Råttatouille kan leda till impulsköp av råttor

Råttatouille
Foto: Bue­na Vis­ta

Inför pre­miä­ren av fil­men Råt­ta­touil­le vän­tas för­sälj­ning­en och impulskö­pen av råt­tor öka kraf­tigt. Den dataa­ni­me­ra­de fil­men Råt­ta­touil­le har bli­vit en stor suc­cé med publik­re­kord i både USA och Frank­ri­ke. Fil­men hand­lar om den frans­ka råt­tan Remy, som dröm­mer om att bli en berömd mäs­terkock.

Läs mer

Hur ofta löper/brunstar råttor?

Jo det är så att jag hade tänkt skaf­fa rått­be­bi­sar. Men har någ­ra frå­gor.
1. hur ofta blir råt­tor bruns­ti­ga?
2. hur många gång­er mås­te honan para sig med hanen innan hon blir dräk­tig?
3. om man har rått-han­ne bebi­sar­na i en annan bur vid ca 5 vec­kors ålder, mås­te rått pap­pan vara med då?
4. eller behö­ver rått pap­pan vara när­va­ran­de över­hu­vud­ta­get? Isa­bel

En hon­råt­ta som inte är gra­vid löper/blir bruns­tig unge­fär var 5:e dag det­ta varar i någ­ra tim­mar. Han­råt­tor är väl­digt upp­märk­sam­ma på den doft som en löpan­de hon­råt­ta utsönd­rar. Råt­tor som löper kan få änd­rat humör, skak­ning­ar i krop­pen och vibre­ran­de öron. Hon­råt­tor som lever till­sam­mans kan ofta bli bruns­ti­ga sam­ti­digt.

Hur många par­ning­ar det krävs för att en hon­råt­ta ska bli gra­vid vari­e­rar, en enda par­ning kan räc­ka.

Rått­pap­pan bör inte vara när­va­ran­de när ung­ar­na föds, mam­man kla­rar att ta hand om ung­ar­na själv.

Jag avrå­der dig starkt från att ‘skaf­fa rått­be­bi­sar’.

Att föda upp råt­tor är ing­et man kan göra bara för att man tyc­ker det är roligt eller är intres­se­rad, det mås­te fin­nas en stark anled­ning till var­för just dina råt­tor ska avlas på för att det ska kun­na vara moti­ve­rat. Det finns redan så många råt­tor som inte har någon­stans att ta vägen. Att föda upp råt­tor är ett väl­digt stort ansvar. Det hade varit bätt­re om det bara fanns ett fåtal rik­tigt seri­ö­sa upp­fö­da­re som kan föra råtta­veln vida­re och se till att alla råt­tor som föds upp får ett bra liv.

Krav för burmått, äntligen även för privatpersoner

Med undan­tag för hun­dar och kat­ter har mini­mikra­ven för säll­skaps­djurs bur­mått endast gällt för zoo­af­fä­rer och närings­verk­sam­het. Från den förs­ta sep­tem­ber 2007 gäl­ler des­sa mini­mikrav även för pri­vat­per­so­ner.

Djur­skydds­in­spek­tö­rer har nu tyd­li­ga­re rikt­lin­jer att för­hål­la sig till vid inspek­tio­ner av miss­tänk­ta van­vårds­fall, där för små burar ofta är ett pro­blem.

Det är vik­tigt att tän­ka på att måt­ten som anges i bestäm­mel­ser­na är den ned­re smärt­grän­sen för vad dju­ren behö­ver, skri­ver Jord­burks­ver­ket.

Läs hela arti­keln..

Käl­la: Jord­bruks­ver­ket

Välkommen till nya Ratpower!

- Du har hit­tat hit, då är i alla fall dina råt­tors fram­tid räd­dad! Det­ta är mot­tot för en ny ver­sion av Rat­po­wer som jag för­sö­ker göra så infor­ma­tiv som möj­ligt.

På den senas­te tiden fick jag en hel del rik­tigt gal­na e-post från folk som verk­li­gen inte ver­ka­de ha någon aning om hur råt­tor vill skö­tas. Om rått­äg­da har hit­tat hela vägen till kon­takt­si­dan på min webb­plats bor­de de inte kun­na mis­sa de mest grund­läg­gan­de saker­na för att göra råt­tor lyck­li­ga.

Nya Rat­po­wer pub­li­ce­ras med hjälp av Word­Press. Det blir nu betyd­ligt lät­ta­re för mig att hål­la inne­hål­let på webb­plat­sen upp­da­te­rat och som besö­ka­re har du möj­lig­het att kom­men­te­ra alla artik­lar och pre­nu­me­re­ra på inne­hål­let via RSS.

Vad tyc­ker du om nya Rat­po­wer? Är det något sär­skilt du tyc­ker om? Något jag bor­de göra annorlun­da? Sak­nar du något som har tagits bort? Läm­na en kom­men­tar här nedan­för, eller kon­tak­ta mig via e-post.