ker nog bara olika..// ornel­la

 14. Ursäk­ta om jag är jät­te­job­big nu…
  Men nu är det såhär att alla djur­af­fä­rer säl­jer inte råt­tor och möss som orm­mat!!!
  De djur­af­fä­rer jag bru­kar åka/gå till heter Djurfavoriten(täby cent­rum) och Zookompaniet(Arninge). De har höga krav när det gäl­ler att köpa djur och de ger tips och för­kla­rar hur man ska skö­ta och ta hand om det.
  För­äld­rar­na MÅSTE vara med och köpa dju­ret och ta ett visst ansvar för att dju­ret blir omhän­der­ta­get.
  Men mil­jön hål­ler jag med om att den bör för­bät­ras för råttorna.//den jät­te­job­bi­ga ornel­la som har åsik­ter om allt! xD
  Jag var bara tvung­en att för­sva­ra djur­af­fä­rer­na lite grand… haha xD

 15. Ornel­la!

  Men tror du värk­li­gen att alla djur­af­fä­rer är bra?Tror du att alla djur­af­fä­rer är som du tror!?Jag vet häms­ka saker!Så säj inte att alla råt­ter har det bra!Men det kanske du inte säjer men jag säjer bara det att jag vet vad som kan hän­da i en djuraffär!Och du som Vär­kar veta så myc­ket om råt­tor i djur­af­fä­rer job­bar du då i en?Jag vill bara veta.Och alla djur­af­fä­rer är inte samma!Och jag pra­tar inte bara om de råt­tor som bor i sverige!Vi sa ju att alla råt­tor var lika myc­ket värda!Så tänk lite på hu dju­ren har det i affä­rer­na i tillex­em­pel i Avfrika!Tänk de kanske har det skit rent ut sagt!TÄNK!!!!!!//Moa

 16. MÅSTE BARA FRÅGA: ÄR DU HELT UTE OCH CYKLAR???
  Men jag har inte sagt att alla affä­rer är bra för sjutton!Jag har bara sagt att jag tyc­ker inte att vi ska ta alla affä­rer för givet att de är dåliga!Vi har för myc­ket för­do­mar om djur­af­fä­rer! Jag har inte hel­ler sagt att alla råt­tor har det bra!!! Du miss­för­står mig helt och hål­let! Vad är det för hems­ka saker som kan hän­da i en djur­af­fär, du som vet?Ja, jag vet myc­ket om råt­tor, men jag job­bar inte i en djur­af­fär. Men jag har haft väl­digt myc­ket kon­takt med en djur­af­fär och de ver­kar väl­digt vet­ti­ga. Jag tyc­ker allt­så inte att vi ska pra­ta så illa om alla djur­af­fä­rer!
  JAG VET HUR DJUR HAR DET I ANDRA LÄNDER!
  JA, T.EX AFRIKA! JAG HAR VARIT DÄR OCH DJUREN HAR DET VÄLDIGT DÅLIGT STÄLLT! MEN VAD HAR JAG MED DET ATT GÖRA!?! jag är 13år och har inte bör­jat job­ba än så jag kan inte göra något åt det!!!(föräns om 5 år allt­så)
  Sam­man­fatt­ning:
  jag har inte sagt att alla djur­af­fä­rer är bra men vis­sa är top­pen!
  //irriterad ornel­la (tihi)

 17. DU VET INGET TING!!!!!Det kan du ta reda på!Nej,Jag är inte ute och CYKLAR!Det är du som gör det och jag kom­mer inte att säja de hems­ka saker­na för en som inte kan förstå!!Nej du kan inte göra nogot och det kan inte jag hel­ler men jag kan vart­fall tänka!Jag säjer inte att du inte gör det.Hu ska jag kun­na förklara?!okej,jag kan säja en sak som har hent i nordnorge!Det var en djur­af­fär som inte sål­de så bra,Och så blev han som ägde affä­e­ren sur på en tant som inte tyck­te att råt­tor­na inte såg bra ut och då sa man­nen i affä­ren att han skul­le döda den då,Så han tog råt­tan och gick in i ett rum och kom till­ba­ka med en.….DÖD råtta!Det var lenge sen som det hän­de men nu kanske du förstår!Det hän­de när min mor­mor var liten men en då!Det kanske du tyc­ker att det kvittar,men jag tror att det säkert kan hän­da vär­re saker!‘tro att jag lju­ger!

