Kontakta uppfödaren

Det är vik­tigt att du kon­tak­tar din upp­fö­da­re så fort din råt­ta blir sjuk. Dels för att du då kan få råd om behand­ling och dels är det vik­tigt för upp­fö­da­ren att få reda på för fram­ti­da avel med din råt­tas släk­ting­ar. Du bör ock­så kon­tak­ta din upp­fö­da­re om du har tänkt para, ompla­ce­ra eller avli­va din råt­ta. Själv­klart är det även vik­tigt för upp­fö­da­ren att få reda på när din råt­ta dör och orsa­ken till det­ta. Många upp­fö­da­re har ett spe­ci­ellt köpe­av­tal där des­sa punk­ter bru­kar stå med.

En god kon­takt med råt­tans upp­fö­da­re är vär­de­full, spe­ci­ellt för dig som inte haft råt­tor tidi­ga­re.

Gå till veterinären

Att hit­ta en bra vete­ri­när till sina råt­tor är inte all­tid helt lätt. Det bäs­ta är att frå­ga sin upp­fö­da­re eller en annan rått­kun­nig per­son som kan tän­kas kän­na till någon. Det är ock­så bra om du för­sö­ker ta reda på vad det är för sjuk­dom din råt­ta har innan du går till vete­ri­nä­ren, så att ni till­sam­mans kan kom­ma fram till en lämp­lig behand­ling.

När råttan blir gammal

Trå­kigt nog lever våra råt­tor inte så länge, 3 år är en hög ålder för en råt­ta, och när de väl bör­jar åld­ras kan de bli gam­la gans­ka snabbt.

När råttan börjar åldras kan den bli gammal ganska snabbt.
När råt­tan bör­jar åld­ras kan den bli gam­mal gans­ka snabbt. Foto: Johan Lun­din

Läs mer

Avlivning

Även om det känns svårt mås­te du en dag skil­jas från din råt­ta. Är råt­tan myc­ket sjuk och lidan­de är det du som mås­te bestäm­ma om du ska låta råt­tan som­na in. Tänk på vad som är bäst för dju­ret och håll ald­rig en lidan­de råt­ta vid liv bara för att du har svårt att skil­jas från den. Låt en vete­ri­när skö­ta avliv­ning­en. Vete­ri­nä­ren ger råt­tan en eller två spru­tor och råt­tan som­nar in utan smär­tor. Om du vill kan du få råt­tan med dig hem för begrav­ning.

Du kan låta någon av råt­tans vän­ner föl­ja med som stöd för dig och råt­tan som ska avli­vas. De avling­ar hos vete­ri­när jag själv har varit med om har bli­vit väl­digt fina stun­der.

En lämplig råttbur

Buren ska vara hög, klät­ter­vän­lig och mäta minst 50cm åt alla håll, ju stör­re desto bätt­re. Det finns inte så många rått­bu­rar att köpa i djur­af­fä­rer­na men där­e­mot finns det en hel del fågel­bu­rar som är per­fek­ta för råt­tor. Gall­ret får inte vara för glest, små råt­tor slin­ker lätt ige­nom gal­ler avsett för para­ki­ter eller kani­ner välj istäl­let en bur med undu­lat­gal­ler. Ställ buren på en plats där råt­tor­na är skyd­da­de för drag och starkt sol­ljus. Tem­pe­ra­tu­ren i rum­met ska vara mel­lan 17 och 22 gra­der. Det är ock­så bra att stäl­la buren i en del av huset där du är myc­ket exem­pel­vis i köket eller var­dags­rum­met. Man kan ock­så byg­ga om ett akva­ri­um eller en gar­de­rob till en rått­bur. Bor du i ett dra­git hus kan ett skyd­dan­de akva­ri­um vara att rekom­men­de­ra. Det dåli­ga med akva­ri­um är att de inte är sär­skilt klät­ter­vän­li­ga, eller lätt­stä­da­de och ofta blir för var­ma på som­ma­ren. Har du ett akva­ri­um eller en gar­de­rob som bur mås­te du se till att luf­ten hål­ler sig bra, råt­tans luft­vä­gar är spe­ci­ellt käns­li­ga för de ång­or som kan bil­das av urin i en smut­sig bur. Minst en av sidor­na bör vara täck­ta med gal­ler istäl­let för glas/trä.

Är du osä­ker på om din bur är till­räck­ligt stor kan du använ­da dig av Bur­räk­na­ren för att räk­na ut hur många råt­tor som ryms i din bur.

