Kraschad krasse

Jag hade plan­te­rat lite kras­se till råt­tor­na. Men det ver­ka­de som att de tyck­te det var roli­ga­re att för­stö­ra och riva up allt, än att vän­ta tills den växt klart.

Skåpskandal

Jag råka­de stänga in Gua­va i ett skåp. När jag hit­ta­de hen­ne märk­te jag att hon hade tagit en smak­bit från någ­ra av foto­al­bu­men och även bitit alla benen och anten­ner­na på nyc­kel­pi­gan i plast.

Vykortsvandalism

Jag har en stor sam­ling av oan­vän­da vykort men det är någon som har tagit en tug­ga i näs­tan alla vykort. Egent­li­gen är det ju bara roligt att skic­ka ett vykort med en liten häls­ning från råt­tor­na ock­så.

Termometerterror

Den här ter­mo­me­tern har bli­vit angri­pen två gång­er. Båda gång­er­na har hela slad­den gnagts rakt av. Ter­mo­me­tern mår nu bra igen och fort­sät­ter visa tem­pe­ra­tu­ren där den står i sitt föns­ter.

Vanliga sjukdomar

Tyvärr drab­bas våra tam­råt­tor sär­skilt ofta av vis­sa sjuk­do­mar. Dålig avel, och att tam­råt­tan använts myc­ket inom forsk­ning, kan vara en anled­ning till det­ta. Här pre­sen­te­ras någ­ra av de van­li­gas­te sjuk­do­mar­na och annat som dina råt­tor kan råka ut för. Kon­tak­ta all­tid en vete­ri­när om du kän­ner dig osä­ker på någon­ting.

Tjocka, felväxta klor är en av många åkommor råttor kan råka ut för.
Tjoc­ka, fel­väx­ta klor är en av många åkom­mor råt­tor kan råka ut för. Foto: Johan Lun­din

Läs mer

Hälsokontroll

Många av råt­tans sjuk­do­mar som mås­te behand­las fort för att de ska kun­na botas. Eftersom råt­tor ofta inte visar att de är sju­ka kan det vara en bra idé att kon­trol­le­ra sina råt­tor lite då och då. Det kan vara bra att ha en spe­ci­ell dag i vec­kan då du under­sö­ker dina råt­tor extra noga. Här har jag sam­lat lite tips på saker som du kan kon­trol­le­ra. Läs mer

Karantän

För att för­hind­ra att sjuk­do­mar sprids är det van­ligt att man sät­ter nya råt­tor i karan­tän, om inte upp­fö­da­ren råt­tor­na kom­mer ifrån redan haft sina rått­be­bi­sar i karan­tän.

Läs mer