 18. Vet du vad… jag för­står pre­cis vad som hän­der ut i värl­den. män­ni­skan är grym! det är bara så, det finns idi­o­ter ute i värl­den. ÖVERALLT!Och jag tyc­ker inte att du ska säja att jag inte för­står! Jag är en djur­vän som bör­ja­de stört­gri­na när min pap­pa döda­de en kac­ker­lac­ka och du kän­ner inte mig. Jag gör allt för att bli vete­ri­när och kun­na hjäl­pa djur. JAG FÖRSTÅR! gör du?
  Jag vet visst en mas­sa!
  Den där histo­ri­en om nordnor­ge, det var för länge sedan.
  ->Jag för­ne­kar inte att det inte hänt

 19. Men det är ingen­ting imot vad de gör med and­ra djur som tvättbjörnar,hästar och hun­dar i and­ra län­der!!!
  Det finns folk som slår ihjäl dju­ren för nöjes skull och de gör det inte snabbt hel­ler, de tor­te­rar dem!
  Så jag vet visst en mas­sa, och jag ska ta reda på mer.

 20. du kanska tyc­ker att jag är okän­lig eller inte för­står. Men jag har bara för­lo­rat hop­pet om dju­rens rätt i värl­den.

 21. Ing­et fel i att köpa råt­tor från djur­af­fär om den är seri­ös och fol­ket där tar bra hand om de små liven. Jag har haft råt­tor från upp­fö­da­re ock­så, och det är verk­li­gen ing­en garan­ti för att de är fysiskt/psykiskt fris­ka eller att de varit väl omhän­der­tag­na såsom vis­sa här ver­kar tro. Jag har haft fle­ra under­ba­ra, fris­ka råt­tor från en och sam­ma djur­af­fär och kom­mer att fort­sät­ta skaf­fa dem där.

 22. Det är bra att du för­står hen­ke! Jag tyc­ke pre­cis så!Vissa djur­af­fä­rer är jät­te­bra!! 🙂

 23. ornella,Jag har inte sagt att alla djur­af­fä­rer är dåli­ga jag bara sa det jag tyc­ker och du har rett alla djur­af­fä­rer är inte dåliga!//En för­sår­lig Moa

 24. Hej Ornella!Jag har varit kötig och jag bor­de inte vara så dum!!Jag bor­de inte ha lagt mej i dina tan­kar och san­ning­en är att jag är mind­re en dej och jag vill be om ursekt för att jag har varit dum.Jag är bara 11 år OCH HAR INTE MYCKET att kom­ma med själv!Men när jag hade läst här om dåli­ga avel blev jag sur och arg men det bor­de inte ha gått över dej!Och så vill jag bara att du ska veta att jag är en djur­vän jag med!Vär jag ser en ska­dad flu­ga tillex­em­pel som inte kan bli bra,som bara lig­ger och lider så tän­ker jag att jag mås­te döda den för att det är det bäs­ta för den,men jag bör­jag all­tid att gråt­ta och begra­ver den i min blommkruka!Och jag har många djur Hästar,Hundan,Kanniner,Marsvin,Råttor,Katter,Höns och myc­ket fis­kar sp du kanske för­står att jag gil­lar djur//Moa ps.Förlåt i gen!

 25. Hej!

  Att köpa djur över-huvet-taget (djur­af­fär eller upp­fö­da­re) finns det en grund­re­gel: gör en häl­so­un­der­kök­ning hos en djurslags inrik­tad vete­ri­när sna­rast. Om du inte kan kos­ta på dig en sådan så är du inte seri­ös med ditt djurä­gan­de och ska inte ha djur.
  Dock finns inga, och jag menar inga, garan­ti­er att dju­ren är fris­ka även om de ser fris­ka ut. Inte ens vete­ri­nä­ren kan se eller tes­ta för alla sjuk­dommar. Men du, upp­fö­da­re och djur­af­fä­rer har en skyl­dig­het, att ta hand om dju­ret då det blir sjukt.
  Det finns många mänis­kor som skyl­ler på upp­fö­da­re och djur­af­fä­ren när dju­ret blir sjukt, gis­sa hur många som har gjort en häl­so­un­der­kök­ning hos en vete­ri­när!!!!
  Hop­pas att du gis­sa­de rätt, det är inte många. Du und­rar för­stås var­för inte under­sök­ning­en gjor­des innan dju­ret bli­vit sålt. Sva­ret är enkelt, då blir dju­ret för dyrt och många köper dju­ren hos någon som är bili­ga­re. Så för guds skull slu­ta tja­ta om att dju­ren mår dåligt eller är för dyra.

  Ta hand om era djur och skyll inte på någon annan när de blir sju­ka, gör något åt det istäl­let. När du köper djur, gör en häl­so­un­der­kök­ning. Om dju­ret då är sjukt kon­tak­ta uppfödare/djuraffär och låt köpet gå till­ba­ka. Du kan inte krä­va peng­ar för vete­ri­nä­ren, men om du inte för­står att djur kos­tar peng­ar ska du inte ha någ­ra.

  om du föl­jer grund­re­geln så är du en bra djurä­ga­re som tar ditt ansvar för ditt djur.
  Om inte så skyll ALDRIG på att någon annan inte skö­ter sina djur.

