Mycket väsen för en.. råtta?


Vad är det här för djur? Foto: Johan Lun­din

Som jour­hem för Rått­hjäl­pen kan det hän­da att man får åka ut på spän­nan­de upp­drag för att fånga in utkas­ta­de tam­råt­tor. För någ­ra dagar sedan blev jag upp­ringd av en kil­le som berät­ta­de om en råt­ta som satt i deras deras ljus­brunn. Eftersom råt­tan var svart och inte ver­ka­de spe­ci­ellt skygg miss­tänk­te både han och jag att det kun­de röra sig om en tam­råt­ta.

Utrustad med ficklampa och råttfångarbur

Jag tog min fick­lam­pa och rått­fång­ar­bur och åkte för att häm­ta råt­tan. Men ögo­nen som möt­te mig när jag kom fram var inte rått­ö­gon, ögo­nen och huvud­for­men påmin­de min när­mast om en hams­ter. Sena­re upp­täck­te jag att dju­ret hade en lång päls­be­klädd svans. Eftersom jag inte var säker på vad det var för sorts djur och om det var ett tam­djur som någon hade slängt ut fick den föl­ja med mig hem.

Antagligen en vattensork

Jag hör­de av mig till Nor­dens Viltre­ha­bi­li­te­ring för att för­sö­ka få reda på om det här var ett djur som hör­de hem­ma i natu­ren. De skic­ka­de frå­gan vida­re till Jour­ha­van­de bio­log på Natur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et. Till­slut efter att även Dju­rens ö hade tit­tat på bil­der­na av dju­ret kun­de vi kän­na oss gans­ka säk­ra på att det var en vild sork, antag­li­gen vat­ten­sork, jag hade hit­tat men för att vara helt säker hade vi varit tvung­na att göra en DNA-ana­lys av någ­ra av dju­rets hårstrån.

Ringde Råtthjälpen istället för Anticimex

Jag kän­de mig i alla fall till­räck­ligt säker på att det var ett vilt djur för att kun­na släp­pa till­ba­ka den där den hör­de hem­ma. Det blev ett stort även­tyr för en liten vat­ten­sork, men det gläd­jer mig att det finns män­ni­skor som tar sig tid att höra av sig och enga­ge­ra sig när de miss­tän­ker att de sett ett för­rymt hus­djur. Många hade nog valt att ringa Anti­cimex istäl­let för Rått­hjäl­pen.


Nog var det en vat­ten­sork all­tid. Foto: Johan Lun­din   Johan Lundin 📧

2008-04-11 🕐 18:39

4 kommentarer om “Mycket väsen för en.. råtta?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *