Protestera mot att råttor hängs upp i svansen

Foto: Johan Lun­din

Med hjälp av Can­vas­fa­bri­ken kan du hänga upp tav­lor av råt­tor på väg­gen, tip­sa­de jag tidi­ga­re om. Lind­kö­pings uni­ver­si­tet går ste­get läng­re när de i ett djur­för­sök häng­er upp levan­de råt­tor i svan­sen.

14 dagar upphängd i svansen

Den 4 decem­ber god­kän­des ett djur­för­sök av Lind­kö­pings uni­ver­si­tet där häl­se­nan skärs av på ett av råt­tans bak­ben, där­ef­ter hängs råt­tan upp i svan­sen så att den bara kan stöd­ja sig med hjälp av fram­tas­sar­na. I den ställ­ning­en låter man råt­tan hänga i 14 dagar innan den dödas.

Protestera

På Dju­rens Rätts hem­si­da kan du skri­va på en pro­test­lis­ta mot just det­ta djur­för­sök.

Skriv på pro­test­lis­tan mot att råt­tor hängs upp i svan­sen.
Häng upp Can­vas­fa­bri­kens tav­lor med råt­tor istäl­let.

Häng upp råttorna på väggen

Genom någ­ra knapp­klick kan du ska­pa ett mäs­ter­verk av dina bil­der, var­för inte för­e­vi­ga min­ne­na med dina råt­tor och hänga upp dem på väg­gen?

Vilken stil väljer du?

För­ra vec­kan var jag och en vän och fota­de oss hos en foto­graf, när vi såg bil­den bestäm­de vi direkt att den mås­te för­sto­ras och sät­tas upp på väg­gen. Idag hit­ta­de jag hem­si­dan Canvasfabriken.se. På Can­vas­fa­bri­ken finns fle­ra oli­ka sti­lar du kan väl­ja mel­lan när du bestäl­ler dina foto­tav­lor. Jag gjor­de en ver­sion där råt­tan Kani­nen fick vara med på ett hörn.

Se fler exem­pel och ska­pa ditt eget mäs­ter­verk.

Foto: Johan Lun­din

Hopp för Malmös råttor

Det finns hopp för Mal­mös råt­tor, den nya grym­ma spjut­fäl­lan gil­las inte av Jord­bruks­ver­ket.

Jordbruksverket 3 råttorna

Jord­bruks­ver­ket har nu rea­ge­rat och avrått Natur­vårds­ver­ket att god­kän­na den nya sor­tens grym­ma rått­fäl­la, spjut­ma­ski­nen, som ska instal­le­ras i Mal­mös avlopps­sy­stem. Natur­vårds­ver­kets har mak­ten att god­kän­na nya mör­dar­ma­ski­ner, deras slut­gil­ti­ga besked vän­tas kom­ma någon gång i feb­ru­a­ri. För­hopp­nings­vis slip­per råt­tor­na i Mal­mö spetsas av spju­ten.

  Lika äls­kad som hatad. Foto: Johan Lun­din

Gör din röst hörd

I omröst­ning­en “Är det rätt att döda vil­da råt­tor?” rös­tar hit­tills de fles­ta nej. Insän­da­ren “Män­ni­skan kan leva till­sam­mans med råt­tan” har pub­li­ce­rats i bland annat Afton­bla­det och Skåns­ka Dag­bla­det. 

Mer om Mal­mös spjut­ma­skin.
Omröst­ning: Är det rätt att döda vil­da råt­tor?

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Skåns­ka Dag­bla­det

Människan kan leva tillsammans med råttan

Met­ro berät­tar idag om en ny sorts rått­fäl­la, spjut­ma­ski­ner ska instal­le­ras i Mal­mös avlopps­sy­stem.

Lika hatad som äls­kad. Foto: Johan Lun­din

Spetsas och spolas bort

När en råt­ta pase­rar i avlopps­rö­ret i Mal­mö fälls 14 vas­sa spjut ner, råt­tan spetsas över rygg och nac­ke och spo­las sedan vida­re i avlopps­vatt­net. 20 pro­cent av råt­tor­na är fort­fa­ran­de vid liv efter 45 sekun­der. Det finns många ovär­di­ga sätt man kan dö på som råt­ta, men det här tar nog pri­set av ovär­dig­het. Du spetsas av en maskin och efter det sköljs du bort i avlopps­vat­ten och för­svin­ner. Ing­en behö­ver ens tän­ka på att du har dött.

Vi kan leva tillsammans

Råt­tan har all­tid levt till­sam­mans med oss män­ni­skor. Råt­tan fanns tro­li­gen före män­ni­skan här på jor­den och kom­mer vara kvar när vi männ­si­kor inte läng­re bor här. Det kom­mer inte drö­ja länge innan spjut­ma­ski­nen över­listas av råt­tor­na. Det går inte att utro­ta råt­tor, men det går att leva till­sam­mans med dem på ett sätt som gör att både vi och dem är lyck­li­ga.