Burens inredning

Eftersom råt­tan är ett myc­ket aktivt djur som äls­kar att klätt­ra, klänga och hop­pa så är det vik­tigt att du inre­der buren med myc­ket lek­sa­ker och annat som råt­tor­na kan sys­sel­sät­ta sig med. Du kan t.ex. inre­da buren med klät­ter­gre­nar från frukt­träd, rep, ste­gar, rör, kru­kor, fågel­hol­kar, fågel­bad­kar, kor­gar, häng­mat­tor hyll­plan m.m. Tänk bara på att inte inre­da buren med mate­ri­al som kan vara far­li­ga för råt­tor­na, t.ex. mjuk plast, plast­på­sar, impreg­ne­rat trä, fri­go­lit och saker som råt­tor­na kan ska­da sig på. Buren bör ock­så inne­hål­la ett hus som råt­tor­na kan sova i, välj gär­na ett av trä eftersom det ofta blir fuk­tigt och instängt i ett plast­hus. Mat­skål och vat­ten­flas­ka ska givet­vis all­tid ock­så fin­nas. Välj en sta­dig mat­skål som inte väl­ter så lätt.

Om du vill kan du även sät­ta in en toalå­da i buren. Det är fak­tiskt inte alls svårt att lära sina råt­tor gå på låda. Dina råt­tor kom­mer gans­ka snart väl­ja ett hörn av buren som de kom­mer använ­da som deras toa­lett. När de gjort det kan du sät­ta dit en låda med låga kan­ter t.ex. en avklippt glass­för­pack­ning. Fyll lådan med ett lämp­ligt bot­ten­ma­te­ri­al och lite av deras avfö­ring så kom­mer de säkert för­stå gans­ka snabbt att det är deras nya toa­lett. Använd inte sam­ma bot­ten­ma­te­ri­al i toalå­dan som du använ­der i buren, då kan råt­tor­na ha svårt att skil­ja på vil­ket som är vil­ket. Om du har pro­blem med att toalå­dan väl­ter om råt­tor­na sät­ter sig på kan­ten kan du sät­ta fast den med t.ex. häft­mas­sa eller läg­ga en tung sten i den. Lär du dina råt­tor gå på låda mås­te du tän­ka på att töm­ma lådan när den blir full.

Något du där­e­mot inte ska sät­ta in i råt­tor­nas bur är ett spring­hjul. Det finns ing­et hjul i djur­af­fä­rer­na som är till­räck­ligt stort för att en råt­ta ska kun­na springa rakt i det utan att böja svan­sen över ryg­gen. Det­ta sli­ter väl­digt hårt på råt­tans rygg­ko­tor och svans vil­ket kan leda till bl.a. disk­brock. Svan­sen kan även fast­na i den upp­böj­da ställ­ning­en om råt­tan använ­der hju­let för myc­ket. En annan anled­ning till var­för du inte ska sät­ta in ett spring­hjul är att råt­tan då blir tvung­en att hål­la upp huvu­det i en ona­tur­lig ställ­ning när den spring­er. Det­ta leder till spän­ning­ar i nac­ken vil­ket gör att din råt­ta lätt får huvud­värk. Det finns även en hel del råt­tor som fast­nat mel­lan pin­nar­na på hju­let och bru­tit en tass eller sin svans.

Det kan vara bra att möble­ra om lite då och då så att inte råt­tor­na trött­nar på inred­ning­en.

Burens bottenmaterial

Det finns mas­sor av mer eller mind­re bra bot­ten­ma­te­ri­al som du kan använ­da till buren. Fel bot­ten­ma­te­ri­al, tex.vanligt kut­ter­spån som finns att köpa i djur­af­fä­rer­na, kan ge dina råt­tor and­nings­pro­blem. Vil­ket av de många oli­ka bra alter­na­ti­ven du väl­jer beror myc­ket på om dina råt­tor går på låda eller inte. Om dina råt­tor är duk­ti­ga på lådan behö­ver du i prin­cip inte ha något bot­ten­ma­te­ri­al över­hu­vud­ta­get då kan du t.ex. läg­ga en hel­täck­nings­mat­ta i buren. Här är pre­sen­te­rar jag någ­ra oli­ka bot­ten­ma­te­ri­al.

Är kut­ter­spån bra eller dåligt? Det finns dela­de mening­ar. Foto: Johan Lun­din, SXC

Bra bottenmaterial

Aspflis:
Ett väl­digt bra bot­ten­ma­te­ri­al som har bra upp­sug­nings­för­må­ga och är damm­fritt. Det dåli­ga är att det kan vara lite svårt att få tag på. Vis­sa zoo­af­fä­rer kan bestäl­la hem aspflis men det bru­kar löna sig att ta kon­takt med ett lab­bo­ra­to­rie som ibland säl­jer aspflis till ett bil­li­ga­re pris.

Hand­du­kar, hel­täck­nings­mat­tor:
Har man råt­tor som är duk­ti­ga på att gå på låda kan man använ­da sig av hand­du­kar eller t.o.m. hel­täck­nings­mat­tor som bot­ten­ma­te­ri­al. Hand­du­kar­na kan lätt tvät­tas i tvätt­ma­ski­nen när de blir smut­si­ga.