  Samt att de störs­ta djur­plå­gar­na är djur­rätt­s­ter­ro­ris­ter som med sina ter­ro­rist­dåd släp­per ut bur­djur i natu­ren och låter de PLÅGSAMT där.

  E

 26. våra råt­tor är så räd­da att jag und­rar om de verk­li­gen är sam­ma djur som det beskrivs här på sidan… Mas­se­ra råt­tor­na!? Var annan gång man lyf­ter de så biter de en till blods! Det har ald­rig varit snack om att var­ken kela med dem, de är på tok för räd­da för all mänsk­lig kon­takt.. Och gis­sa vart de kom­mer ifrån… Dock inte köp­ta, utan giv­na till en kom­pis av mig av djur­af­fä­ren istäl­let för att bli orm­mat. Det var ju trev­ligt i alla fall…

 27. Oj, vad job­bigt..
  Men det är gans­ka tyd­ligt att de kom­mer ifrån en djur­af­fär. Ing­en tar upp och kelar med dem, höga skrin från fåg­lar­na i rum­met, barn som kom­mer och ban­kar och skri­ker och för liten bur. (är inte så över­allt men..)
  Råt­tor­na blir ju liv­räd­da.
  Jag vet inte vad du kan göra men för­sök att få råt­tor­na att lita på dig innan du bör­jar ta upp dem och hål­la på med dem.

 28. Har köpt ett stort antal råt­tor ifrån zoo,kan inte bara haft tur (6st)med alla.Trevligare,mysigare o sta­bi­la­re råt­tor har jag inte köpt ifrån uppfödare.VET oxå att många,inte alla,utan många upp­fö­da­re som anses seri­ö­sa även säljer/lämnar råt­tor till zoobutiker.Skulle öka ut med ytter­li­ga­re 2st råt­tor o fick tag i en uppfödare(inget namn)visade sig att min lil­la tjej va dräktig,hon hade haft alla tillsammans…skandal…så säg inte att det är upp­fö­da­re man ska köpa av.Var o en bestäm­mer helt själv.ps,berättade för upp­fö­da­ren o hen­nes svar va bara…ojdå hopp­san så det kan bli,nu fick du fler råt­tor bil­li­ga­re…

 29. Vi köp­te våra råt­tor, tre kull­syst­rar, från en (tyvärr) gans­ka då ose­ri­ös djur­af­fär. Nu har det skett sto­ra för­bätt­ring­ar i den djur­af­fä­ren, men ändå. Vid cir­ka 2 års ålder dog alla tre. Förs­ta fick can­cer och hon fick som­na in hos vete­ri­nä­ren. And­ra dog dagen efter att min kanin, köpt från sam­ma djur­af­fär, avli­va­des pga. för­la­mat bak­ben, helt utan någon vet­tig orsak. Hon bara tap­pa­de apti­ten, bör­ja­de mag­ra av, blev trött och dog helt plöts­ligt. Hon som blev över fick mycoplas­ma och som­na­de in i min mam­mas famn bara någon tim­me innan vi hade vete­ri­när­tid.. våra råt­tor var även väl­digt små, och de var med störs­ta san­no­lik­ghet just orm­mats­råt­tor. :’( MEN det finns bätt­re djur­af­fä­rer. T.ex. så köp­te jag en av mina nuva­ran­de kani­ner från en väl­digt seri­ös o bra djur­af­fär, som endast köper in djur från upp­fö­da­re och har höga krav på dju­ren som de köper in. De är fris­ka, har stam­tav­la och tas hand om på bäs­ta sätt. En gång var jag in där för att köpa lite mat till dju­ren och då var där en upp­fö­da­re med sina råt­tor. Vi blev nyfik­na och det var innan vi hade köpt våra råt­tor och fort­fa­ran­de leta­de efter någ­ra. Så vi fick gå in i djur­rum­met och häl­sa på råt­tor­na. Upp­fö­da­ren var trev­lig och så, och berät­ta­de vad hen­nes krav var. Hur stor bur, vil­ket foder osv. Men råt­tor­na var tre hanar, inte pre­cis vad vi hade letat efter. Annars var de väl­digt keli­ga, nyfik­na och såg pig­ga och krya ut.
  Kan tilläg­ga att i den djur­af­fä­ren hjäl­per de till och väl­jer ut de saker/foder som man ska ha till sitt djur. Min kanin som jag köp­te där­i­från är öron­märkt och har fin stam, samt att hen­nes upp­fö­da­re är aktivt med­ver­kan­de i SKY (Suo­men Kaniyh­di­s­tys ry). De säl­jer bara bra foder i den djur­af­fä­ren och har bra kva­li­tet på höet, samt att burar o allt är god­känt, så ing­et att kla­ga på där hel­ler. 🙂

 30. Jag äls­kar råt­tor. När man tän­ker efter har ni ju rätt att man inte bor­de säl­ja dom i djur affä­rer. Men min mor­sa hatar råt­tor. Hon säger att mina 4 hun­dar skul­le höra lju­det av dom på nät­ter­na. Jag und­rar: Är det sant? Jag får inte köpa nån råt­ta. Råt­tor är så gul­li­ga. Jag skul­le t.ex. väl­ja en klo­akråt­ta än en ny hund. Ps säg ing­et till min far­sa han skul­le få damp i fall han viss­te att jag har tröt­nat på små shih-tzu hun­dar eller igent­li­gen hun­dar över huvud­ta­get. Jag är skit tröt på dom.

 31. haha jag har både hun­dar o kat­ter o de bryr sig inte om råttorna,intressant i bör­jan ca 1:a vec­kan sen va det som …jaha de ska stan­na här.Folk gör så sto­ra saker av allting,ni skul­le vara här o se när råt­tor­na put­sar morr­hå­ren på hun­dar­na o katterna,det ni.Kram alla där ute

 32. Djur­af­fä­ren= kan ing­et om råt­tor och dom ÄR djurålå­ga­re och Arne du kan INGET om råt­tor efters­som du skri­ver som du gör..och man FÅR inte ha bara 1 råt­ta det är OLAGLIGT du är en skam för oss som har råt­tor! fdrån en rått­kun­nig 14 åring!

 33. Hej! Jag har ock­så hun­dar och kat­ter men de bryr sig inte om råt­tor­na. Fast jag kan bli lite tvek­sam när min ena hund( Hed­da ) är i mitt rum och kol­lar. Men med kat­ten( Pus ) är det inge pro­blem! Helt ok lik­som. Det är ing­et fel att ha end­ra djur och kat­ta eller hund samm­ti­digt. I fall det är nogon som tyc­ker det där ute nogon stans.
  Kram från Moa Och de gla­da råt­tor­na Trixi och Stej­ci! 🙂

 34. Till ah.

  Att dina råt­tor är så där kan bero på att de skul­le bli ormat. Jag skul­le ock­så vara rädd av mig då.

 35. Jag hål­ler inte med. Någ­ra djur­af­fä­rer är bra, man får bara frå­ga var de är köp­ta ifrån. Mina råt­tor t.ex köp­tes i en affär, men de kom från en pri­vat upp­fö­da­re.

 36. Alltså.…jag har 3 råttor.…dom kmmer från en (inte helt van­lig zoo­bu­tik) men en zoo­bu­tik lik­väl.
  Mina råt­tor är det min­sann ing­et stör­re fel på!
  I buti­ken så odlas dom och har sto­ra rym­li­ga burar,visst dom säljs som hus­djur lik­väl som foder men so what?
  Man kan inte dra alla zoo­bu­ti­ker över en kam.
  Per­so­na­len i buti­ken var/är myc­ket kun­ni­ga på råt­tor och bryr sig verk­li­gen om sina djur.

  Jag har verk­li­gen inte fått någ­ra sjuk­do­mar på mina råt­tor.
  Så slu­ta gnäll på Zoo buti­ker.

  Råt­tor rules!

 37. Jag köp­te mina från djur­af­fär och de mår jät­te bra och har inte alls någ­ra sjuk­do­mar! En av mina råt­tor jag köp­te från djur­af­fär blev 5 år gam­mal. 😛

 38. majo­ri­te­ten av de som skrivít inläg­gen här tar verk­li­gen för givet att alla djur­af­fä­rer är lika­da­na och alla upp­fö­da­re lika­da­na.
  mina egna råt­tor kom­mer från oli­ka djur­af­fä­rer. när vi skul­le köpa den ena, gick en som arbe­ta­de i affä­ren runt med honom på axeln. vi beskrev vad vi leta­de efter och hon sa att han var per­fekt. de var otro­ligt trev­li­ga, de tar väl hand om dju­ren, är noga med vem de bor till­sam­mans med under sin tid i affä­ren, vad de äter, att de har spe­ci­ellt spån som inte dam­mar, göm­stäl­len och lek­sa­ker.
  den­na omtan­ken om dju­ren, och des­sa sto­ra här­li­ga burar­na ser man inte hos alla upp­fö­da­re idag, det kan jag lova..