Ge råttorna en fristad

Pro­ble­men finns i områ­den där rått­stam­men växt sig stor, råt­tor­na visar sig och män­ni­skor blir räd­da. Vad som behövs är att fas­tig­hets­ä­ga­re skö­ter om sina fas­tig­he­ter bätt­re, att vi alla tar det lite lugnt med att skrä­pa ner och att vi ger råt­tor­na en plats där de får leva ostört. Stör vi inte råt­tor­na där de bor, t.ex. genom att spet­sa dem med spjut­ma­ski­ner, kom­mer inte hel­ler de stö­ra oss.

Omröst­ning: Är det rätt att döda vil­da råt­tor?

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Met­ro

11 råttors liv avslutades

Jag fick ett tele­fon­sam­tal från ett djur­sjuk­hus idag. 11 råt­tor skul­le avli­vas inom en tim­me, någon de bod­de till­sam­mans med var aller­gisk mot dem. Vete­ri­nä­ren kän­de till Rått­hjäl­pen och vil­le göra ett för­sök att istäl­let hit­ta ett nytt hem till dem.

- Nej, de ska dö.

En liten stund sena­re ring­de vete­ri­nä­ren igen. Hon hade pra­tat med per­so­nen de 11 råt­tor­na bod­de till­sam­mans med, per­so­nen vil­le inte att de 11 råt­tor­na skul­le bo hos någon annan. Hon vil­le att de skul­le dö.

Tänk att man kan beta­la någon för att döda.

Foto: Johan Lun­din

Kan råttor tränas att döda?

Kan man trä­na en flock råt­tor att döda stör­re varel­ser, hun­dar, män­ni­skor eller wha­te­ver? Haki-Haki

Råt­tor i vild fajt. Foto: Johan Lun­din

Träna råttor att anfalla

Det är en spän­nan­de frå­ga, jag har ing­en aning om det är möj­ligt. Antag­li­gen går det att trä­na råt­tor att i alla fall bita något eller någon på kom­man­do, som en polishund trä­nas. Men jag tror inte det är möj­ligt att trä­na en råt­ta att föl­ja efter någon eller anfal­la någon som råt­tan är rädd för.

Var går råttans moraliska gräns?

När råt­tor trä­nas till att göra något gör de vad de bli­vit trä­na­de till att göra för att få belö­ning. Belö­ning­en kan vara i form av beröm eller något de kan äta. Jag tror ing­en råt­ta pri­o­ri­te­rar belö­ning­en så myc­ket att de är bered­da att göra något risk­fyllt där de kan ska­da sig själ­va. Om en råt­ta i någon situ­a­tion skul­le pri­o­ri­te­ra att ska­da någon annan för att själv belö­nas har jag ing­en aning om.

En julsaga

Det här är förs­ta året jag är utan råt­tor på julaf­ton på fle­ra år, i brist på annat skri­ver jag där­för om.. malar? Det har bli­vit till en tra­di­tion för mig att dagen innan julaf­ton stor­stä­da, skrub­ba bort rått­kiss från gol­ven, slå in jul­klap­par och julpyn­ta. Det fanns en hel del rått­kiss kvar från mina senas­te råt­tor, men årets jul­städ­ning skul­le visa sig bli spe­ci­ell på ett annat sätt.


Det blir inte någon rik­tig jule­frid med en fång­ad mal. Foto: Johan Lun­din

Läs mer

Vitt vin bra för råtthjärtan?

Att vin är bra för hjär­tat gäl­ler inte enbart för män­ni­skor, även hos råt­tor har vinet en skyd­dan­de effekt. Ny forsk­ning visar att det­ta inte enbart gäl­ler för rött vin, även vitt vin är hjärt­skyd­dan­de.


Hyss för­sö­ker kom­ma åt vinet från en vin­på­se. Foto: Johan Lun­din

Antioxidanter bra för hjärtat

Man har länge vetat att antiox­i­dan­ter­na från dru­vans skal, som finns i rött vin, är bra för hjär­tat. Vitt vin inne­hål­ler inte skal från dru­van men forsk­ning med råt­tor visar att även antiox­i­dan­ter­na från dru­vans frukt­kött är skyd­dan­de för hjär­tat vid en hjärt­at­tack.

Om du är råtta, drick med måtta!

I en under­sök­ning utförd av Uni­ver­si­ty of Con­necticut School of Medi­ci­ne gavs råt­tor vitt eller rött vin mot­sva­ran­de två glas om dagen. Fär­re hjärt­ska­dor upp­stod bland des­sa när en hjärt­at­tack sedan fram­kal­la­des. Sam­ma effekt sågs hos råt­tor som gavs sam­ma antiox­i­dan­ter lös­ta i vat­ten, men inte hos råt­tor som drack enbart vat­ten. De posi­ti­va häl­so­ef­fek­ter­na syns bara vid mått­full kon­sum­tion av vin, hur myc­ket det­ta är för en råt­ta är svårt att veta. Man bör där­för inte göra det till en vana att bju­da sina råt­tor på vin.

Framkallade hjärtattacker

Det fram­går inte hur många råt­tors liv som gick åt för den­na forsk­ning. Att dric­ka vin om man är råt­ta är allt­så inte så dumt, så länge du inte är en av råt­tor­na i UCSM:s forsk­ning där hjärt­at­tac­ker fram­kal­las.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: SvD

Är alko­hol far­ligt för råt­tor? Läs mer om råt­tor och alko­hol här.