Människan kan leva tillsammans med råttan

Met­ro berät­tar idag om en ny sorts rått­fäl­la, spjut­ma­ski­ner ska instal­le­ras i Mal­mös avlopps­sy­stem.

Lika hatad som äls­kad. Foto: Johan Lun­din

Spetsas och spolas bort

När en råt­ta pase­rar i avlopps­rö­ret i Mal­mö fälls 14 vas­sa spjut ner, råt­tan spetsas över rygg och nac­ke och spo­las sedan vida­re i avlopps­vatt­net. 20 pro­cent av råt­tor­na är fort­fa­ran­de vid liv efter 45 sekun­der. Det finns många ovär­di­ga sätt man kan dö på som råt­ta, men det här tar nog pri­set av ovär­dig­het. Du spetsas av en maskin och efter det sköljs du bort i avlopps­vat­ten och för­svin­ner. Ing­en behö­ver ens tän­ka på att du har dött.

Vi kan leva tillsammans

Råt­tan har all­tid levt till­sam­mans med oss män­ni­skor. Råt­tan fanns tro­li­gen före män­ni­skan här på jor­den och kom­mer vara kvar när vi männ­si­kor inte läng­re bor här. Det kom­mer inte drö­ja länge innan spjut­ma­ski­nen över­listas av råt­tor­na. Det går inte att utro­ta råt­tor, men det går att leva till­sam­mans med dem på ett sätt som gör att både vi och dem är lyck­li­ga.

Ge råttorna en fristad

Pro­ble­men finns i områ­den där rått­stam­men växt sig stor, råt­tor­na visar sig och män­ni­skor blir räd­da. Vad som behövs är att fas­tig­hets­ä­ga­re skö­ter om sina fas­tig­he­ter bätt­re, att vi alla tar det lite lugnt med att skrä­pa ner och att vi ger råt­tor­na en plats där de får leva ostört. Stör vi inte råt­tor­na där de bor, t.ex. genom att spet­sa dem med spjut­ma­ski­ner, kom­mer inte hel­ler de stö­ra oss.

Omröst­ning: Är det rätt att döda vil­da råt­tor?

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Met­ro   Johan Lundin 📧

2009-01-21 🕐 19:09

30 kommentarer om “

Människan kan leva tillsammans med råttan

 1. Jag trod­de inte att resul­ta­tet på omröst­ning­en “Är det rätt att döda vil­da råt­tor?” skul­le bli ett så själv­klart Nej som det hit­tills har bli­vit. Att döda så kal­la­de ska­de­djur gör ju de fles­ta män­ni­skor någon gång.

  Jag dödar var­ken råt­tor, möss, flu­gor eller släp­per ut spind­lar i kylan.

  Vad säger ni om möss och flu­gor, liv eller död?

 2. FY HELVETE de som upp­fun­nit den där ski­ten kan väl istäl­let dö själ­va!!!
  de kan hänga sig i sina hel­ve­tes jäv­la mode­rat­gal­gar och dö dö dö!!
  eller så kan vi gå ihop och sak­ta riva loss bitar av deras äck­li­ga krop­par för att sedan se dem lång­samt dö. fy fan va jag hatar dem

 3. Rått­vän­ner! Kal­la Fak­ta på TV 4 sän­der ett myc­ket rått­fi­ent­ligt tv pro­gram idag sön­dag den 22/2–09 om råttor.Dom påstås spri­da minst 40 oli­ka sjuk­do­mar till människor.Det är hor­ri­belt och en full­stän­digt lögn,att råt­tor skul­le vara mer skyl­di­ga än and­ra djur och män­ni­skor till att spri­da smitta.Gå in på expressen.se och sök “Råt­tor tog sig in på en restau­rang i Stock­holm” Gå in på saj­ten i Expres­sen och debat­te­ra till råt­tors för­svar. Gör det snabbt,innan saj­ten stängs ner.

 4. hej.jag skul­le gär­na ha en råt­ta och tyc­ker där­för att man inte ska göra oli­ka tes­ter på de.

 5. Hej, jag är tret­ton år och har två råt­tor som jag äls­kar mer än något annat, jag kan inte tän­ka mej att leva utan dom! Jag läs­te det här om råt­tor­na som spetsas, jag tyc­ker att alla råt­tor ska ha rätt att leva oav­set dom är tama eller vil­da. Jag blev värk­li­gen led­sen och illamå­en­de av att folk ens kom­mer på sån­na idéer. Jag kopi­e­ra­de tex­ter­na och la in dom på oli­ka inter­net sidor som jag är med­lem på för att fler ska för­stå och göra något åt det, och det tyc­ker jag att fler ska göra. Jag skic­kar peng­ar till dju­rens rätt för att stop­pa djur­för­sök och djur­plå­ge­ri, om jag kan göra så det vid tret­ton års ålder (och jag har gjort det sedan jag var elva och kom­mer fort­sät­ta) tänk då vad ni vux­na kan göra!! Hop­pas att fler för­står!!

 6. Jag tyc­ker att det ska fin­nas en form av regle­ring av vild råt­tor, annars skul­le dom bli rik­tigt job­bi­ga. Visst jag avgu­dar råt­tor som hus­djur men jag vill inte ha vildråt­tor som för­stör saker, gna­ga på kab­lar, kanske ta sig in i huset och smit­ta ner mina fris­ka snäl­la flic­kor. pre­cis som man har regle­ring av djur som älg, björn etc tyc­ker jag att det är vik­tigt att man gör sam­ma med råt­tor. Man får ju inte glöm­ma att en rått­ho­na är dräk­tig i ca 20 dagar och löper var sjät­te. och enda pau­sen i att få ung­ar är när det är vin­ter enligt wiki­pe­dia, då kan ni ju säkert räk­na ut hur det kan bli. Dom jag skul­le hell­re vil­la kläm­ma åt är per­so­ner som SLÄPPER UT SINA TAMRÅTTOR i det vil­da och tror dom ska kla­ra sig bätt­re :/ här där jag bor gjor­de en så och sedan blev sop­tip­pen fullt med en bland­ning av tam­råt­ta och vildråt­ta.

 7. jag och min kom­pis lsa tyc­ker inte det är okej att döda vil­da råt­tor för dom har lika stor rätt till att leva som vi men­niskor har…även om dom har sjuk­dommar så har har ing­en rätt till att döda dom för vi får ock­så sjuk­dommar och det kanske dom ock­så blir sju­ka av…

 8. Var­för ska man ha ihjäl råt­tor , det finns kat­ter som är vil­da ska man döda dom ock­så . I utlan­det finns hun­dar i vilt till­stånd ska man döda dom.
  Var­för ska man då döda råt­tor ?
  Bara djur­ha­ta­re gör sånt

 9. Jag äls­kar alla djur och alla är lika vär­de­ful­la. Och dess­utom är män­ni­skor ock­så djur, så dom dum­ma djur­ha­tar­na som hatar djur: DET ÄR DOM JU SJÄLV! Hatar dom djur, hatar dom sig själv!

 10. Man ska vara lika räd­da om alla djur! De som dödar djur kan gå och döda sig själv! Det är ju näs­tan så! Eftersom alla är lika vär­da! Insek­ter, fis­kar, dägg­djur, fåg­lar… Även om man äter skal­djur och fisk, och kanske kött ibland, tyc­ker jag ändå att det är fel!
  Dom män­ni­skor som är vega­ner( Det är såna som inte äter något från djur. Inte änns ägg! , är RIKTIGA djur­vän­ner!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😀

 11. Tack för att jag hit­ta­de den­na rått­vän­li­ga sajt som vär­nar om alla sor­ters råttor,och som vill des­sa harm­lö­sa och värn­lö­sa djur väl.
  Tack ock­så till alla rått­vän­ner som skri­ver här och tar råt­tor i för­svar.

  Jag vill nu ock­så med des­sa rader tala om för er att det finns en avsky­värd flytt­fir­ma i Göte­borg som heter B12,som både direkt och indi­rekt stöd­jer råttplågeri.Nyligen blev jag vitt­ne till hur två macho­kil­lar från flytt­fir­man B12 skröt om en ormä­ga­re dom kän­ner som matar ormar med levan­de råttor.Och dom skröt om hur häf­tigt det var när råt­tor plå­ga­des på alla möj­li­ga tänk­ba­ra sätt.
  Dom skröt ock­så om plåg­sam djursex på råt­tor där dom gick sön­der och dog.Allt det­ta hör­de jag som vitt­ne på avstånd då en tjej som var rått­vän höll på att flyt­ta med egen last­bil till sin bostad.B12 råka­de sam­ti­digt köra ett flytt­lass för en familj till sam­ma adress som råtttje­jen skul­le flyt­ta in.Råtttjejen tving­a­des vän­ta till flytt­fir­man var klara,eftersom dom skul­le använ­da sam­ma hiss i sam­ma uppgång.Flyttkillarna var otrev­li­ga och tog för givet att tje­jen skul­le flyt­ta på sig och vän­ta tills dom var klara,fastän dom kom efter henne.När macho­kil­lar­na dess­utom fick se rått­bu­rar­na på last­bils­fla­ket på tje­jens lastbil,så bör­ja­de dom att psy­ka råtttje­jen med sitt avsky­vär­da råtthat.Det var synd att jag inte ingrep när det­ta hände.Jag har kol­lat upp den här flytt­fir­man eftersom jag tog regi­stre­rings­num­ret på däras flyttbil,och det fram­går att dom har rånat åld­ring­ar på 100+,och att dom har mil­jonskul­der lite här och var.Att dom dess­utom är rått­plå­ga­re gör saken ännu mer befängd.
  Jag skri­ver här på den­na sajt så att san­ning­en om flytt­fir­man B12 kom­mer fram.
  Boj­kot­ta B12.Dom stö­jer rått­plå­ga­re och rått­ha­ta­re och dom är själ­va rått­plå­ga­re och rått­ha­ta­re!

 12. Visst, alla har rätt att leva, men vis­sa mås­te döda för att över­le­va, är det rätt eller fel kan man frå­ga sig istäl­let, det är klart att man ska döda vil­da råt­tor om de är ett hot, om inte så är det fel tyc­ker jag. Och om inte någ­ra råt­tor blir döda­de av män­ni­skor, så är det något annat som kom­mer att göra det, de kan tex, äta upp varand­ra om det inte finns mat. är det rätt eller fel?

 13. Alla djur har rätt att leva, men om vil­da råt­tor för­pes­tar mitt hus eller något så mås­te man ta till åtgär­der och göra sig av med pro­ble­met!

 14. Det är väl inte mer rätt att döda kor, gri­sar, höns m.m. än att döda vil­da råt­tor som för­stör saker? Tyc­ker själv­klart inte att man ska döda något djur alls om man inte mås­te.

 15. spjut­mör­dar­ma­ski­nen är ett klart djur­plä­ge­ri. jag tyc­ker att man kan skaf­fa en meni­sko vari­ant till dom som tyc­ker den e bra!djurpågeri är så fe det finns and­ra fall,tex där hajar får sina fenor avskur­na och sedan slängs levan­de till­baks i vatt­net och för­blö­der eller dör av syre­brist för dom mås­te sim­ma för att kun­na andas.att hänga oskyl­di­ga råt­tor isvan­sen är helt fruk­tans­värt men jag kom­mer inte in på dju­rens­rätts hem­si­da och kan tyvär inte pro­te­ste­ra mot det:(

 16. jag skul­le gär­na skaf­fa råt­tor trots att jag redan har 3 marsvin 3 kat­ter 1 aqua­ri­um med fis­kar 1 hund och en kanin mina föreld­rar tyc­ker det är nog men jag vill verk­li­gen ha råt­tor.

 17. alla djur även män­ni­skan som bio­lo­gist sätt räk­nas till mamalia(djuriket)har rätt att leva.Såvida man inte behö­ver mat.men flu­gor myg­gor ohc bro­ma­sar är dock är väl­dikt iri­te­ran­de.

 18. psyco­pat­fir­man b(ajs)12 gjor­de mig illamående.mant tyc­ker man bor­de bin­da dom med rep och slänga dom i ett rum med hung­ri­ga råt­tor och låta dom äta upp dom levande!om ens det är nog.

 19. jag har 2 söta små råt­tor som heter Rita och Julia. Rita är vit och grå på ryg­gen och Julia är vit och svart på ryg­gen.

 20. Jag tar all­tid hand om råt­tor, möss, flu­gor, kani­ner och ekor­rar som mina kat­ter fång­ar. I mor­se och igår kväll så otg jag hand om en liten kanin unge som min lil­le­brors katt Tiger hade fångat,hade den i en bur. Jag tyc­ker att det är helt fel att döda råt­tor vare sej dem är tama eller inte!!!!

 21. Jag anser att vil­da råt­tor i stor­sta­den utgör en sani­tär olä­gen­het eftersom de inte har någ­ra natur­li­ga fien­der och kan spri­da smit­ta från sop­rum , klo­a­ker och lik­nan­de till t.ex. restau­ran­ter. Jag vill lika lite ha vil­da hund eller katt­po­pu­la­tio­ner. Jag har fyra tam­råt­tor i mit hem tilli­ka fyra kat­ter och en hund. Ni som gnäl­ler på avrätt­nings­me­to­der. Rått­gift är väl ändå vär­re.

 22. Det är vi som ska­par mil­jö­er, som råt­tor­na trivs i. Det är vi som är de snus­ki­ga med vår sop­han­te­ring där de kan hit­ta mat etc Råt­tor i sig spri­der inte sjuk­do­mar, det är vi som har sjuk­do­mar­na från bör­jan och råt­tor­na för bara med sig smit­tan i vis­sa fall, pre­cis som vi själ­va smit­tar varand­ra.
  Jag tyc­ker ni ska se den här fil­men och tän­ka lite till:
  http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/djurnatur/article15896626.ab

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *