Möte med en vildråtta

Så här ser de ut, de vil­da vari­an­ter­na av brun­råt­tan. Ing­en stör­re skill­nad mot en tam agou­tiråt­ta, bort­sett från den tuff­si­ga päl­sen.

Den här vil­da stac­ka­ren var tvung­en att flyt­ta från mitt hus idag, hop­pas den inte hade en familj här. Jag släpp­te ut den i sko­gen i ett skjul där det bor någ­ra häs­tar, det lig­ger någ­ra hus run­tom­kring som den antag­li­gen kom­mer flyt­ta in i. Jag har ing­en aning om var det hade varit bäst att flyt­ta honom eller hen­ne egent­li­gen.

Vad tyc­ker ni man ska göra med vil­da råt­tor?


Fång­ad i en låda. Foto: Johan Lun­din


Påväg mot nya även­tyr. Foto: Johan Lun­din   Johan Lundin 📧

2008-01-08 🕐 20:49

21 kommentarer om “Möte med en vildråtta

 1. Du kun­de inte gjort myc­ket annat, natu­ren har sin gång. Vil­da råt­tor kan bära på smit­tor och para­si­ter som det inte är någon höj­da­re att få in där man bor, spe­ci­ellt inte om man själv har djur. De är trots allt tåli­ga små kra­ba­ter och bru­kar reda ut det mesta. Jag tror det bäs­ta är att läm­na dem ifred i den mån det går, och får man in dem i hem­met får man för­sö­ka sät­ta ut dem efter hand. Har man många i hem­met finns det “rått­vän­li­ga” fäl­lor där de loc­kas att gå in i burar och sedan inte kan kom­ma ut igen. Var­je mor­gon tar man buren och släp­per ut de som fast­nat. Har man inte själv gna­ga­re hem­ma, kan man köpa en liten appa­rat som man sät­ter i väggut­ta­get och som sän­der ut hög­fre­kven­ta ljud­vå­gor som bara hörs av råt­tor och möss, och allt­så inte av hun­dar, kat­ter etc (åtminsto­ne enligt till­ver­kar­na). Råt­tor­na kom­mer tyc­ka att lju­det är så obe­hag­ligt så de kom­mer själv­mant läm­na huset. Det­ta är det mest effek­ti­va ifall man har väl­digt många råt­tor.

 2. Den här råt­tan hade allt­så flyt­tat in till mig, det ver­ka­de inte som en bra idé att låta natu­ren ha sin gång med råt­tan i bad­rum­met. 😐

  Jag und­rar vil­ket som är det bäs­ta stäl­let att släp­pa ut vildråt­tor, om man mås­te fyt­ta dem, det mås­te ju vara ett stäl­le som både pas­sar råt­tan och alla and­ra som bor där.

 3. Jag tror nog att ett stall, eller en lada är ett bra hem för vil­da råt­tor. Där finns lite över­bli­ven mat och stäl­len att göm­ma sig i/bakom!

 4. Hål­ler med emma, ett stall eller en lada är ett jät­te­bra alter­na­tiv. Pro­ble­met är att såda­na bygg­na­der ofta är i anslut­ning till män­ni­skors hem, och om råt­tor­na bör­jar för­ö­ka sig där kom­mer de snart söka sig dit ock­så. Råt­tor har trots allt kla­rat sig ute i det vil­da långt innan det fanns män­sko­hus att söka skydd i, så även om det kan kän­nas lite tas­kigt att sät­ta ut dem i natu­ren finns det ingen­ting som talar för att de kom­mer må dåligt eller sväl­ta för det. Tvärtom, ju läng­re bort från män­ni­skor och civi­li­sa­tion de är, desto mind­re är ris­ken att de stö­ter på mind­re tole­ran­ta män­ni­skor som läg­ger ut gift, fäl­lor och tus­sar kat­ten på dem. Oav­sett hur fina och klo­ka de är så ÄR råt­tor ska­de­djur när de blir för många och spring­er fritt, så det bäs­ta sät­tet att skyd­da män­skors egen­dom från ska­da, och vildråt­tor från män­ni­skors ofta inhu­ma­na kont­ring­ar, är att hål­la dem isär så långt det är möj­ligt.

