Möte med en vildråtta

Så här ser de ut, de vil­da vari­an­ter­na av brun­råt­tan. Ing­en stör­re skill­nad mot en tam agou­tiråt­ta, bort­sett från den tuff­si­ga päl­sen.

Den här vil­da stac­ka­ren var tvung­en att flyt­ta från mitt hus idag, hop­pas den inte hade en familj här. Jag släpp­te ut den i sko­gen i ett skjul där det bor någ­ra häs­tar, det lig­ger någ­ra hus run­tom­kring som den antag­li­gen kom­mer flyt­ta in i. Jag har ing­en aning om var det hade varit bäst att flyt­ta honom eller hen­ne egent­li­gen.

Vad tyc­ker ni man ska göra med vil­da råt­tor?


Fång­ad i en låda. Foto: Johan Lun­din


Påväg mot nya även­tyr. Foto: Johan Lun­din

Kan råttor döda varandra?

I ca. 1 år har jag haft 2 rått­ho­nor. Jag köp­te dem hos en tjej vars kil­le hade ett labb tror jag, det var allt­så fullt med för­söks­djur och det låg döda råt­tor näs­tan över­allt. Nu efter en tid har en av råt­tor­na dött. De har brå­kat en läng­re tid och jag vet inte om hon kanske har bli­vit dödad. Lydia

Det är väl­digt ovan­ligt och ona­tur­ligt att råt­tor dödar varand­ra, spe­ci­ellt råt­tor som redan har levt till­sam­mans en läng­re tid, men det hän­der. Fram­förallt tror jag det då hand­lar om något med­fött fel hos råt­tan, kanske på grund av dålig avel, som gör att den kan döda sin kom­pis. Jag tror där­e­mot inte det är möj­ligt för råt­tor att döda varand­ra utan att det syns tyd­li­ga bit­mär­ken och öpp­na sår.

Din råt­ta ver­kar inte ha haft den bäs­ta avels­bak­grun­den, om du inte såg någ­ra tyd­li­ga ska­dor på råt­tan kanske hon helt enkelt dog av något med­fött fel?

När du beskri­ver det att det fanns döda råt­tor näs­tan över­allt hos upp­fö­da­ren, och fram­förallt om det var ett labo­ra­to­ri­um du besök­te, skul­le du kun­na göra en anmä­lan till en djur­skydds­in­spek­tör. Djur­skydds­in­spek­tö­ren finns på Mil­jö­kon­to­ret i din kom­mun, du kan göra en ano­nym anmä­lan.

Köp inte dina råttor från en djuraffär

Köp dina råt­tor från en pri­vat upp­fö­da­re. Många djur­af­fä­rer säl­jer råt­tor som föds upp som ormat och bryr sig inte om att avla på fris­ka djur med bra tem­pe­ra­ment. Stöd inte djur­af­fä­rer­nas för­sälj­ning som leder till impuls­köp och låg sta­tus för dju­ren som säljs.

Omröstning:

[poll=15]
Läs mer

Inskickade frågor

Fun­de­rar du på att skic­ka in en frå­ga? Det finns mas­sor av tidi­ga­re inskic­ka­de frå­gor, för­hopp­nings­vis har någon redan ställt en lik­nan­de frå­ga och du behö­ver inte skic­ka in sam­ma frå­ga igen.

Använd dig av sök­funk­tio­nen, eller tit­ta ige­nom frå­gor­na här.

Se alla pub­li­ce­ra­de inlägg i kate­go­rin frå­gor och svar här.

Skaffa råttor

Kan jag använ­da en för liten bur till­fäl­ligt?
Kan jag ha råt­tor om jag är alle­ri­gisk mot katt?
Blir det för varmt för råt­tor­na på som­ma­ren?
Kan råt­tor döda varand­ra?
Hur ofta löper/brunstar råt­tor?
Var hit­tar jag böc­ker om råt­tor?
Hur anmä­ler man sig till råt­tut­stäln­ning­ar?
Är råt­tor myc­ket aller­gi­fram­kal­lan­de?
Vad är naken­råt­tor och dub­belrex­a­de råt­tor?
Vad hän­der när man parar två rex­råt­tor?
Kan man regi­stre­ra råt­tor från djur­af­fär?
Min råt­ta ska­kar och knap­rar med tän­der­na?
Vad har min råt­ta för färg och teck­ning?
Hur skil­jer man han- från hon­råt­tor?
Ska jag väl­ja han- eller hon­råt­tor?
Var­för gna­ger min råt­ta på gall­ret?
När är råt­tor full­vux­na?
Är råt­tor hygi­e­nis­ka?
Kan man ha råt­tor och små barn sam­ti­digt?
Min mam­ma äck­las av råt­tor, vad ska jag göra?
Var­för brå­kar mina råt­tor?
Kan jag tvät­ta råt­tor­na med hund­scham­po?
Var­för bits min råt­ta?
Kan man ha en ensam råt­ta?
Är det far­ligt att bli biten av en råt­ta?
Vad är dräk­tig­hets­ti­den för en råt­ta?
Kan man ha råt­tor när man har katt?
Hur kom­mer jag i kon­takt med en råt­tupp­fö­da­re?
Vad bety­der det när en råt­ta kis­sar på mig?
Hur får man sina råt­tor tama?
Är min råt­ta för gam­mal för att få en kom­pis?
Finns det oli­ka sor­ters tam­råt­tor? Vad är takråt­tor?