 39. Hejs­san! Vil­le bara säga att jag har köpt mina råt­tor från en djur­af­fär och de är väl­digt soci­a­la och kom­mer upp i knät till en o myser så fort man sät­ter sig på gol­vet med dem. I djur­af­fä­ren vi köp­te dem i berät­ta­de dem väl­digt väl­digt myc­ket om råt­tor. Vad de ska äta, hur stor bur de ska ha, m.m. Vil­le bara säga att alla djur­af­fä­rer inte äe dåli­ga! Det var allt jag hade o säga! //Emma 🙂

 40. Jag kan inte låta bli att läm­na en liten kom­men­tar här efter att ha läst res­ten av kom­men­ta­rer­na. En anled­ning till var­för det rekom­men­de­ras att man köper råt­tor av seri­ö­sa upp­fö­da­re är för att upp­fö­da­re föl­jer upp sina råt­tor. De behål­ler kon­tak­ten, om de är seri­ö­sa allt­så, med köpa­ren och vill höra om råt­tan visar någ­ra tec­ken på aggre­si­vi­tet eller domi­nans, blir sjuk eller något annat som kan vara av bety­del­se för om för­äld­rar­na ska fort­sät­ta avlas på. Visar en råt­tunge tec­ken på aggre­si­vi­tet eller domi­nans kom­mer upp­fö­da­ren med störs­ta san­no­lik­het inte fort­sät­ta avla på för­äld­rar­na för att hind­ra att dåligt tem­pe­ra­ment sprids vida­re. Likaså om en råt­ta i kul­len skul­le vara ovan­ligt sjuk­doms­drab­bad. Det­ta är anled­ning­en till att upp­fö­dar­råt­tor anses vara fris­ka­re. Djur­af­fä­rer föl­jer inte upp sina råt­tor. Grossister/uppfödare (som jag inte alls skul­le kal­la seri­ö­sa) som säl­jer till djur­af­fä­rer föl­jer inte upp sina råt­tor. De har där­för INGEN som helst aning om vad som finns i den lin­je de avlar på. Bara för att för­äld­rar­na är hur snäl­la som helst bety­der inte det att det inte finns någ­ra dol­da fel som kom­mer fram då man bör­jar avla på råt­tan. Det är klart att det finns under­ba­ra zooråt­tor och mind­re under­ba­ra upp­fö­dar­råt­tor, har man ing­en koll på vad man avlar på är ris­ken betyd­ligt stör­re för sjuk­do­mar och dåligt tem­pe­ra­ment, men fel kan dyka upp även i kul­lar som seri­ö­sa upp­fö­da­re tagit. Bara för att djuraffärer/grossister kanske har koll läng­re bak i stam­tav­lan på råt­tor­na de använ­der i avel bety­der inte det att de vet vad som kom­mer i kul­lar­na. Givet­vis finns det även ose­ri­ö­sa upp­fö­da­re, men gene­rellt sett är råt­tor upp­föd­da hos seri­ö­sa upp­fö­da­re fris­ka­re än de som föds upp av gros­sis­ter eller djur­af­fä­rer, just för att upp­fö­da­re har bätt­re koll på vad de avlar på. Dess­utom bru­kar de inte vara ute efter peng­ar, utan är mer måna om att dju­ren får det bra än att få en extra slant i egen fic­ka.

 41. Läs­te din kom­men­tar Moj ! Du har rätt!
  Råt­tor ska inte säl­jas i djur­af­fär !
  även om dom vär­kar kun­na myc­ket om råt­tor
  så vet dom näs­tan inte änns vad dom pra­tar om
  . Och jag köp­te mina råt­tor från en seri­ös upp­fö­da­re , som har föd­dit upp råt­tor i 20 år , och det vär­ka­de ju bra,
  och så är ju mina råt­tor bara för snäl­la ju!

 42. hal­lå .. alla som skri­ver att det är bra att köpa råt­tor från djur affä­rer har fel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 43. Sen sa mam­ma att jag inte fick ha mer djur , för hon trod­de att det var jag som hade gett dom nåt 🙁

 44. Mina för­ra råt­tor var från en djur­af­fär .. inte bra.. Dom .. var inte alls tama när jag fick dom och inte hel­ler sena­re 🙁

 45. Jag köp­te min kanin i en djur affär och den var ju från en upp­fö­da­re och han heter Kud­de och det var ju ing­et fel på Lud­de jue.
  Bara lite spral­lig men det till­hör ju kani­nen 🙂

 46. Jag köp­te min kanin i en djur­af­fär och den var ju från en upp­fö­da­re och kani­nen han heter Lud­de och det var ju ing­et fel på Lud­de jue.
  Bara lite spral­lig men det till­hör ju kani­nen 😀

 47. Mås­te bör­ja skrat­ta.. stamtavlor,uppfödare, träf­fa för­äld­rar­na ?? HA HA jis­ses­vil­ka stolp­skott det finns. det är en para­sit som någon lyc­kats gjort hem­ma tam. fast fort­fa­ran­de en parait och en smit­to­bä­ra­re som inte ska använ­das till mer än att dödas så snabbt som möj­ligt och någon skrev att byg­ga djur­hem som är skyd­da­de för dom?? vil­ket puc­ko då dom knu­lar hela tiden och det skul­le vara hund­ra­tals råt­tor inom kort sen då‘?? näe håll era para­sit­bä­ra­re väl inlåsta i burar för om dom ses av mig så dör dom direkt. för­står inte hur ni kan för­sva­ra en råt­ta? nu ska jag ner i köket och se om mina fäl­lor tagit någon äck­lig brun­råt­ta annars får jag smy­ga med base­ball trät igen. puss på er

 48. Jag köp­te mina råt­tor hoss en djur­af­fär och dom föder upp egna råt­tor och gör dom taba från bör­jan. Och dom tyc­ker jag är bäst!!!!!

 49. Haha ste­fan, jag hål­ler med dig på näs­tan alla dina punk­ter. jag avskyr råt­tor, stadsduvor(och många and­ra äck­li­ga fåg­lar), harar och skit, rävar och i stort sett allt som spring­er runt eller fly­ger runt i vår mil­jö. vild­hun­dar e ock­så ski­täck­li­ga, och jag skul­le verk­li­gen inte må dåligt av att sto­ra delar av vis­sa djur­sor­ters popu­la­tion skul­le bli avli­vad. Jag kan inte säga att jag är en direkt djur­vän men jag äls­kar mina hus­djur och jag har, och har haft en hel del. Jag äger två råt­tor som jag endast tyc­ker om där­för att de är tama, rena och inte bär på mas­sa vid­ri­ga sjuk­do­mar. vil­da hun­dar e ing­en direkt jack­pot men där­e­mot har jag ägt eller varit delä­ga­re av totalt 8 hun­dar. min familj har haft mas­sa hamst­rar och kani­nen och vi har en undu­lat och alla är okej utom en av kani­ner­na som baj­sar över­allt, fast jag har tyd­li­gen ing­et att säga om den.
  sam­man­fatt­ning: alla djur i natur­lig mil­jö är äck­li­ga på ett eller annat sätt, men häl­so­sam­ma djur i fångenskap/husdjur är helt okej(oftast)

 50. Svar till Ste­fan! Fy fan för ditt vid­ri­ga inlägg om värn­lö­sa råt­tor. Råt­tor har minst lika myc­ket vär­de som and­ra djur.Du är defi­ni­tivt ing­en rik­tig djur­vän. Usch för såda­na typer som du! Det skall själv­klart byg­gas skyd­da­de djur­re­se­vat åt råttor.Jag hål­ler med rått­vän­ner och råt­täls­ka­re som tyc­ker det. Råt­tor är hemlösa,och det är möss ock­så. Så Ste­fan — du skall inte ytt­ra dig om att vara para­sit. Är det någon som är para­sit så är det du och övri­ga rått­ha­ta­re.

  Svar till Mar­kus! Om du är en rik­tig rått­vän så mås­te du ock­så tyc­ka om vil­da råt­tor. Vildråt­tor kan inte rå för att dom är hemlösa,dom behö­ver ock­så vår hjälp.
  Var snäll mot dina tamråttor,och tänk på att dom är släkt med vildråt­tor. Du skall tyc­ka om dina råt­tor för dom under­ba­ra indi­vi­der och små djur som dom är,oavsett om dom är tama råttor,blandade råt­tor eller vil­da råt­tor.

 51. Ste­fan och Mar­kus, det är inte bra att avsky och hata så myc­ket som ni gör. Foku­se­ra på någon­ting som ni tyc­ker om. Då blir jag glad.

 52. Jag tyc­ker inte ni ska ta det­ta emot alla djur­af­fä­rer! I Söl­vesborg (BLEKINGE) Har vi en djur­af­fär. o äga­ren till den föder upp ALLA råt­tor marsvin kani­ner och fåg­lar själv! på FRISKA FINA OCH SNÄLLA DJUR! så SNÄLLA SKRIV INTE EN MASSA OM DET INTE STÄMMER TILL ALLA! Vist man kan var­na folk men Va Smart nog o frå­ga i djur­af­fä­ren först 🙂

 53. Hej­san alli­ho­pa! Jag kom­mer säkert att få en mas­sa ela­ka kom­men­ta­rer och sådant, men snäl­la skriv inte för elakt för att jag blir lätt sårad. Jag tyc­ker att man fak­tiskt mås­te göra så att någ­ra djur blir föda. Så är det all­tid. Jag vill inte ver­ka vara nega­tiv eller något sådant och jag vet att män­ni­skan kan göra så myc­ket bätt­re. Men alla djur kan inte bara leva på väx­ter. Så är det bara, till exem­pel Ormar mås­te få i sig kött det är deras föda. I det hära fal­let så är det så att råt­tor är van­li­ga­re som föda för ormar. Kani­ner, marsvin och även möss äter ormar. Det är väll inte ormens fel att den mås­te få föda som kött den har väll rätt att leva. Miss­för­stå mig inte, jag grå­ter ibland på nät­ter­na för att jag vill ha en råt­ta, jag har gjort så sedan janu­a­ri i år. Jag äter ofta vege­ta­riskt och då så menar jag HELT vege­ta­riskt. En av mina bäs­ta vän­ner är FULLT vege­ta­ri­an och vill bli vegan när hon blir vux­en. Råt­tor äter ock­så kött och skal­djur, då så ska vi väll inte döda dom som vis­sa vill med ormar. Jag vil­le ha en orm när jag var liten men inte nuläng­re men jag vill inte döda en orm eller ska­da den över huvud­ta­get. Jag tyc­ker att man ska gär­na kol­la vart råt­tor­na kom­mer ifrån om man har köpt en råt­ta i en djur­af­fär. Men jag vet inte om det är möj­ligt…

 54. Hej alli­hop, vis­sa inlägg här var direkt choc­kan­de, tän­ker inte näm­na någ­ra namn! Jag job­bar i en Djur­af­fär i Göte­borg, där har vi egen upp­föd­ning av råt­tor, möss, kani­ner å degu­sar, jag har huvud­an­sva­ret för rått å mus­a­veln, de e inte all­tid så lätt, che­fen e bra, men ser inte all­tid till dju­rens bäs­ta, sån­dan tur e att vi anställ­da säger ifrån, när jag kom dit satt de en hane ihop med någ­ra honor i var­je rått­bur (alla rått­bu­rar e god­kän­da till de anta­let råt­tor vi har i de), nu har jag sepa­re­rat hanar å honor så honor­na får vila från ung­ar å dräk­tig­het! De e enligt lag för­bju­det att ha djur av oli­ka kön i sam­ma bur i vis­nings­rum­met i en djur­af­fär, vi e väl­digt noga med att kol­la könen! Jag har i alla fall en dålig erfa­ren­het av upp­fö­da­re (det­ta var en upp­fö­da­re av cam­bells rys­ka dvärg­hams­ter) hon sa att hon hade köns­be­stämmt de, men de visa­de sig att hon hade fel, det­ta upp­täck­te vi när en av “hanar­na” fick ung­ar, vi trod­de att vi kun­de lita på hen­ne! De e bara en erfa­ren­het, jag vet att de finns bra upp­fö­da­re ock­så! Jag har själv två rått­ho­nor, båda köp­ta på djur­af­fä­ren jag job­bar på (heter Snö­vit å Dai­sy) de e helt under­ba­ra, sen har jag även en tam­mus från djur­af­fä­ren, (Busan) mysig som få! Två naken­möss från en rep­til­mäs­sa i Kristi­an­stad, heter Ram­ses å Tind­ra, en tam­mus hane från en kom­pis, (God­zil­la) å lite mus­be­bi­sar efter Ram­ses å Busan alla des­sa e under­ba­ra, tog även hand om en sibi­risk dvärg­hams­ter­ho­na från åvan näm­da affär, ock­så helt under­bar, heter Rosie, vil­le bara berät­ta det­ta så alla för­står att de finns både bra å dåli­ga djur­af­fä­rer å upp­fö­da­re till alla sor­ters djur, de går å göra något, bara en sådan liten grej som att anmä­la om man inte tyc­ket de står rätt till, jag har i alla fall dra­git mitt strå till stac­ken å käm­par för att för­änd­ra i den Djur­af­fär jag job­bar i, tack för ordet, kram!

 55. Tän­ker skaf­fa råt­tor. Min kusin hade bara en och den lev­de över­tid eller hur man ska skri­va. Men det du säger om att djur­af­fä­rer föder upp dem som orm mat. Det finns fak­tiskt pri­vat upp­fö­da­re som säl­jer med som orm­mat bara för att de inte blir av med dem. Var­för dra alla över en kant jag drar inte alla tex. blon­di­ner över en kant. Det finns fak­tiskt djur­af­fä­rer som har pri­va­ta upp­fö­da­re. Och den här sida som du hän­vi­sar till SRS asså jag hade inte fått för mig att att köra över 20 mil till närms­ta upp­fö­da­re.

