Krav för burmått, äntligen även för privatpersoner

Med undan­tag för hun­dar och kat­ter har mini­mikra­ven för säll­skaps­djurs bur­mått endast gällt för zoo­af­fä­rer och närings­verk­sam­het. Från den förs­ta sep­tem­ber 2007 gäl­ler des­sa mini­mikrav även för pri­vat­per­so­ner.

Djur­skydds­in­spek­tö­rer har nu tyd­li­ga­re rikt­lin­jer att för­hål­la sig till vid inspek­tio­ner av miss­tänk­ta van­vårds­fall, där för små burar ofta är ett pro­blem.

Det är vik­tigt att tän­ka på att måt­ten som anges i bestäm­mel­ser­na är den ned­re smärt­grän­sen för vad dju­ren behö­ver, skri­ver Jord­burks­ver­ket.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Jord­bruks­ver­ket   Johan Lundin 📧

2007-09-23 🕐 22:46

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *