Lägg in annons

Det är helt gra­tis att läg­ga in en annons.
Fyll i for­mu­lä­ret och klic­ka på skic­ka. Din annons kom­mer sedan lig­ga kvar i 2 måna­der, om du inte vill ploc­ka bort den tidi­ga­re. Inga före­tags­an­non­ser eller lik­nan­de god­känns.

Regler för annonsering om råttor

  • Vid för­säl­ning mås­te råt­tor­na vara minst fem vec­kor och väga minst 80g.
  • Ensam­ma råt­tor säljs inte om köpa­ren inte redan har råt­tor av sam­ma kön.
  • Pri­set per råt­ta skall vara minst 150:-.
  • Annon­se­ring om upp­föd­ning av råt­tor med all­var­li­ga defek­ter är inte tillå­tet.

    Över­väg att köpa dina råt­tor från en regi­stre­rad upp­fö­da­re eller Rått­hjäl­pen.

    Till­ba­ka till kate­go­ri­er­na