Pap­per­spel­lets:
Ett väl­digt bra bot­ten­ma­te­ri­al som har bra upp­sug­nings­för­må­ga och är damm­fritt. Pap­per­spel­lets är ock­så mil­jö­vän­ligt och lätt att få tag på. Någ­ra exem­pel på bra mär­ken är Toa-Lätt och Maj­san Remiss. Det ända dåli­ga är att det ibland kan vara lite för hårt att ha som bot­ten­ma­te­ri­al i hela buren.

Tid­nings­pap­per:
Tid­nings­pap­per är bil­ligt och lätt att få tag på. Eftersom tid­nings­pap­per inte har någon upp­sug­nings­för­må­ga pas­sar det bara till råt­tor som går på låda. Extra roligt blir det om du river tid­nings­papp­ret i rem­sor som dina råt­tor kan leka med, byg­ga gång­ar av och använ­da som bädd­ma­te­ri­al. Trycksvär­tan som tid­ning­en är tryckt av är helt ofar­lig.

Dåliga bottenmaterial

Halm:
Halm är ing­et bra bot­ten­ma­te­ri­al. Det har ing­en upp­sug­nings­för­må­ga, bru­kar ofta vara dam­migt och kan inne­hål­la ohy­ra.

Jord, torv:
Jord och torv dam­mar väl­digt myc­ket när det tor­kar och är där­för ing­et bra bot­ten­ma­te­ri­al. Dess­utom inne­hål­ler jor­den ofta ohy­ra.

Katt­sand:
De fles­ta sor­ters katt­sand är uttor­kan­de för råt­tor­nas tas­sar och svans och pas­sar där­för inte som bot­ten­ma­te­ri­al. Där­e­mot kan du använ­da katt­sand i råt­tor­nas toalå­da. Se bara till så du får tag i en par­fym och dammfri sort.

Kut­ter­spån:
Kut­ter­spån dam­mar så pass myc­ket att dina råt­tor kan få pro­blem med luft­vä­gar­na. Eftersom kut­ter­spån ofta är gjort av barr­träd kan det inne­hål­la ter­pen­tin som är can­cer­fram­kal­lan­de och även det irri­te­ran­de för luft­vä­gar­na. Att det är bil­ligt och lätt att få tag på hjäl­per inte när det är direkt skad­ligt för dina råt­tor.

Omröstning:

[poll=11]

Burens skötsel

Det är vik­tigt att du skö­ter buren, en smut­sig bur ökar kraf­tigt ris­ken för sjuk­do­mar hos dina råt­tor. Råt­tans luft­vä­gar är spe­ci­ellt käns­li­ga för de ång­or som kan bil­das av urin i en smut­sig bur. Mat­skå­len och vat­ten­flas­kan ska fyl­las på och ren­gö­ras var­je dag, toalå­dan ska töm­mas och ren­gö­ras när den är full, t.ex. två gång­er per vec­ka och hela buren ska stä­das och ren­gö­ras minst en gång i vec­kan. Det blir givet­vis lät­ta­re att stä­da buren om man har råt­tor som går på låda. Men även såda­na burar behö­ver ren­gö­ras var­je vec­ka eftersom det all­tid blir en del mat­res­ter och urin­mar­ke­ring­ar.

Transportbur

Det är ing­et mås­te men det kan även vara bra att ha en trans­port­bur till sina råt­tor. En trans­port­bur kan kom­ma till använd­ning när man är ute i träd­går­den, reser, åker till vete­ri­nä­ren eller när man stäl­ler ut sina råt­tor på en råt­tut­ställ­ning. Trans­port­bu­ren får inte vara mind­re än att en råt­ta kan lig­ga rak­lång i den. Det är bra om den har väg­gar av plast så det inte blå­ser eller drar kallt på råt­tor­na. Väl­jer du en bur med gal­ler kan du istäl­let läg­ga en filt över buren. Tänk på att all­tid ha med en vat­ten­flas­ka till råt­tor­na när ni åker någon­stans, spe­ci­ellt på som­ma­ren då råt­tor­na lätt kan bli uttor­ka­de och drab­bas av vär­me­slag. Får inte vat­ten­flas­kan plats kan du läg­ga in någ­ra gurk­bi­tar som råt­tor­na kan få vat­ten ifrån.

Allmänt om maten

Ett lätt sätt att göra sina råt­tor gla­da och väl­må­en­de är att ge dem god och närings­rik mat. Råt­tor­na ska ha fri till­gång till torr­fo­der och minst en gång om dagen ska de få färsk mat. Eftersom råt­tor är allä­ta­re äter de gär­na våra mat­res­ter. Får dina råt­tor fel sorts mat kan de bl.a. få pro­blem med hud och päls.