 5. Jag tyc­ker de var ett bra vak de du gjor­de, själv har jag ald­rig stött på en levan­de vildråt­ta, men tyvär hört kat­ten tagit hem en till hun­dar­na, jag skul­le bli kär x3 men hmm själv skul­le jag inte vil­ja släp­pa den i när­he­ten när jag vet att de finns kat­ter här, men jag vet ju inte om jag änns kom­mer träf­fa nån här, vi ha ju kat­ter ute och inne, möss dr emot har jag sätt x3

 6. Vil­ken söt råt­ta! Vil­da råt­tor skall man vär­na om och ta hand om på sam­ma sätt som man gör med tama råttor.Alla råt­tor är under­ba­ra djur som för­tjä­nar respekt omvård­nad och kärlek.Vildråttor är hemlösa,och det skul­le byg­gas djur­hem och skyd­da­de inhäng­na­de reser­vat för dom.Tamråttor är under­ba­ra djur,men även vildråt­tor är char­mi­ga små djur.Blandråttor är lika söta dom.Ta hand om den lil­la vildråt­tan och för­sök att få den tam,så kan du ha den inne som dom and­ra råt­tor­na.

 7. Hur tän­ker du?? Det var det dum­mas­te jag hört. Tror du häs­tar­na och stallä­gar­na blir gla­da att du släp­per ut råt­tor i deras stall?? Råt­tan är ett ska­de­djur och dom mås­te hål­las nere i bestånd och det enda rät­ta är att läg­ga gift till dom. Tyvärr är det så, jag är själv en djur­vän men det finns ju grän­ser. Hur skul­le du tyc­ka om någon kom och läm­na sopor i ditt hem.…

 8. hmm att släp­pa ut var ju trots allt bätt­re än att döda den. men vem säger att det inte fun­nits råt­tor i huset läng­re än du som nu bor där? Men att råt­tan är ett ska­de djur är män­ni­skans beto­ning om man skul­le se det från and­ra aters ögon som lever här på jor­den så är vi nog det värs­ta ska­de­djur som finns. Så de som anser att man bor­de döda råt­tor och and­ra djur bor­de kanske över­vä­ga att ta sina egna liv innan de tar and­ras. För i slutän­dan är inte män­ni­skor mer vär­da än and­ra djur. Alla vill vi bara över leva!

 9. Svar till Cissi! Hur kan du vara så hemsk att du vill att råt­tor skall plå­gas ihjäl med råttgift.Det är ett små­djursplå­ge­ri som skall förbjudas!Du är en sadist,och du är san­ner­li­gen ing­en djurvän.Råttor är inte mer ska­de­djur än and­ra djur,och dom spri­der inte mer smit­ta än vad and­ra djur gör.Människorna är dom störs­ta smittospridarna.Och på tal om ska­de­djur så är katter,måsar och duvor dom näst stös­ta ska­de­dju­ren efter män­ni­skan som är all­ra värst.Råttor och möss gör inte så stor skada,det är bara en mas­sa elakt för­tal mot för­tryck­ta och för­följ­da rått­djur.

 10. jag har fått brun råt­tor i mitt hem och jag kom­mer knap­pas släp­pa ut des­sa ska­de djur levan­de. jag bru­kar klap­pa till dom med en ishoc­key klub­ba om jag hin­ner eller annars skju­ta dom med en luft pistol om till­fäl­let bjuds. djur­vän­ner pytt­san des­sa äck­li­ga para­si­ter är sto­ra smit­to­bä­ra­re och kom­mer inte ta någ­ra som hels ris­ker med des­sa äck­li­ga djur.

 11. och svar till ramal­da då kan du kom­ma hit så ska du få ta hem des­sa “trev­li­ga” råt­tor. lär dig fak­ta innan du utta­lar dig. om du påstår att des­sa äck­li­ga svinn­te gör någon stör­re ska­da. dom har redan för­störrt mitt ny lag­da köks­golv då dom tug­gat ige­nom det samt tug­gat sön­der väg­gar mm elkab­lar osv osv.. alla ni som tar des­sa djur i för­svar så säger jag bara var­så­god så ska jag läm­na dom hem till er då jag kom­mer att döda var enda en jag hit­tar.. skul­le vil­ja tram­pa ihjäl vared­na äck­li­ga råt­ta som finns. och ja jag är djur­vän har fle­ra hun­dar mm men allt som är para­si­ter och ska­de djur ska avl­vas på snab­bast sätt. base­boll trä ska ock­så fun­ka fint har jag hört..

 12. Du, ste­fan , råt­tor är intel­li­gen­ta­re en dig,
  såå du ska inte säga nåt (:”

  Jaså, var­för har de inte upp­fatt bilar före oss? osv. Även om de vore 30000000000 gång­er smar­ta­re än oss hade de inte kun­nat använ­da kun­ska­pen bätt­re än en män­ni­ska. Jag har haft tam­råt­tor, fle­ra styc­ken. Sam­ti­digt har jag skju­tit vildråt­tor, för de är ska­de­djur. Okej om en tam­råt­ta biter sön­der en tid­ning, men en vildråt­ta som biter i elkab­lar och golv = inte okej. Inte hel­ler okej om en tam­råt­ta gjor­de det, men då kun­de man bara ta bort den, en vildråt­ta kan man ju få sjuk­do­mar i om man blir biten.

 13. Det där var de dum­mas­te jag har hört.…. tam­råt­tor­na är sam­ma art som vildråt­tor. tam­råt­tan här­stam­mar från vildråt­tor så jag för­står inte hur du ser skill­nad på dom? de är under­ba­ra djur och om du inte gil­lar dom så kan du låta dom vara, då blir du ju inte biten IQ befri­a­de unge.…..

 14. Ste­fan! Du är en avsky­värd rått­ha­ta­re och rått­plå­ga­re! Du skul­le sät­tas dit för djur­plå­ge­ri och hets mot djurgrupp,och det skul­le ske nu och med råge dess­utom.
  Du skall defi­ni­tivt inte kal­la dig för djurvän,för djur­vän är ing­en som inte är råttvän.Du är en så kal­lad djurvän,en sån där hemsk djurarts­ra­sist och djur­na­zist!
  Och är det någon som är en “äck­lig smittspridare”,så är det du och and­ra rått­ha­ta­re.

 15. Simon! Du är en hyck­la­re när du inte vär­nar om alla sor­ters råt­tor. Du skall inte döda vil­da råttor,och du skall inte döda någ­ra råt­tor alls.Råttor är inte far­li­ga på något sätt,och dom spri­der inte sjuk­do­mar.
  Hundar,katter,duvor,måsar och ormar är där­e­mot farliga.Och dom spri­der dess­utom sjukdomar.Och mänsk­lig­he­ten är den all­ra far­li­gas­te smit­tospri­da­ren.

 16. De störs­ta ska­do-dju­ren e fani­mej Män­ni­skan!

  Vi bara för­ö­kar oss och för­ö­kar oss! Ing­et kan stop­pa oss!
  De sjuk­dommar som skull hål­la vårt antal nere, finns det redan mede­cin för! Nej fy fan!

 17. Svar till Ste­fan och Simon:
  Tänk på vad ni sägar!!
  Det ni säger gör många råt­täls­ka­re både upp­rö­da, arga och leds­na!!!
  Jag kan inte fat­ta var­för ni ser råt­ta som en ska­de­djur!!!
  Till dig Ste­fan: Tänk om jag gjor­de sam­ma sak med dig!!
  Hur tro du att du kom­mer att kän­na dig efter en sån behand­ling?
  Inte så kul, va?!?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *