Kan jag avla på en råtta med klumpfot?


Att avla på en råt­ta som ser ut så här är ing­en bra idé, även om Doris är väl­digt söt. Foto: Johan Lun­din

Frågor & Svar

Mås­te frå­ga. är de inte bra att para en råt­ta som har klump­fot? Vi köp­te en råt­ta nyli­gen och äga­ren vil­le så gär­na att vi skul­le de men nu har de pro­ble­met kom­mit. Är de bra eller inte? Camil­la

Läs mer

Tävling: Ditt bästa länktips

Vad finns det för spän­nan­de och nyt­ti­ga hem­si­dor på Inter­net med anknyt­ning till tam­råt­tor?

Använd dig av for­mu­lä­ret på länk­si­dan och skic­ka in dina bäs­ta länk­tips, glöm inte att ange din e-post­a­dress. Bäs­ta länk­tip­set belö­nas med en rått-pin.

Täv­ling­en är avslu­tad.

Mycket väsen för en.. råtta?


Vad är det här för djur? Foto: Johan Lun­din

Som jour­hem för Rått­hjäl­pen kan det hän­da att man får åka ut på spän­nan­de upp­drag för att fånga in utkas­ta­de tam­råt­tor. För någ­ra dagar sedan blev jag upp­ringd av en kil­le som berät­ta­de om en råt­ta som satt i deras deras ljus­brunn. Eftersom råt­tan var svart och inte ver­ka­de spe­ci­ellt skygg miss­tänk­te både han och jag att det kun­de röra sig om en tam­råt­ta.

Läs mer

Blir det för varmt för råttorna på sommaren?

I mitt rum blir det gans­ka varmt då för jag har på datorn rätt myc­ket. Men jag kom­mer inte ha på den så myc­ket näs­ta som­mar för då ska jag som­mar­job­ba. Men är det något jag ska tän­ka på när det blir varmt för dom, ska jag sät­ta dom fram­för fönst­ret när det är öppet? Eller ska jag sät­ta den (buren) i ett annat rum? Det kan bli svårt för jag har katt.. Men ge mig lite tips för jag vill vara väl för­be­red innan jag får dom små liven. Tack på för­hand. Mar­ti­na

Avkyler sig med svansen

Råt­tor svet­tas inte, istäl­let avky­ler de sig genom att leda ut varmt blod i tex. deras svans där blo­det kyls av och sedan tas till­ba­ka till krop­pen. Råt­tor är käns­li­ga för snabbt väx­lan­de tem­pe­ra­tu­rer, som tex. i en upp­värmd bil på som­ma­ren. Men jag tror det behö­ver vara väl­digt varmt i ditt rum på som­ma­ren för att råt­tor­na ska må dåligt eller få vär­me­slag. Om du har rull­gar­di­ner ned­drag­na för föns­ter och dör­ren öppen till ditt rum tror jag inte det är någ­ra pro­blem. Du kan luf­ta någ­ra gång­er om dagen på ditt rum, men jag tror inte du bör ha fönst­ret öppet hela tiden. Råt­tor är käns­li­ga för drag, även när det är varmt. Jag tyc­ker inte hel­ler du bör låta buren stå i fönst­ret, ställ den någon­stans där det är lite mer skyd­dat och skug­gigt.

Fryst frukt för varma råttor

Ver­kar dina råt­tor ändå bli för var­ma kan du stäl­la in flas­kor med fryst vat­ten under en vilt som de kan lig­ga på, eller vat­ten­bad med is eller fryst frukt som de kan sval­ka sig med.

Mer om vär­me­slag hos råt­tor.

Kan man låta råttorna bo i ett terrarium?

Mås­te bör­ja med att säga att du har en myc­ket intres­sant och bra sida 🙂 Kan man inre­da ett stort ter­ra­ri­um och låta råt­tor­na bo i det? Jag har ing­en aning allt­så. Fri­da

Viktigt med ventialtion

Bor du i ett dra­git hus kan ett skyd­dan­de akvarium/terrarium vara att rekom­men­de­ra. Det dåli­ga med akva­ri­um är att de inte är sär­skilt klät­ter­vän­li­ga, eller lätt­stä­da­de och ofta blir för var­ma på som­ma­ren. Har du ett akva­ri­um eller en gar­de­rob som bur mås­te du se till att luf­ten hål­ler sig bra, råt­tans luft­vä­gar är spe­ci­ellt käns­li­ga för de ång­or som kan bil­das av urin i en smut­sig bur. Minst en av sidor­na bör vara täck­ta med gal­ler istäl­let för glas/trä.

Roligt att du upp­skat­tar hem­si­dan!

Mer om en lämp­lig rått­bur.

Är prickar på öronen farliga?

Min ena råt­ta har jät­te­många små små pic­kar på sina öron. Det ser ut som små fin­nar. Dem är hur många som helst så jag und­rar om det är far­ligt? De är i kan­ten på örat, inte inne i. Är hur oro­lig som helst! Anni­ka

Jag tror det kan vara skabb din råt­ta har fått. Det är väl­digt van­ligt att skabb sit­ter just kan­ten av öro­nen.

Skabb är gans­ka lätt att behand­la. Strong­hold för katt, som man drop­par i nac­ken, fun­ge­rar bra för råt­tor.

I vil­ket fall som helst bor­de du besö­ka en vete­ri­när för att få reda på om det verk­li­gen är skabb din råt­ta har fått.

Mer om skabb, runt ögo­nen.
Mer om skabb och van­li­ga sjuk­do­mar