Råttornas mat

Är alko­hol far­ligt för råt­tor?
Äter råt­tor upp pep­par­kaks­hus?
Mås­te man koka grön­sa­ker­na?
Är cho­klad och meje­ri­pro­duk­ter gif­tigt för råt­tor?

Råttornas bur

Är kut­ter­spån ett bra eller dåligt bot­ten­ma­te­ri­al?
Kan man låta råt­tor­na bo i ett ter­ra­ri­um?
Kan man ha en kaf­fe­kar­tong som det står Max­well House på som hus?

Sjukdomar

Kan jag avla på en råt­ta med klump­fot?
Är pric­kar på öro­nen far­li­ga?
Hur ser man till att råt­tans tän­der inte blir för långa?
Min råt­ta låter kons­tigt, som ett marsvin?
Kan sjuk­do­mar spri­das via djur­af­fä­rer?
Mås­te jag ta min råt­ta till en vete­ri­när?
Vad ska jag göra när min råt­ta har fått en knöl?
Har mina råt­tor salt­brist?
Är min råt­ta för­kyld?
Har min råt­ta skabb?

Aktivering

Finns det kur­ser och träf­far för agi­li­ty­trä­ning?
Kan man ha en kaf­fe­kar­tong som det står Max­well House på som hus?
Hur länge kan man läm­na sina råt­tor ensam­ma?
Ska man ha kop­pel när man är ute med sina råt­tor?
Var köper man sladdskydd?
Var­för ska råt­tor inte ha spring­hjul?

Övrigt om råttor

Trä­na råt­tor att döda

Om Ratpower

Hur är Ratpower.se upp­byggt?
Är du en upp­fö­da­re?
Kan din näs­ta råt­ta heta Rat­teRu­be?
Hur många råt­tor har du?
Var­för får jag ing­et svar?

Hyss öppnar sista luckan?

Är det far­ligt om dom får i sej typ en halv cho­klad­bit från en cho­klad­ka­len­der?
Liv

Liv, det är abso­lut inte far­ligt. Cho­klad är inte gif­tigt för råt­tor. Det är bara lite onyt­tigt, pre­cis som det är för männ­si­kor, men en halv chock­lad­bit från cho­klad­ka­len­dern kan de få unna sig när det är jul.

Läs mer om cho­klad och råt­tor här.

Hyss sat­te i sig någ­ra luc­kor för­ra året, inte i num­mer­ord­ning dock. Med de här bil­der­na pas­sar vi, råt­tor­na och jag, på att öns­ka dig och alla and­ra en God Jul!


Foto: Johan Lun­din


Foto: Johan Lun­din


Foto: Johan Lun­din

Julklappsinslagning


Det är dagen före dop­pa­re­da­gen och Hyss hjäl­per till att slå in alla jul­klap­par. Foto: Johan Lun­din


Glit­ter­pap­per är spän­nan­de. Foto: Johan Lun­din

Är alkohol farligt för råttor?

Jag und­rar hur det lig­ger till med råt­tor och alko­hol. Jag ser till att stäl­la alla dryc­ker utom räck­håll för dem ifall jag ska gå någon­stans, men ibland har man folk här och man tap­par kol­len på vad som pågår i lägen­he­ten. Är det far­ligt för en råt­ta att få i sig alko­hol? Feli­cia

Råttor dricker med måtta

Det här är verk­li­gen ingen­ting jag kan sva­ra på med säker­het, men i en under­sök­ning gjord av Tam­mer­fors uni­ver­si­tet i Fin­land slu­tar råt­tor dric­ka innan de har 1 pro­mil­le alko­hol i blo­det. De drack sig allt­så ald­rig far­ligt ful­la i under­sök­ning­en, bara lite ving­li­ga. Råt­tans lever är myc­ket effek­ti­va­re än män­ni­skans, så där­för kan de ändå dric­ka en hel del utan att bli skad­ligt beru­sa­de. Mot­sva­ran­de mängd för vad en råt­ta skul­le kun­na dric­ka utan att bli allt för full i för­hål­lan­de till en männ­si­kas stor­lek sas vara cir­ka tre flas­kor vod­ka på ett dygn.

Gör det inte till en vana

Jag vet inte hur myc­ket vi kan lita på den här under­sök­ning­en, men någon avgift­ning behö­ver du allt­så inte tän­ka på om dina råt­tor råkat sno åt sig någ­ra drop­par vin. Men jag tyc­ker inte man ska göra det till en vana att bju­da sina råt­tor på vin och sprit. Råt­tor är gal­na när de är nykt­ra, vem vet vad som kan hän­da när har lite alko­hol innan­för päl­sen?

Läs en arti­kel om under­sök­ning­en här. (DN)
Läs om när Hyss hit­ta­de en påse med vin.