 56. Vill man skaf­fa råt­tor så är väl det vik­ti­gas­te att man i för­väg för­sö­ker ta reda på så myc­ket som möj­ligt om vad det inne­bär och vad man ger sig in på — att man till exem­pel inte köper en ensam råt­ta, och att man är upp­märk­sam på om råt­tan ver­kar må bra eller inte. Jag köp­te mina av en pri­vat upp­fö­da­re och trots att jag var lite oro­lig för att de var lite väl små när jag fick dem så ser jag i alla tabel­ler jag kan hit­ta att de väx­er helt enligt nor­men. Den ena var mind­re än den and­ra i bör­jan men nu väger de exakt lika myc­ket. Skul­le inte vil­ja vara utan Kit­ty och Juni för allt i värl­den, de små liven 🙂

 57. att mata ormar med levan­de råt­tor e fel.fast dom mås­te ju leva dom med…om dom nu ska mata dom med kött så mata dom med DÖDA djur så dom slip­per pågas !!!!dock kan det vara svårt att hit­ta uppfödare,märkligt att I vis­sa böc­ker står det att dju­ra­fä­ren är ett bra stäl­le att skaf­fa råt­tor på.även and­ra för­e­ning­ar som SRS tyc­ker det är ett bra stäl­le.….….….

 58. oh her­re­gu­ud, mås­te ni hål­la på så här? Visst, om man köp­re sina råt­tor från en dju­raf­far så finns ris­ken att de är sju­ka och så och att de inte bryr sig om dem, men det finns ju bra djur och zoo­af­fä­rer där de verk­li­gen bryr sig om sina djur! Och vem säger att alla pri­va­ta upp­fö­da­re är jät­te­bra och seri­ö­sa? Råtta­vel har väl unge­fär sam­ma prin­ci­per som hunda­vel och där finns ose­ri­ö­sa upp­fö­da­re som bara vill tjä­na peng­ar. Vis­sa tikar kan vara utmärg­la­de efter 5 år ifall de har fött en kull var­je löp, två ggr per år. Så håll inte på och hac­ka på ALLA djur­af­fä­rer om någ­ra inte bryr sig om sina djur.

 59. Vis­sa är för.. och vis­sa är emot. Allt­så, Råt­tor ät oli­ka. i en kull kan det vara råt­tor helt olik varand­ra. Vis­sa hål­ler sig fris­ka, och and­ra blir sju­ka, det behö­ver inte bero på en dålig upp­fö­da­re eller dålig djur­af­fär. Folk som skaf­far sina råt­tor hos en djur­af­fär kan lika gär­na bli lika under­ba­ra som hos en upp­fö­da­re, råt­tor hos upp­fö­da­re kan likaså bli sju­ka. Jag menar.. Vis­sa män­ni­skor blir ock­så sju­ka och dör, beror det då all­tid på deras för­äld­rar?
  Visst, jag för­sår att det blir sju­ka råt­tor hos djur­af­fä­rer som inte alls tar hand om sina djur. Men bara för det behö­ver inte alla affä­rer vara dåli­ga. Om du skaf­far dina råt­tor hos en affär; ta då reda på var de kom­mer ifrån och se till att de ser fris­ka ut.

 60. Jag har råt­tor från djur­af­fä­rer
  dom va inte tama för den jag köp­te av sa: att vi skul­le göra dom tam och en sak till djur­af­fä­rer är bra även om dju­ren inte är tam en så snäl­la slut­ta skri­va så him­la myc­ket djur affä­rer 🙁 🙂

 61. Jag tror folk över­dri­ver när dom säger: Köp ald­rig från djur­af­fär, Dju­ren har dåligt tempra­ment mer…
  Det kan ju vara oli­ka på oli­ka på oli­ka affä­rer. Men visst är upp­fö­da­re bäst, man får stam­tav­la, har koll på för­äld­rar­na mer…

 62. Jag vill ha råt­tor, jag har haft det en gång innan (två styc­ken) min och min lil­le­brors. Dom var köp­ta i en djur­af­fär och dom var tama o så men min råt­ta var väl­digt smal och ju mer tiden gick ju sju­ka­re blev hon. Exem på svan­sen, kun­de knappt gå, och hen­nes syn blev säm­re o säm­re. Och en gång när jag skul­le bort fick jag skaf­fa vakt för råt­tor­na. Sen ring­de rått­vak­tern och sa att min råt­ta hade svårt o andas, sen dog hon. 🙁 Men min lil­le­brors råt­ta lev­de fort­fa­ran­de. Men hon blev ock­så sjuk efter ett tag. vi tror att han fick en tumör. Min råt­ta blev 2 och hans 3. Om jag ska få råt­tor igen så ska jag nog köpa från en upp­fö­da­re den­na gång­en

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *