Miljoner försöksråttor räddas

Ett sjut­ti­o­tal fors­ka­re från 13 län­der sam­las idag i Stock­holm för att star­ta ett pro­jekt som kom­mer kun­na räd­da mil­jon­tals för­söks­råt­tor. Målet är att det ökän­da så kal­la­de LD50-testet ska ersät­tas av för­söks­djurs­fria, bätt­re och säk­ra­re tes­ter.

I ett LD50-test matas för­söks­dju­ren med ämnet som ska under­sö­kas tills man hit­tar dosen där 50 pro­cent av dju­ren dör. Meto­den är dyr, veten­skap­ligt ifrå­ga­satt och krä­ver ett stort antal för­söks­djurs liv.

Över hund­ra mil­jo­ner kro­nor sat­sas nu inom EU för att ska­pa effek­ti­va­re, säk­ra­re och helt för­söks­djurs­fria meto­der för att tes­ta gif­ti­ga kemi­ka­li­er.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Afton­bla­det   Johan Lundin 📧

2005-01-26 🕐 23:22

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *